Friday, 30 March 2012

Riwayat Ibnu Abbas

 

Doa Nabi kepada Ibnu 'Abbas:

Doa Rasulullah s.a.w. kepada Ibn ‘Abbas: “Dan ajarkanlah dia al-Takwil”.
Dalam Salafiyah Wahabiyah, ms. 24 disebut bahawa:

Kebanyakan para sahabat telah mentakwilkan banyak ayat-ayat (yang menunjukkan makna zahir) kepada makna lain yang terdapat dalam bentuk majaz di dalam bahasa arab. Rasulullah s.a.w. mendoakan kepada Sayidina Ibn Abbas dengan lafaz:
اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل
Maksudnya: “Ya Allah, ajarkanlah Ibn Abbas ini dalam urusan agama. Dan ajarkanlah dia Takwil.”
(Dalam notakaki no 2: Hadith riwayat al-Bukhari. Sila lihat “Fath al-Bari” ms. 169, jld. 1)
 
Penilaian semula:
Kenyataan di atas akan dinilai dalam dua sudut iaitu sandaran hadis dan maksudnya.

Pertama:
Penilaian sandaran hadis.
Penyusun Salafiyah Wahabiyah telah menyandarkan hadis ini kepada al-Bukhari dengan kata-kata beliau: “Hadith riwayat al-Bukhari” padahal hadis ini tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Yang ada hanyalah bahagian awal hadis, iaitu:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.
 
“Ya Allah, berilah kefahaman kepadanya dalam urusan agama.”

Lafaz inilah yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, hadis no: 143 (Kitab Wudhu’, Bab Menyediakan air untuk wudhu’ ).[1]

Sandaran kepada kitab Fath al-Bari juga adalah tidak benar. Dengan merujuk kepada edisi yang sama dengan penyusun Salafiyah Wahabiyah, iaitu edisi Dar al-Ma’rifah, Beirut; jld. 1, ms. 169, (Kitab al-Iman, Bab Perkataan Nabi: “Ya Allah ajarkanlah dia al-Kitab”) akan didapati bahawa Ibn Hajar al-‘Asqalani (852H) sebenarnya telah membincangkan hadis ini dan beliau sendiri menegaskan (ms. 170) dengan menukil kata-kata al-Humaidi bahawa tambahan akhir doa (“dan ajarkanlah dia al-Takwil”) tidak terdapat dalam dua kitab sahih. Malah kemudiannya Ibn Hajar menerangkan bahawa tambahan lafaz tersebut sebenarnya dikeluarkan oleh Ahmad bin Hanbal, al-Thabarani, al-Baghawi, Ibn Majah dan lain-lain.

Hal ini diulangi oleh Ibn Hajar dalam bahagian lain kitab Fath al-Bari, jld. 7, ms. 100 (Kitab Keutamaan Sahabat, Manaqib al-Muhajirin, Bab Tentang Ibn ‘Abbas). Nampaknya penyusun Salafiyah Wahabiyah telah berbuat dusta apabila beliau menyandarkan hadis di atas kepada al-Bukhari dan kitab Fath al-Bari.

Sebenarnya hadis di atas tetap memiliki sanad yang sahih. Ia dikeluarkan oleh Ahmad bin Hanbal, al-Hakim, al-Thabarani (Mu’jam al-Kabir, al-Ausath & Saghier), Ibn Hibban dan lain-lainnya dengan lafaz:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ.

Ya Allah, berilah kepadanya kefahaman dalam agama dan ajarkanlah dia al-Takwil.[2]
 

Kedua:
Penilaian maksud hadis.
Penyusun Salafiyah Wahabiyah telah menerangkan bahawa kebanyakan para sahabat telah mentakwilkan banyak ayat-ayat (yang menunjukkan makna zahir) kepada makna lain dan perbuatan ini beliau isyaratkan dalilnya kepada doa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam kepada Ibn ‘Abbas radiallahu ‘anhu: Ya Allah, berilah kepadanya kefahaman dalam agama dan ajarkanlah dia al-Takwil.

Kenyataan di atas tidak dimungkiri hanya sahaja perlu ditegaskan bahawa para sahabat tidak melakukan al-Takwil dengan erti takwil pengalihan lafaz kepada apa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah ‘Azza wa Jalla. Hal ini akan dibuktikan apabila menilai contoh-contoh seterusnya yang dikemukakan tentang takwilan para sahabat. Adapun sandaran kepada doa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sebagai kebolehan untuk mentakwil, ia adalah al-Takwil dalam maksud keseluruhannya dan tidak semestinya bererti takwil pengalihan lafaz terhadap zahir nas-nas al-Sifat.

Malah dalam hal ini diriwayatkan bahawa Ibn ‘Abbas pernah berkata:
Tafsir (al-Qur’an) adalah dengan empat bentuk: (1) apa yang diketahui oleh orang Arab sahaja dari perkataannya, (2) tafsir yang tak seorangpun yang tidak mengetahuinya, (3) tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama’ dan (4) tafsir yang tidak diketahui langsung kecuali oleh Allah.[3]

Kata-kata Ibn ‘Abbas di atas memang benar kerana al-Takwil atau tafsir terhadap al-Qur’an sebahagiannya memang diketahui oleh orang ramai, sebahagiannya hanya diketahui oleh mereka yang pakar dalam bahasa Arab, sebahagian lagi hanya diketahui oleh para ahli tafsir manakala sebahagian lagi tidak diketahui oleh sesiapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala. Diyakini bahawa 3 bentuk tafsir yang pertama dikuasai oleh Ibn ‘Abbas manakala ciri yang terakhir tidak dikuasainya dan ia adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah ‘Azza wa Jalla. Kerana itu kita tidak dapati satu bukti sahih bahawa Ibn ‘Abbas ada melakukan takwil pengalihan lafaz ke atas mana-mana sifat Allah ‘Azza wa Jalla.
 

 

[1]               Lafaz inilah yang juga dikemukakan oleh al-Saqqaf dalam Sahih al-‘Aqidah al-Thahawiyyah, ms. 153 dan kata beliau dalam notakaki no: 91: Riwayat al-Bukhari (al-Fath 1/169). Malangnya penyusun Salafiyah Wahabiyah telah menyalin hadis di atas dan melakukan penambahan di atas teksnya tanpa mengubah rujukan notakaki. Di sini kita mempersoalkan sejauh mana fungsi mempamirkan sijil pengiktirafan untuk menukil hadis daripada kitab yang asal (lihat Muqaddimah Salafiyah Wahabiyah, ms. xiii-xv) padahal yang diberikan sijil bukan sahaja tidak tahu merujuk kepada kitab yang asal bahkan menokok tambah daripada kitab tuan gurunya sendiri.
[2]               Sanad sahih: Hadis daripada Ibn ‘Abbas radiallahu ‘anhu, dikeluarkan oleh Ahmad, al-Hakim, al-Thabarani (Al-Kabir, al-Ausath & al-Sagheir), Ibn Hibban dan lain-lain, sanadnya dinilai sahih oleh Syu‘aib al-Arna’uth dalam Musnad Ahmad (Muassasah al-Risalah, Beirut 1995), jld. 5, ms. 215, no: 3102 (Musnad Ibn ‘Abbas, haddathana ‘Abd al-Samad.........).
[3]               Sanad dha‘if: Athar dikeluarkan oleh Ibn Jarir al-Tabari dalam Jamii’ al-Bayan (Dar al-Fikr, Beirut 1999) – no: 061 dari jalan: haddathana Muhammad bin Basyir (al-Bandar), dia berkata: haddathana Mua’mal (bin Ismail al-Basri), dia berkata: haddathana Sufyan (bin ‘Uyaynah), ‘an Abi al-Zinad (‘Abd Allah bin Zakwan), dia berkata: berkata Ibn ‘Abbas.....seperti di atas. Abi al-Zinad tidak mendengar secara terus daripada Ibn ‘Abbas, maka sanad ini terputus. Dikemukakan hanya sebagai penjelas.
                Juga terdapat riwayat yang seumpama daripada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, dikeluarkan oleh al-Tabari dalam Jamii’ al-Bayan – no: 062 tetapi di dalam sanadnya terdapat al-Kalbi yang dituduh pendusta. Juga dikeluarkan oleh al-Thabarani dalam Musnad al-Shamiyyin (tahqiq: Humaidi bin ‘Abd al-Majid; Muassasah al-Risalah, Beirut 1996) – no: 1385 dari jalan Abu al-Husain. Berkata Humaidi bin ‘Abd al-Malik, kemungkinan besar beliau (Abu al-Husain) ialah al-Kalbi juga.

 Kisah Sahabat Nabi: Abdullah bin Abbas, Muda Usianya Luas Ilmunya

  
Kisah Sahabat Nabi: Abdullah bin Abbas, Muda Usianya Luas Ilmunya
Ilustrasi
 "Ya Ghulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna?" tanya Rasulullah suatu ketika pada seorang pemuda kecil. "Jagalah (ajaran-ajaran) Allah, niscaya kamu akan mendapatkan-Nya selalu menjagamu. Jagalah (larangan-larangan) Allah, maka kamu akan mendapati-Nya selalu dekat di hadapanmu."

Pemuda kecil itu termangu di depan Rasulullah. Ia memusatkan perhatian pada setiap patah kata yang keluar dari bibir manusia paling mulia itu. "Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam duka. Bila kamu meminta, mintalah kepada-Nya. Jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepada-Nya. Semua hal telah selesai ditulis."

Pemuda beruntung itu adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas, begitu ia biasa dipanggil, dalam sehari itu ia menerima banyak ilmu. Bak kata pepatah, sekali dayung tiga empat pulau terlampaui, wejangan Rasulullah saat itu telah memenuhi rasa ingin tahunya. Pelajaran akidah, ilmu dan amal sekaligus ia terima dalam sekali pertemuan.

Keakraban dengan Rasulullah sejak kecil membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang lelaki berkepribadian luar biasa. Keikhlasannya seluas padang pasir tempatnya tinggal. Keberanian dan gairah jihadnya sepanas sinar matahari gurun. Kasihnya seperti oase di tengah sahara.

Hidup bersama Rasulullah benar-benar telah membentuk karakter dan sifatnya. Suatu ketika, benaknya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar tentang bagaimana cara Rasulullah shalat. Malam itu, ia sengaja menginap di rumah bibinya, Maimunah binti Al-Harits, istri Rasulullah.

Sepanjang malam ia berjaga, sampai terdengar olehnya Rasulullah bangun untuk menunaikan shalat. Ia segera mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah. Di tengah malam buta itu, betapa terkejutnya Rasulullah menemukan Abdullah bin Abbas masih terjaga dan menyediakan air wudhu untuknya.

Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasulullah. Beliau menghampiri Ibnu Abbas, dan dengan lembut dielusnya kepala bocah belia itu. "Ya Allah, berikan dia keahlian dalam agama-Mu, dan ajarilah ia tafsir kitab-Mu." Demikian doa Rasulullah.

Abdullah bin Abbas lahir tiga tahun sebelum Rasulullah hijrah. Saat Rasulullah wafat, ia masih sangat belia, 13 tahun umurnya. Semasa hidupnya, Rasulullah benar-benar akrab dengan mereka yang hampir seusia dengan Abdullah bin Abbas. Ada Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid dan sahabat-sahabat kecil lainnya.

Saat Rasulullah wafat, Ibnu Abbas benar-benar merasa kehilangan. Sosok yang menjadi panutannya, kini telah tiada. Walau demikian, ia tak mau berlama-lama tenggelam dalam kedukaan. Ibnu Abbas segera bangkit dari kedukaan. Meski Rasulullah telah berpulang, semangat jihad tak boleh berkurang. Maka ia pun mulai melakukan perburuan ilmu.

Didatanginya para sahabat senior. Ia bertanya pada mereka tentang apa saja yang perlu ditimbanya. Tak hanya itu, ia juga mengajak sahabat-sahabat yang seusia dengannya untuk belajar pula. Tapi sayang, tak banyak yang mengikuti jejak Ibnu Abbas. Mereka merasa tidak yakin, apakah para sahabat senior itu mau memerhatikan mereka yang masih anak-anak.

Walau demikian, Ibnu Abbas tak patah arang. Ia ketuk satu pintu dan berpindah ke pintu lain, dari rumah-rumah para sahabat Rasulullah. Tak jarang ia harus tidur di depan rumah mereka, karena para sahabat tengah istirahat. Namun betapa terkejutnya mereka begitu melihat Ibnu Abbas tidur di depan pintu rumah.

"Wahai keponakan Rasulullah, kenapa tidak kami saja yang menemuimu?" kata para sahabat yang menemukan Ibnu Abbas di depan rumah mereka.

"Tidak, akulah yang mesti mendatangi anda," jawabnya.

Demikianlah kehidupan Ibnu Abbas, hingga kelak ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Karena tingginya dan tak berimbang dengan usianya, ada yang bertanya tentangnya. "Bagaimana anda mendapatkan ilmu ini, wahai Ibnu Abbas?"

"Dengan lidah dan gemar bertanya, dengan akal yang suka berpikir," demikian jawabnya.

Karena ketinggian ilmunya itulah, ia kerap menjadi kawan dan lawan diskusi para sahabat senior. Umar bin Al-Kathab misalnya, selalu memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatnya selalu didengar karena keilmuannya. Sampai-sampai Amirul Mukminin kedua itu memberi julukan kepada Ibnu Abbas sebagai "pemuda tua".

Doa Rasulullah yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama telah terwujud kiranya. Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemarannya bertanya. Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kegemarannya terhadap ilmu.

Di usianya yang ke-71 tahun, Allah SWT memanggilnya. Saat itu umat Islam benar-benar kehilangan seorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. "Hari ini telah wafat ulama umat," kata Abu Hurairah menggambarkan rasa kehilangannya.

Kisah Abdullah Bin Abbas, Sang Ulama Yang Cerdas

E-mail Cetak PDF
Ibnu Abbas adalah seorang yang di waktu kecil telah mendapat kerangka kepahlawanan dan prinsip-prinsip kehidupan dari Rasulullah saw. Kendati kemudian ia ditinggal wafat Rasulullah masih dalam usia belasan tahun, Ibnu Abbas toh mampu berkembang menjadi insan pilihan. Dan dengan keteguhan iman dan kekuatan akhlaq serta melimpahnya ilmunya, Ibnu Abbas mencapai kedudukan tinggi di lingkungan tokoh-tokoh sekeliling Rasulullah.
Ia adalah putera Abbas bin Abdul Mutalib bin Hasyim, paman Rasulullah saw. Dari kecilnya, Ibnu Abbas telah mengetahui jalan hidup yang akan ditempuhnya, dan ia lebih mengetahuinya lagi ketika pada suatu hari Rasulullah menariknya ke dekatnya selagi ia masih kecil.
Sambil menepuk-nepuk bahunya Rasulullah mendoakannya, "Ya Allah, berilah ia ilmu agama yang mendalam dan ajarkanlah kepadanya tawil."
Kemudian berturut-turut pula datangnya kesempatan di mana Rasulullah mengulang-ngulang doa tadi bagi Abdullah bin Abbas sebagai saudara sepupunya itu. Dan ketika itu ia mengertilah bahwa ia diciptakan untuk ilmu dan pengetahuan.
Sementara persiapan otaknya mendorongnya pula dengan kuat untuk menempuh jalan ini. Ketika Rasulullah wafat umurnya belum lagi lebih tiga belas tahun, tetapi dari kecil tak pernah satu hari pun lewat, tanpa ia menghadiri majelis Rasulullah dan menghafalkan apa yang diucapkan.
Tekun menuntut ilmu
Dan setelah kepergian Rasulullah ke Rafiqul Ala, Ibnu Abbas mempelajari sungguh-sungguh dari sahabat-sahabat Rasul yang pertama apa-apa yang luput didengar dan dipelajarinya dari Rasulullah sendiri. Suatu tanda tanya (rasa ingin tahu) terpatri dalam pribadinya.
Maka setiap kedengaran olehnya seseorang yang mengetahui suatu ilmu atau menghafalkan hadits, segeralah ia menemuinya dan belajar kepadanya. Dan otaknya yang encer dan tidak mau puas itu, mendorongnya untuk meneliti apa yang didengarnya. Hingga tidak saja ia menumpahkan perhatian terhadap pengumpulan ilmu pengetahuan semata, tapi juga untuk meneliti dan menyelidiki sumber-sumbernya.
Pernah ia menceritakan pengalamannya, "Pernah aku bertanya kepada tiga puluh orang sahabat Rasul mengenai satu masalah." Dan bagaimana keinginannya yang amat besar untuk mendapatkan sesuatu ilmu, digambarkan sebagai berikut "Tatkala Rasulullah wafat, kukatakan kepada salah seorang pemuda Anshar: "Marilah kita bertanya kepada sahabat Rasulullah. Sekarang ini mereka hampir semuanya sedang berkumpul?"
Jawab pemuda Anshar itu, "Aneh sekali kamu ini, hai Ibnu Abbas! Apakah kamu kira orang-orang akan membutuhkanmu, padahal di kalangan mereka sebagai kau lihat banyak terdapat sahabat Rasulullah?" Demikianlah mereka tak mau di ajak, tetapi aku tetap pergi bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah.
"Pernah aku mendapatkan satu hadits dari seseorang, dengan cara kudatangi rumahnya. Saat itu ia kebetulah sedang tidur siang. Kubentangkan kainku di muka pintunya, lalu duduk menunggu, sementara angin menerbangkan debu kepadaku, sampai akhirnya ia bangun dan keluar mendapatiku. Maka katanya: "Hai hai saudara sepupu Rasulullah, apa maksud kedatanganmu? Kenapa tidak kamu suruh saja orang kepadaku agar aku datang kepadamu?" "Tidak!" ujarku, "bahkan akulah yang harus datang mengunjungi anda!" Kemudian kutanyakan sebuah hadits dan aku belajar daripadanya!"
Pemuda Abbas yang agung ini bertanya dan bertanya terus. Lalu dicarinya jawaban dengan teliti, dan dikajinya dengan seksama dan dianalisanya dengan fikiran yang brilian. Dari hari ke hari pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya berkembang dan tumbuh. Hingga dalam usianya yang muda belia telah cukup dimilikinya hikmat dari orang-orang tua, dan disadapnya ketenangan dan kebersihan pikiran mereka, sampai-sampai Amirul muminin Umar bin Khaththab ra menjadikannya kawan bermusyawarah pada setiap urusan penting.
Pada suatu hari ditanyakan kepadanya "Bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini?" Jawabnya, "Dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir!"
Maka dengan lidahnya yang selalu bertanya dan fikirannya yang tak jemu-jemunya meneliti, serta dengan kerendahan hati dan kepandaiannya bergaul, jadilah Ibnu Abbas sebagai manusia pilihan.
Sahabat Saad bin Abi Waqqas melukiskannya begini:
"Tak seorangpun yang kutemui lebih cepat mengerti, lebih tajam berfikir dan lebih banyak dapat menyerap ilmu dan lebih luas sifat santunnya dari Ibnu Abbas! Dan sungguh, kulihat Umar memanggilnya dalam urusan-urusan pelik. Padahal sekelilingnya terdapat peserta Badar dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Maka tampillah Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya, dan Umar pun tak hendak melampaui apa katanya!"
Seorang muslim penduduk Bashrah (Ibnu Abbas pernah menjadi Gubernur di sana, diangkat oleh Ali) melukiskannya pula sebagai berikut: "Ia mengambil tiga perkara dan meninggalkan tiga perkara; menarik hati pendengar apabila ia berbicara, memperhatikan setiap ucapan pembicara, memilih yang teringan apabila memutuskan perkara dan menjauhi sifat mengambil muka, menjauhi orang-orang yang rendah budi, menjauhi setiap perbuatan dosa.
Di samping ingatannya yang kuat bahkan luar biasa, Ibnu Abbas memiliki pula kecerdasan dan kepintaran istimewa. Alasan yang dikemukakannya bagai cahaya matahari, menembus kalbu menghidupkan iman.
Dalam percakapan atau dialog, tidak saja membuat lawannya terdiam, mengerti dan menerima alasan yang dikemukakannya, tetapi menyebabkannya diam terpesona, karena manisnya susunan kata dan keahliannya berbicara.
Diplomat Imam Ali
Ibnu Abbas telah lama ditakuti oleh kaum Khawarij karena logikanya yang tepat dan tajam. Pada suatu hari ia diutus oleh Imam Ali kepada sekelompok besar dari mereka. Maka terjadilah percakapan yang mempesona, di mana Ibnu Abbas mengarahkan pembicaraan serta menyodorkan alasan dengan cara yang menakjubkan:
Tanya Ibnu Abbas, "Hal-hal apakah yang menyebabkan tuan-tuan menaruh dendam terhadap Ali?" Ujar mereka, "Ada tiga hal yang menyebabkan kebencian kami padanya. Pertama dalam agama Allah ia bertahkim kepada manusia, padahal Allah berfirman "Tak ada hukum kecuali bagi Allah!"
Kedua, ia berperang tetapi tidak menawan pihak musuh dan tidak pula mengambil harta rampasan. Seandainya pihak lawan itu orang-orang kafir, berarti harta mereka itu halal. Sebaiknya bila mereka orang-orang beriman maka haramlah darahnya!"
Dan ketiga, waktu bertahkim, ia rela menanggalkan sifat Amirul Muminin dari dirinya demi mengabulkan tuntutan lawannya. Maka jika ia sudah tidak jadi amir atau kepala bagi orang-orang mukmin lagi, berarti ia kepala bagi orang-orang kafir!
Lamunan-lamunan mereka itu dipatahkan oleh Ibnu Abbas, katanya, "Mengenai perkataan tuan-tuan bahwa ia bertahkim kepada manusia dalam agama Allah, apa salahnya? Bukankah Allah telah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian membunuh binatang buruan, sewaktu kalian dalam ihram! Barang siapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja, maka hendaklah ia membayar denda berupa binatang ternak yang sebanding dengan hewan yang dibunuhnya itu, yang untuk menetapkannya diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian sebagai hakim!" (QS.Al-Maidah: 95)
"Nah, atas nama Allah cobalah jawab: Manakah yang lebih penting, bertahkim kepada manusia demi menjaga darah kaum muslimin, ataukah bertahkim kepada mereka mengenai seekor kelinci yang harganya seperempat dirham?"Para pemimpin Khawarij itu tertegun menghadapi logika tajam dan tuntas itu. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan bantahannya, "Tentang ucapan tuan-tuan bahwa ia perang tetapi tidak melakukan penawanan dan merebut harta rampasan, apakah tuan-tuan menghendaki agar ia mengambil Aisyah istri Rasulullah dan Ummul Muminin itu sebagai tawanan, dan pakaian berkabungnya sebagai barang rampasan?"
Di sini wajah orang-orang itu jadi merah padam karena malu, lalu menutupi muka mereka dengan tangan. Sementara Ibnu Abbas beralih kepada soal yang ke tiga, "Adapun ucapan tuan-tuan bahwa ia rela menanggalkan sifat Amirul Muminin dari dirinya sampai selesainya tahkim, maka dengarlah oleh tuan-tuan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di hari Hudaibiyah, yakni ketika ia mengimlakkan surat perjanjian yang telah tercapai antaranya dengan orang-orang Quraisy. Katanya kepada penulis: "Tulislah! Inilah yang telah disetujui oleh Muhammad Rasulullah" Tiba-tiba utusan Quraisy menyela, "Demi Allah, seandainya kami mengakuimu sebagai Rasulullah, tentu kami tidak menghalangimu ke Baitullah dan tidak pula akan memerangimu! Maka tulislah: "Inilah yang telah disetujui oleh Muhammad bin Abdullah!" Kata Rasulullah kepada mereka, "Demi Allah, sesungguhnya saya ini Rasulullah walaupun kamu tidak hendak mengakuinya!" Lalu kepada penulis surat itu diperintahkan, "Tulislah apa yang mereka kehendaki! Tulis! Inilah yang telah disetujui oleh Muhammad bin Abdullah!"
Demikianlah dengan cara menarik dan menakjubkan berlangsung tanya jawab antara Ibnu Abbas dan golongan Khawarij. Belum lagi tukar pikiran selesai, dua puluh ribu orang di antara mereka bangkit serentak, menyatakan kepuasan mereka terhadap keterangan-keterangan Ibnu Abbas dan sekaligus memaklumkan penarikan diri mereka dari memusuhi Imam Ali!"
Ibnu Abbas tidak saja memiliki kekayaan besar berupa ilmu pengetahuan semata, tapi ia memiliki pula kekayaan yang lebih besar lagi. Yakni etika ilmu serta akhlaq para ulama. Dalam kedermawanan dan sifat kepemurahannya, ia bagaikan Imam dengan panji-panjinya.
Disamping itu ia seorang yang berhati suci dan berjiwa bersih, tidak menaruh dendam atau kebencian kepada siapa juga. Keinginannya yang tak pernah menjadi kenyang ialah harapannya agar setiap orang, baik yang dikenal atau tidak, beroleh kebaikan.
"Setiap aku mengetahui suatu ayat dari kitabullah, aku berharap kiranya semua manusia mengetahui seperti apa yang kuketahui ini. Dan setiap aku mendengar seorang hakim di antara hakim-hakim Islam melaksanakan keadilan dan memutuskan sesuatu perkara dengan adil maka aku merasa gembira dan turut mendoakannya, padahal tak ada hubungan perkara antara aku dengannya. Dan setiap aku mendengar turunnya hujan yang menimpa bumi kaum muslimin, aku merasa berbahagia, padahal tidak seekorpun binatang ternakku yang digembalakan di bumi tersebut!" Demikian kata Ibnu Abbas perihal dirinya.· (Hidayatullah)
Abdullah Bin Abbas
Beliau adalah anak laki-laki dari paman Rasulullah Saw, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib Syaibah bin Hasyim. Namanya adalah Amr bin Abdul Manaf Bin Qoshay bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Luay bin Ghalib bin Fihar al-Quraisyi al-Hasyimi al-Makki al-Amir. Beliau lahir di rumah Bani Hasyim pada th 3 sebelum hijrahnya Rasulullah Saw, dari seorang Ibu yang bernama Ummul Fadhl Lubabah binti Harits bin Hazn bin Bujair al-Hilaliyyah bin Hilal bin Amr. Ibnu Abbas dikaruniai anak yang paling besar bernama Abbas sehingga beliau juga dijuluki Abu Abbas sebagai kuniyahnya.
Ilmu dan kecerdasan
Keilmuannya yang dalam membuatnya banyak menyandang berbagai julukan dari orang-orang yang mengenalnya. Misalnya, Hibrul Ummah yang berarti pemimpin umat, Faqihul Ashr -orang yang paling pandai memahami agama dimasanya. Imam Tafsir, kemudian al-Bahr yang berarti lautan, hal ini karena beliau menguasai ilmu fiqih, tafsir dan tawil Quran. Dan masih banyak lagi julukan yang menghinggapi dirinya. Adapun yang paling menonjol dari beliau adalah dibidang tafsir, dan termasuk sahabat yang lebih pandai dalam bidang ini.
Keistimewaan yang dimiliki Ibnu abbas, tentunya tidak dapat terlepas dari doa Rasulullah Saw. Sebagaimana yang di ungkapkan sahabat Umar kepada Ibnu abbas, "Sesungguhnya suatu hari kami melihat Rasulullah Saw mendoakanmu kemudian mengusap kepalamu lantas berdoa, "Ya Allah faqihkan ia dalam masalah agama dan berilah ia pengetahuan dalam masalah tafsir". Maka tidak mengherankan, jika banyak para sahabat yang menimba ilmu darinya. Dan jawaban-jawaban yang diberikan, selalu merujuk dari al-Quran, jika ia mendapatinya. Apabila tidak ditemukan didalam kitabullah beliau menjawab sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, jika tidak mendapati al-Quran dan as-Sunnah, maka beliau pun mengutarakannya. Dan jika tidak ditemukan dalam dua rujukan ini, beliau merujuk pada perkatan sahabat Abu Bakar ataupun Umar, jika semua itu tidak ditemukan maka beliau berijtihad.
Ibnu Abbas tidak saja memiliki kekayaan besar berupa ilmu pengetahuan semata. Namun beliau memiliki yang lebih daripada itu, yaitu etika ilmu serta akhlak yang luhur. Beliau juga seorang yang berhati suci dan berjiwa bersih, tidak menaruh dendam kebencian kepada siapapun juga. Salah satu kelebihan yang dimiliki sebagaimana telah beliau tuturkan dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra berkata, "Umar r.a, memasukkan saya dalam pasukan perang badar yang terdiri dari orang-orang tua, seakan-akan saya disejajarkan dengan mereka, kemudian ada seorang yang bertanya, "Kenapa pemuda ini dimasukkan dalam kelompok kita padahal kita juga mempunyai anak yang sebaya dengannya?". Umar menjawab, "Itu menurut pendapat anda sekalian".
Pada suatu hari Umar memanggil saya, dan saya datang bersama-sama dengan para sahabat lain, serta saya tahu bahwa umar memanggil saya hari itu adalah untuk menunjukkan kelebihan saya kepada mereka, kemudian umar berkata, "Apakah komentar anda terhadap firman Allah: "Apabila telah datang kemenangan dan pertolongan dari Allah?"(surat an-Nashr). Salah seorang diantara mereka menjawab, "Kami diperintah untuk memuji dan memohon ampunan kepada Allah bila kita mendapat pertolongan dan kemenangan". Para sahabat yang lain terdiam semuanya, lantas Umar bertanya kepada saya, "Apakah komentarmu juga seperti itu wahai Ibnu Abbas?" Aku menjawab, "Tidak" Umar bertanya lagi, "Lalu bagaimana komentarmu?" Saya menjawab, "Itu adalah saat kewafatan Rasulullah Saw yang diberitahukan oleh Allah kepadanya." Allah berfirman; "Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, itu adalah suatu isyarat tanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan memohonlah ampunan kepada-Nya, karena Dia adalah Dzat yang Maha Penerima Taubat" Kemudian Umar berkata, "Saya tidak tahu mengenai kandungan ayat ini melebihi apa yang kamu katakan" (HR Bukhari).
Selang beberapa bulan kemudian, benarlah seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, Rasulullah Saw berpulang kerahmatullah. Ini adalah satu bukti kecerdasan yang dimiliki Ibnu Abbas dalam bidang tafsir, dan beliau juga seorang yang berfikiran sehat dan teguh memegang amanat.
Berpulang ke Rahmatullah.
Telah menjadi sunatullah, setiap insan tak dapat melepas diri dari ujian dan cobaan. Tak terkecuali Ibnu Abbas, dalam menikmati usia udzurnya, beliau mendapat cobaan dari Dzat yang Maha Kuasa, berupa lemah pandangan dan kedua penglihatannya.
Saat tertimpa musibah ini, datanglah sekelompok orang dari penduduk Thaif menghadap Ibnu Abbas, sambil membawa Ilmu buah karya beliau, seraya meminta agar beliau membacakannya. Permintaan itu menjadikan Ibnu Abbas bimbang. Lantas beliau berkata, "Sesungguhnya aku bimbang lantaran musibahku ini. Maka barangsiapa yang memiliki ilmu dariku, maka hendaknya ia bacakan dihadapanku. Sesungguhnya pengakuanku seperti bacaanku sendiri". Kemudian sekelompok orang itupun membacakan buah karya itu di hadapan beliau.
Pada th 78 H, Ibnu Abbas wafat di Thaif dalam usia 81 th. Yang menshalati beliau dan sekaligus menjadi Imam, adalah Muhammad bin Hunaifah, beliau pula yang memasukkan ke ssdalam kuburnya.
Disebutkan pula dalam Siyar al-Alam an-Nubala. Hadits yang diriwayatkan Thabrani menerangkan, bahwa Ibnu Jubair menceritakan, saat Ibnu Abbas wafat di Thaif, kami menyaksikan jenazahnya, maka tiba-tiba kami melihat burung putih datang yang tidak diketahui bentuk dan wujudnya. Kemudian masuk kedalam keranda mayat Ibnu Abbas. Kami memandang keranda itu dan berfikir apakah burung tersebut akan keluar, ternyata burung tersebut tidak diketahui keluarnya dari keranda mayat itu. Dan saat mayat telah dimakamkan tiba-tiba ditepi kuburan Ibnu Abbas terdengar suara bacaan ayat al-Quran surat al-Fajr 27 -30.
"Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Masuklah kedalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah kedalam surga-Ku" (QS al-Fajr 27-30).
Suara itu tidak diketahui siapakah yang membacanya?wallahu Alam. (wkp) www.suaramedia.com

Abdullah Bin Abbas: Fakih dan Ahli Tafsir


altH. Bernard Abdul Jabbar
DPP Hizb Dakwah Islam (HDI)

Beliau adalah anak laki-laki dari paman Rasulullah Saw, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib Syaibah bin Hasyim. Namanya adalah Amr bin Abdul Manaf Bin Qoshay bin Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihar al-Quraisyi al-Hasyimi al-Makki al-Amir.
Beliau lahir di rumah Bani Hasyim pada th 3 sebelum hijrahnya Rasulullah Saw, dari seorang Ibu yang bernama Ummul Fadhl Lubabah binti Harits bin Hazn bin Bujair al-Hilaliyyah bin Hilal bin ‘Amr. Ibnu Abbas dikaruniai anak yang paling besar bernama Abbas sehingga beliau juga dijuluki Abu Abbas sebagai kuniyahnya.

Ilmu dan Kecerdasannya

Keilmuannya yang dalam membuatnya banyak menyandang berbagai julukan dari orang-orang yang mengenalnya. Misalnya, Hibrul Ummah yang berarti pemimpin umat, Faqihul Ashr -orang yang paling pandai memahami agama dimasanya. Imam Tafsir, kemudian al-Bahr yang berarti lautan, hal ini karena beliau menguasai ilmu fiqih, tafsir dan ta’wil Quran. Dan masih banyak lagi julukan yang menghinggapi dirinya. Adapun yang paling menonjol dari beliau adalah dibidang tafsir, dan termasuk sahabat yang lebih pandai dalam bidang ini.

Keistimewaan yang dimiliki Ibnu abbas, tentunya tidak dapat terlepas dari doa Rasulullah Saw. Sebagaimana yang di ungkapkan sahabat Umar kepada Ibnu abbas, “Sesungguhnya suatu hari kami melihat Rasulullah Saw mendoakanmu kemudian mengusap kepalamu lantas berdoa, “Ya Allah faqihkan ia dalam masalah agama dan berilah ia pengetahuan dalam masalah tafsir”. Maka tidak mengherankan, jika banyak para sahabat yang menimba ilmu darinya. Dan jawaban-jawaban yang diberikan, selalu merujuk dari al-Quran, jika ia mendapatinya. Apabila tidak ditemukan didalam kitabullah beliau menjawab sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, jika tidak mendapati al-Quran dan as-Sunnah, maka beliau pun mengutarakannya. Dan jika tidak ditemukan dalam dua rujukan ini, beliau merujuk pada perkatan sahabat Abu Bakar ataupun Umar, jika semua itu tidak ditemukan maka beliau berijtihad.

Ibnu Abbas tidak saja memiliki kekayaan besar berupa ilmu pengetahuan semata. Namun beliau memiliki yang lebih daripada itu, yaitu etika ilmu serta akhlak yang luhur. Beliau juga seorang yang berhati suci dan berjiwa bersih, tidak menaruh dendam kebencian kepada siapapun juga. Salah satu kelebihan yang dimiliki sebagaimana telah beliau tuturkan dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra berkata, “Umar r.a, memasukkan saya dalam pasukan perang badar yang terdiri dari orang-orang tua, seakan-akan saya disejajarkan dengan mereka, kemudian ada seorang yang bertanya, “Kenapa pemuda ini dimasukkan dalam kelompok kita padahal kita juga mempunyai anak yang sebaya dengannya?”. Umar menjawab, “Itu menurut pendapat anda sekalian”.

Pada suatu hari Umar memanggil saya, dan saya datang bersama-sama dengan para sahabat lain, serta saya tahu bahwa umar memanggil saya hari itu adalah untuk menunjukkan kelebihan saya kepada mereka, kemudian umar berkata, “Apakah komentar anda terhadap firman Allah: “Apabila telah datang kemenangan dan pertolongan dari Allah?”(surat an-Nashr). Salah seorang diantara mereka menjawab, “Kami diperintah untuk memuji dan memohon ampunan kepada Allah bila kita mendapat pertolongan dan kemenangan”. Para sahabat yang lain terdiam semuanya, lantas Umar bertanya kepada saya, “Apakah komentarmu juga seperti itu wahai Ibnu Abbas?” Aku menjawab, “Tidak” Umar bertanya lagi, “Lalu bagaimana komentarmu?” Saya menjawab, “Itu adalah saat kewafatan Rasulullah Saw yang diberitahukan oleh Allah kepadanya.” Allah berfirman; “Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, itu adalah suatu isyarat tanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan memohonlah ampunan kepada-Nya, karena Dia adalah Dzat yang Maha Penerima Taubat” Kemudian Umar berkata, “Saya tidak tahu mengenai kandungan ayat ini melebihi apa yang kamu katakan” (HR Bukhari).

Selang beberapa bulan kemudian, benarlah seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, Rasulullah Saw berpulang kerahmatullah. Ini adalah satu bukti kecerdasan yang dimiliki Ibnu Abbas dalam bidang tafsir, dan beliau juga seorang yang berfikiran sehat dan teguh memegang amanat.

Berpulang ke Rahmatullah

Telah menjadi sunatullah, setiap insan tak dapat melepas diri dari ujian dan cobaan. Tak terkecuali Ibnu Abbas, dalam menikmati usia udzurnya, beliau mendapat cobaan dari Dzat yang Maha Kuasa, berupa lemah pandangan dan kedua penglihatannya.

Saat tertimpa musibah ini, datanglah sekelompok orang dari penduduk Thaif menghadap Ibnu Abbas, sambil membawa Ilmu buah karya beliau, seraya meminta agar beliau membacakannya. Permintaan itu menjadikan Ibnu Abbas bimbang. Lantas beliau berkata, “Sesungguhnya aku bimbang lantaran musibahku ini. Maka barangsiapa yang memiliki ilmu dariku, maka hendaknya ia bacakan dihadapanku. Sesungguhnya pengakuanku seperti bacaanku sendiri”. Kemudian sekelompok orang itupun membacakan buah karya itu di hadapan beliau.

Pada th 78 H, Ibnu Abbas wafat di Thaif dalam usia 81 th. Yang menshalati beliau dan sekaligus menjadi Imam, adalah Muhammad bin Hunaifah, beliau pula yang memasukkan ke ssdalam kuburnya.

Disebutkan pula dalam Siyar al-‘Alam an-Nubala’. Hadits yang diriwayatkan Thabrani menerangkan, bahwa Ibnu Jubair menceritakan, saat Ibnu Abbas wafat di Thaif, kami menyaksikan jenazahnya, maka tiba-tiba kami melihat burung putih datang yang tidak diketahui bentuk dan wujudnya. Kemudian masuk kedalam keranda mayat Ibnu Abbas. Kami memandang keranda itu dan berfikir apakah burung tersebut akan keluar, ternyata burung tersebut tidak diketahui keluarnya dari keranda mayat itu. Dan saat mayat telah dimakamkan tiba-tiba ditepi kuburan Ibnu Abbas terdengar suara bacaan ayat al-Quran surat al-Fajr 27 -30.

“Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Masuklah kedalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah kedalam surga-Ku” (QS al-Fajr 27-30).

Suara itu tidak diketahui siapakah yang membacanya?.  Wallahu A’lam. 

 

Wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas

Quw ambil dari blognya Bontangers yang dia dapat dari  Dr. K.H. Zakky Mubarak, M.A./Masjid Agung Sunda kelapa.

Kecerdasan Ibnu Abbas
Ibnu Abbas adalah saudara misan Nabi Muhammad Saw. Di usia yang masih muda belia beliau sudah mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas ini salah satunya adalah berkat munajat doa dari Nabi Saw yang berbunyi:


Artinya: Ya Allah, berikanlah kecerdasan pada Ibnu Abbas ini tentang agama dan berikanlah kemampuan menafsirkan al-Quran secara sempurna kepadanya.

Sungguh luar biasa! Kecerdasannya ini nampak sekali ketika pada suatu saat Ibnu Abbas diajak oleh sahabat Umar bin Khathab untuk menghadiri diskusi ahli badar yang terdiri dari para senior shahabiy, yaitu orang-orang yang pernah mengikuti perang badar bersama Nabi Saw. Saat itu usia Ibnu Abbas baru menginjak 16 tahun. Ketika sahabat Umar datang bersama Ibnu Abbas, tiba-tiba seorang sahabat Nabi Saw. yang sangat senior mengatakan pada Umar, “Wahai Umar, mengapa anda membawa anak muda seperti ini?” Jawab sahabat Umar, “Oh, hanya karena dia masih muda ini saja yang anda tahu?”

Karena seolah-olah para sahabat senior itu meragukan kemampuan Ibnu Abbas yang masih sangat muda belia, spontan Umar memutar otak bagaimana caranya supaya bisa menjelaskan kepada mereka tentang kualitas anak muda yang satu ini. Lantas Umar bertanya pada para sahabat: “Wahai para sahabatku, bagaimanakah pandangan anda sekalian mengenai ayat:


Artinya: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. (QS. An-Nasr [110]: 1-3)

Bagaimana jawaban dari para senior shahabiy? Mereka mengatakan apa adanya. Mereka menafsiri ayat di atas sebagaimana yang tersurat saja. Mereka mengatakan: “Pada saat kami meraih kemenangan dan orang-orang berbondong-bondong masuk untuk memeluk ke dalam ajaran agama islam, maka kami memuji dan bertasbih kepada-Nya”.

Kemudian sahabat Umar bertanya pada Ibnu Abbas: “Wahai engkau Ibnu Abbas, bagaimanakah menurut pandanganmu mengenai ayat di atas?”

Jawaban Ibnu Abbas justru lebih menukik dan mendalam. Bukan sekadar tersurat, tetapi juga secara tersirat. Ibnu Abbas mengatakan, “Ketika Allah Swt. menurunkan ayat ini, Nabi Saw. diberitahu oleh Allah bahwa ini adalah saat datangnya ajal. Sudah dekat sekali masa ajal itu akan datang, wahai Muhammad. Maka perbanyaklah kamu bertasbih dengan menyucikan dan memuji Tuhanmu, mohon ampunanlah pada Allah Swt”. Termasuk bertasbih itu adalah zikir dengan asmaul husna dan tasbih-tasbih yang lain. Jawaban Ibnu Abbas ini membuat semua sahabat senior terdiam membisu. Dan memang inilah ayat yang sempurna yang diturunkan kepada Muhammad sebelum di Arafah sebagai penyampaian kesempurnaan Islam.

Mengapa para senior shahabiy itu merasa tercengang dan kagum atas kecerdasan yang dimiliki Ibnu Abbas? Karena ketika ayat ini diturunkan, tidak banyak para sahabat yang mengetahui secara detail mengenai informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Nabi sakit berat selama tiga hari sebelum beliau wafat, dan Ibnu Abbas mampu menerangkan tafsir dari ayat di atas secara gamblang.

Wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas

Wasiat Nabi Muhammad Saw. yang disampaikan kepada Ibnu Abbas antara lain sebagai berikut: Diriwayatkan dari at-Tirmidzi, dari Ibnu Abbas, beliau berkata: “Aku berjalan di belakang Nabi Saw., kemudian Nabi Saw. berkata, “Kemarilah wahai Ibnu Abbas, ikutilah saya”. Setelah kami berjalan cukup lama tiba-tiba Nabi Saw. berwasiat kepadaku. Beliau berkata, “Wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Pertama, jagalah olehmu segala perintah-perintah Allah Swt.”

Maksud dari menjaga segala perintah-perintah Allah Swt. di situ adalah melaksanakan dan merealisasikan segala perintah Allah dengan sikap ikhlas dan kesungguhan, termasuk juga meninggalkan larangan-larangan-Nya. Ditegaskan dalam hadits lain: “Tidaklah beriman di antara kita sehingga kita ridha dengan apa yang diajarkan Islam yang dibawa oleh Nabi Saw.” Kita meninggalkan larangan dengan tulus dan melaksanakan perintah dengan senang dan tulus pula.

Kemudian kata Nabi Saw. Selanjutnya, “Jika kamu menjaga segala perintah dan larangan Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu.” Tidak ada penjagaan yang sempurna kecuali penjagaan dari Allah Swt. Termasuk dalam hal ini penjagaan dari segala marabahaya dan penyakit. Daya tahan yang ada pada diri kita ini pun merupakan karunia langsung dari Allah Swt. Dijamin oleh hadis ini, barang siapa yang menjalankan perintah Allah dan menjahui larangan-Nya, maka Allah pun akan menjaganya.

Dikisahkan, sahabat Umar bin Khathab ketika sedang berkhutbah di Madinah, beliau mampu melihat orang-orang Islam yang sedang berperang terjepit di negeri Syam, kemudian Umar mengirimkan bala bantuan dari Madinah. Mengapa Umar mampu melihat dari jarak pandang yang sangat jauh? Itu karena adanya bantuan dari Allah Swt. yang selalu menjaga hamba-hamba-Nya yang shaleh.

Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada Ibnu Abbas. “Kedua, peliharalah perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan-Nya dengan tulus maka akan kamu jumpai Allah Swt. di depanmu.” Artinya Allah Swt. akan menjaga dan melindungi serta mengawasi kita. Kata Allah Swt., “Karena sesungguhnya kamu berada dalam pengawasan kami”.

Masya Allah, sungguh luar biasa!. Tiada karunia yang lebih agung daripada ini: kamu jumpai Allah di depanmu! Ini merupakan kata-kata metaforis atau kiasan, dan seringkali kita jumpai dalam al-Quran serta al-hadits. Misalnya dalam hadis qudsi Allah berkata, “Wahai anak Adam, Aku menderita sakit. Mengapa engkau tidak menjenguk-Ku?” Anak Adam bertanya, “Wahai Tuhan, bagaimana engkau sakit? Padahal Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Jawab Tuhan: “Hamba-Ku yang bernama Fulan bin Fulan sakit, mengapa engkau tidak menjenguknya, padahal jika engkau menjenguknya, engkau akan menemukan-Ku di sampingnya.”

Wasiat Nabi Saw. pada Ibnu Abbas yang ketiga: “Apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Swt. dan jangan sekali-kali kamu minta pada yang lain.”

Kadang kita merasa bahwa kita dibantu oleh seseorang lantas kita mengatakan bahwa orang itulah yang membantu kita. Ya, itu memang benar, akan tetapi orang yang membantu kita itu hatinya sudah dilunakkan oleh Allah Swt. sehingga Allahlah hakekatnya yang membantu kita. Jika kita hanya mengharap pada seseorang, kita akan sering merasa kecewa. Maka mintalah bantuan dan berharaplah hanya kepada Allah semata.

Betapa banyaknya karunia yang telah Allah berikan pada kita, nikmat dengan segala macamnya. Jika kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Firman Allah:

Artinya: Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS. Ibrâhîm [14]: 34)

Kemudian Allah juga berfirman pada surat al-Kahfi:


Artinya: Katakanlah: “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula). (QS. Al-Kahfi [18]: 109)

Apabila kita berilmu, maka janganlah kita merasa sombong dengan apa yang telah kita peroleh. Jika kita hitung, sejak dari kecil kita belajar sudah menghabiskan berapa tinta? Sedangkan jika kita mencoba menghitung ilmu Allah, maka lautan dijadikan tinta pun tidak akan mampu untuk menulisnya. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan bukan hanya satu lautan melainkan tujuh lautan.

Wasiat Nabi berikutnya ialah, “Keempat, apabila engkau memohon dan mencari pertolongan, maka hendaklah kamu mencari pertolongan dan bantuan hanya kepada Allah Swt.” Allah Swt. berfirman:

ÅöíøóÇßó äóÚúÈõÏõ æóÅöíøóÇßó äóÓúÊóÚöíäõ.

Artinya: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (QS. Al-Fatihah [1]: 5)

Jika diperhatikan dengan seksama, pada ayat di atas terdapat kewajiban dan hak. Oleh karena itu, saya kurang setuju apabila banyak orang yang sering membicarakan tentang hak asasi manusia, akan tetapi tidak pernah membicarakan tentang kewajiban asasi. Intinya adalah tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada selain Allah Swt. Bahkan kepada malaikat sekalipun! Meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Swt. bisa kita lakukan dengan cara menyebutkan amal-amal shaleh yang pernah kita lakukan.

Hal ini diceritakan dalam sebuah hadis shahih. Alkisah, ada tiga orang sedang menempuh perjalanan. Di tengah perjalanan, terjadilah hujan yang sangat lebat. Mereka menemukan sebuah gua dan masuklah mereka ke dalam gua itu. Singkat cerita, terjadi longsor di luar sehingga ada sebuah batu besar yang menutupi mulut gua. Tiga orang dalam gua terjebak tidak bisa keluar. Entah dari mana, tiba-tiba mereka terinspirasi untuk menyebutkan amal-amal kebaikan mereka sebagai lantaran untuk memohon pertolongan Allah Swt. Orang pertama menyebutkan amal kebaikannya. Dia menceritakan bahwa dirinya sangat berbakti pada orang tuanya. Dirinya selalu mendahulukan orang tua dari pada yang lain. Setelah menceritakan amal baiknya, dia berdoa memohon pertolongan dari Allah Swt. Tiba-tiba batu besar itu bergeser sedikit sehingga ada lubang di mulut gua. Tapi lubang itu terlalu kecil untuk mereka bisa keluar.

Selanjutnya orang kedua menyebutkan amal kebaikannya. Dia bercerita bahwa dirinya adalah orang yang sedang berusaha mencari nafkah halal untuk menikahi anak pamannya. Dia berniat dengan niat yang baik. Lalu dia berdoa memohon pertolongan dari Allah Swt. Tiba-tiba batu besar itu bergeser lagi sedikit sehingga lubang yang timbul bertambah besar. Namun tetap saja mereka belum bisa keluar.

Kemudian orang ketiga menceritakan kebaikannya. Dirinya adalah seorang pengusaha pabrik yang menggaji karyawan-karyawannya sesuai dengan kontrak dan keahlian masing-masing. Dia selalu membagi gaji itu dengan adil dan bijaksana. Akan tetapi, ketika tiba waktunya untuk menggaji, tiba-tiba ada salah satu karyawan yang ngambek menolak menerima gaji tersebut. Alasannya karena gajinya tidak sama dengan yang lain. Karyawan ini minta gaji yang tidak sewajarnya. Padahal sesuai perjanjian dia menggaji orang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Karena ngambek, karyawan ini tidak mengambil gajinya dan pergi meninggalkan begitu saja. Gaji yang dia tinggalkan itu kemudian digolang dan dimasukkan ke saham perusahaan. Hingga sampai pada masa 10 tahun, karyawan yang pergi meninggalkan gaji itu datang untuk mengambil hak yang dulu dia tinggalkan. Akan tetapi, tiba-tiba karyawan ini terbelalak kaget luar biasa. Betapa tidak? Gajinya yang dulu dia tinggalkan kini menjadi berlipat ganda karena dikelola oleh majikannya dengan jujur. Kata sang majikan, “Ini adalah gaji kamu, ambil sebelah kanan ada peternakan onta, ambil juga yang sebelah kiri ada kebun kurma.” Itulah kejujuran sang majikan. Lantaran kebaikan ini, lantas dia berdoa mohon pertolongan dan bantuan pada Allah Swt. Spontan batu itu bergeser hingga mulut gua itu terbuka lebar dan ketiga orang itu akhirnya bisa keluar dari dalam gua.

Nasihat kelima: “Ketahuilah! Sekiranya semua orang bersatu padu dan berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, maka tidak akan memberikan manfaat semua itu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.” Maksudnya adalah semua sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. itu tidak bisa diganggu gugat. Seperti ketika sudah saatnya kita untuk meninggal, maka seluruh orang sedunia pun tidak bisa membantunya dan tidak bisa menghalang-halangi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lanjut Nabi Saw, “Apapun terjadi karena izin Allah Swt.”

Nasihat keenam: “Demikian juga sebaliknya, jika semua orang bersatu-padu dan saling menolong untuk memberikan bahaya pada kamu, maka mereka tidak akan memberikan bahaya apapun kecuali atas izin Allah Swt.”

Dalam al-Quran ditegaskan jelas sekali bahwa seorang itu tidak mungkin akan mati kecuali dengan izin Allah dan atas ketentuan yang sudah dipastikan oleh-Nya. Firman Allah dalam surat Yunus ayat 49:

Artinya: Katakanlah: “Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfa`atan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah.” Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan (nya). (QS. Yûnus [10]: 49)

Kini pena telah diangkat dan kitab-kitab sudah menjadi kering. Ketentuan tidak bisa diubah, dan itulah ketentuan dari Allah Swt. Jika kita melihat nasehat Nabi Saw. kepada Ibnu Abbas, kita tidak perlu lagi merasa was-was. Inilah kemerdekaan. Maka tidak ada kemerdekaan dan kebebasan yang sempurna kecuali dimiliki oleh mereka yang beriman tebal kepada Allah Swt. Inilah hakekat kemerdekaan manusia yang sesungguhnya.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi juga berwasiat kepada Ibnu Abbas: “Kamu akan jumpai Allah di depan, maka kenalilah Allah pada saat kamu dalam suasana bahagia. Jika kamu selalu ingat pada Allah di saat kamu bahagia, maka Allah pun akan mengingat kamu pada waktu kamu susah. Ketahuilah! Bahwa sesuatu yang sudah luput dari kamu tidak akan menimpa kamu.” Artinya, yang lalu sudah berlalu dan tidak mungkin akan terulang lagi. Apa kita akan kembali menjadi muda? Tentunya tidak.

Nabi menambahkan, “Dan apa yang akan menimpa kamu tidak akan bisa kamu hindari. Dan ketahuilah! Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran”. Maksudnya, kemudahan itu beserta kesulitan dan kebahagiaan itu beserta kesedihan. Imam Syafi’i berkata, “Maka bersusah payahlah kamu karena kenikmatan hidup itu dalam bersusah payah.”

Hal ini paralel dengan pesan al-Quran:

Artinya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah [94]: 5)

Demikianlah wasiat-wasiat Nabi Muhammad Saw. kepada Ibnu Abbas. Semoga dapat kita ambil manfaat dan hikmahnya. Amin.

Saat-Saat Terkabulnya Doa


Berdoa dianjurkan kapan saja. Tetapi ada saat-saat istimewa. Kapan?

1. Waktu sepertiga malam terakhir saat orang lain terlelap dalam tidurnya. Allah SWT berfirman:
“…Mereka (para muttaqin) sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam, mereka memohon ampun (kepada Allah).”(QS. Adz-Dzariyat: 18-19).

Rasulullah SAW bersabda:
“Rabb (Tuhan) kita turun di setiap malam ke langit yang terendah, yaitu saat sepertiga malam terakhir, maka Dia berfirman : Siapa yang berdoa kepadaKu maka Aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaKu maka Aku berikan kepadanya, dan siapa yang meminta ampun kepadaKu maka Aku ampunkan untuknya”. (HR. Al-Bukhari no. 1145, 6321 dan Muslim no. 758).

Dan Amr bin Ibnu Abasah mendengar Nabi SAW bersabda:
“Tempat yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia dalam sujudnya dan jika ia bangun melaksanakan shalat pada sepertiga malam yang akhir. Karena itu, jika kamu mampu menjadi orang yang berdzikir kepada Allah pada saat itu maka jadilah.” (HR. At-Tirmidzi, Ahmad dan di-shahih-kan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, dan Al-Albani).

2. Waktu antara adzan dan iqamah, saat menunggu shalat berjama’ah. Sayangnya waktu mustajab ini sering disalahgunakan sebagian umat Islam yang kurang mengerti sunnah atau oleh orang yang kurang menghargai sunnah, sehingga diisi dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak dianjurkan Islam, membicarakan urusan dunia, atau hal-hal lain yang tidak bernilai ibadah.

Hal-hal semacam ini sangat merugikan pelakunya karena tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dengan sempurna.

Ketentuan waktu ini berdasarkan hadits Anas bin Malik RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
“Doa itu tidak ditolak antara adzan dan iqamah, maka berdoalah!” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban, shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan menurut Al-Arnauth dalam Jami’ul Ushul).

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Amr Ibnul Ash RA, bahwa ada seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin itu telah mengungguli kita”, maka Rasulullah SAW bersabda: “Ucap-kanlah seperti apa yang diucapkan oleh para muadzin itu dan jika kamu selesai (menjawab), maka memohonlah, kamu pasti diberi.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban, di-hasan-kan oleh Al-Arnauth dan Al-Albani).

3. Pada waktu sujud. Yaitu sujud dalam shalat atau sujud-sujud lain yang diajarkan Islam. Seperti sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
“Keberadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa.” (HR. Muslim).

Dan hadits Ibnu Abbas RA, ia berkata : “Rasulullah SAW membuka tabir (ketika beliau sakit), sementara orang-orang sedang berbaris (shalat) di belakang Abu Bakar RA, maka Rasulullah SAW bersabda:
“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari mubasysyirat nubuwwah (kabar gembira lewat kenabian) kecuali mimpi bagus yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan untuknya. Ingatlah bahwasanya aku dilarang untuk membaca Al-Qur’an ketika ruku’ atau ketika sujud. Adapun di dalam ruku’, maka agungkanlah Allah dan adapun di dalam sujud, maka giat-giatlah berdoa, sebab (hal itu) pantas dikabulkan bagi kalian.” (HR. Muslim).

4. Setelah shalat fardlu. Yaitu setelah melaksanakan shalat-shalat wajib yang lima waktu, termasuk sehabis shalat Jum’at. Allah berfirman:
“Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan selesai shalat.” (QS. Qaaf: 40).

Juga berdasarkan hadits Umamah Al-Bahili, ia berkata : “Rasulullah SAW ditanya tentang doa apa yang paling didengar (oleh Allah), maka beliau bersabda: “Tengah malam terakhir dan setelah shalat-shalat yang diwajibkan.” (HR. At-Tirmidzi, ia berkata: hadist ini hasan).

Karena itu Imam Syafi’i dan para pengikutnya berkata, dianjurkan bagi imam dan makmumnya serta orang-orang yang shalat sendirian memper-banyak dzkir, wirid dan doa setelah selesai shalat fardhu. Dan dianjurkan membaca dengan pelan, kecuali jika makmum belum mengerti maka imam boleh mengeraskan agar makmum menirukan. Setelah mereka mengerti, maka semua kembali pada hukum semula yaitu sirri (samar-samar). (Syarh Muhadzdzab, III/487).

5. Pada waktu-waktu khusus, tetapi tidak diketahui dengan pasti batasan-batasannya. yaitu sesaat di setiap malam dan sesaat setiap hari Jum’at. Hal ini berdasarkan hadist Jabir RA, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya di malam hari ada satu saat (yang mustajab), tidak ada seorang muslim pun yang bertepatan pada waktu itu meminta kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat melainkan Allah pasti memberi kepadanya.” (HR. Muslim).

Hadits Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut hari Jum’at, beliau bersabda:
“Di dalamnya ada satu saat (yang mustajab) tidaklah seorang hamba muslim yang kebetulan waktu itu sedang mendirikan shalat (atau menunggu shalat) dan memohon kepada Allah sesuatu (hajat) melain-kan Allah pasti mengabulkan permo-honannya.” dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya akan sedikitnya saat mustajab itu. (HR. Al-Bukhari).

Di dalam hadist Muslim dan Abu Dawud dijelaskan: “Yaitu waktu antara duduknya imam (khatib) sampai selesainya shalat (Jum’at)”. Inilah riwayat yang paling shahih dalam hal ini. Sedangkan dalam hadist Abu Dawud yang lain Nabi memerintahkan agar kita mencarinya di akhir waktu Ashar.

An-Nawawi rahimmahullah menjelaskan bahwa para ulama berselisih dalam menentukan saat ijabah ini menjadi sebelas pendapat. Yang benar-benar saat ijabah adalah di antara mulai naiknya khatib ke atas mimbar sampai selesainya imam dari shalat Jum’at. Hal ini berdasarkan hadist yang sangat jelas dalam riwayat Muslim di atas.

Imam An-Nawawi rahimmahullah melanjutkan: “Adapun hadist yang berbunyi: ‘Carilah saat itu pada akhir sesudah Ashar’ (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i dengan sanad shahih), maka hal ini memberi kemungkinan bahwa saat ijabah itu bisa berpindah-pindah, kadang-kadang di saat ini, kadang-kadang di saat itu seperti halnya lailatul qadar.”

Imam Ahmad rahimmahullah berkata: “Kebanyakan ahli hadits menyatakan saat itu adalah setelah Ashar dan diharapkan setelah tergelincirnya matahari.” Lain dengan Ibnu Qayyim. Beliau menjadikannya sebagai dua waktu ijabah yang berlainan. Dalam Kitab Al-Jawabul Kafi beliau berkata:

“(Pertama), jika doa itu disertai dengan hadirnya kalbu dan totalitasnya dalam berkonsentrasi terhadap apa yang diminta, dan bertepatan dengan salah satu dari waktu-waktu ijabah yang enam itu, yaitu :

1. Sepertiga akhir dari waktu malam.
2. Ketika adzan.
3. Waktu antara adzan dan iqamah.
4. Setelah shalat-shalat fardlu.
5. Ketika imam naik ke atas mimbar pada hari Jum’at sampai selesainya shalat Jum’at pada hari itu.
6. Waktu terakhir setelah Ashar”.

(Kedua), jika doa tadi bertepatan dengan kekhusyu’an hati, merendahkan diri di hadapan Sang Penguasa. Menghadap kiblat, berada dalam kondisi suci dari hadats, mengangkat kedua tangan, memulai dengan tahmid (puji-pujian), kemudian membaca shalawat atas Muhammad. Lalu bertobat dan beristighfar sebelum menyebutkan hajat. Kemudian menghadap kepada Allah, bersungguh-bersungguh dalam memohon dengan penuh kefaqiran, dibarengi dengan rasa harap dan cemas. Dan bertawassul dengan asma dan sifatNya serta mentauhidkanNya. Lalu ia dahului doanya itu dengan sedekah terlebih dahulu, maka doa seperti itu hampir tidak tertolak selamanya. Apalagi jika memakai doa-doa yang dikabarkan Nabi SAW sebagai doa yang mustajab atau yang mengandung Al-Ismul-A’zham (Nama Allah Yang Mahabesar).” Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami.

Sumber rujukan :
Syekh Muhammad Thariq Muhammad Shalih, A’malul Muslim filYaumi wal Lailah.
Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari 11/132.
An-Nawawi, Majmu’ IV/487 dan 548 -550.
Ibnu Qayyim, Al-Jawabul Kafi Hal 12.
Dan lain-lain.BawahUmum(“”, “Saat-Saat Terkabulnya Doa”, “Abu Hamzah
http://delss.wordpress.com/2007/11/30/saat-saat-terkabulnya-doa/
Saat-Saat Terkabulnya Doa,doa doa mustajab, doa yang dikabul, doa istimewah, doa yang di kabulkan allah, cara berdoa, adab dan doa di ijabah

Wasiat Rasulullah Kepada Ibnu ‘Abbas, Minta Tolong dan Berlindung pada Allah

الحديث التاسع عشر
HADITS KE-19

عن أبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال ” يا غلام , إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك , إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله , واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك , وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك , رفعت الأقلام وجفت الصحف ” رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي : احفظ الله تجده أمامك , تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة , واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لك يكن ليخطئك , واعلم أن النصر مع الصبر , وأن الفرج مع الكرب , وأن مع العسر يسراً
Artinya:
Dari Abu Al ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata : Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda : “Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat : Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong juga kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.” (HR. Tirmidzi, ia telah berkata : Hadits ini hasan, pada lafazh lain hasan shahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi : “Hendaklah kamu selalu mengingat Allah, pasti kamu mendapati-Nya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang (senang), niscaya Allah akan mengingat kamu di waktu sempit (susah). Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu, tidak akan menimpamu, dan apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan”)
[Tirmidzi no. 2516]
Keterangan:
Riwayat hidup ‘Abdullah bin ‘Abbas sudah banyak dikenal. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mendo’akannya dengan sabdanya :
“Ya Allah, jadikanlah dia paham tentang agamanya dan ajarkanlah kepadanya penafsiran Al Qur’an”.
Nabi juga mendo’akannya agar diberi hikmah dua kali. Ada riwayat yang sah dari dirinya bahwa dia pernah melihat Jibril dua kali. Ia adalah ulama yang kaya ilmu di kalangan umat Islam. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melihatnya sebagai seorang anak yang patut menerima pesan beliau.
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepadanya : “Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu”, maksudnya hendaklah kamu menjadi orang yang taat kepada Tuhanmu, melaksanakan semua perintah-Nya, dan menjauhi semua larangan-Nya.
Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : “Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu”, maksudnya hendaklah beramal karena-Nya dengan penuh ketaatan sehingga Allah tidak memandangmu sebagai orang yang menyalahi perintah-Nya, niscaya kamu akan mendapati Allah menjadi penolongmu di saat situasi sulit, seperti yang pernah terjadi pada kisah tiga orang yang tertimpa hujan lebat lalu mereka berlindung di dalam gua, kemudian pintu gua tertutup batu. Pada saat itu mereka berkata kepada sesamanya : “Ingatlah kebaikan yang pernah kamu lakukan, lalu mohonlah kepada Allah dengan kebaikan itu supaya kamu diselamatkan”. Kemudian masing-masing menyebut kebaikan yang pernah dilakukan, maka batu penutup gua itu kemudian terbuka lalu mereka dapat keluar. Kisah mereka ini popular dan terdapat pada Hadits shahih.
Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : “Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong juga kepada Allah”, memberikan petunjuk supaya bertawakkal kepada Allah, tidak bertuhan kepada selain-Nya, tidak menggantungkan nasibnya kepada siapa pun baik sedikit ataupun banyak.
Allah berfirman :
“Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah maka Allah pasti akan memberinya kecukupan”. (QS. Ath Thalaq : 3)
Berapa besar ketergantungan seseorang kepada selain Allah baik dalam hatinya maupun dalam angan-angannya, maka sebesar itu pula ia telah menjauhkan diri dari Allah untuk bergantung kepada sesuatu yang tidak kuasa memberinya manfaat atau kerugian. Begitu juga takut kepada selain Allah.
Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menegaskan dengan sabdanya : “Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu”.
Begitu pula dalam hal kerugian, “niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu”. Inilah yang disebut iman kepada taqdir.
Iman kepada taqdir adalah wajib, baik taqdir yang baik maupun yang buruk. Apabila seorang mukmin telah yakin dengan hal ini, maka apa perlunya dia meminta kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepada yang lain. Begitu pula jawaban Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada malaikat Jibril ketika ia bertanya kepada beliau saat berada di langit (ketika mi’raj) : “Apakah engkau membutuhkan pertolongan?” Beliau menjawab : “Kalau kepadamu tidak”.
Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : “Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering”, menguatkan keterangan tersebut diatas, maksudnya tidak berlawanan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya.
Kemudian sabda beliau : “Ketahuilah sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan”, maksudnya beliau mengingatkan kepada manusia di dunia ini, terutama orang-orang shalih bahwa mereka itu selalu dihadapkan kepada ujian dan cobaan sebagaimana firman Allah :
“Sungguh Kami pasti memberi cobaan kepada kamu sekalian dengan sesuatu berupa rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang bila ditimpa musibah, mereka berkata : ‘Sungguh kami semua adalah milik Allah dan sungguh hanya kepada-Nyalah kami kembali’. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan limpahan karunia dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang terpimpin”. (QS. 2 : 155-157)
Allah berfirman :
“Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pastilah dipenuhi pahala mereka tanpa batas”. (QS. Az Zumar : 10)
Do’a Rasulullah saw. untuk Ibnu Abbas r.a.
Sudah menjadi sifat yang manusiawi jika setiap orang senang didoakan. Seperti yang sudah lazim berlaku dalam tradisi, banyak orang yang datang sowan kepada para ulama yang notabene dianggap sebagai warasah al-anbiya’ dengan tujuan tabarukan (ngalap berkah) atas doa-doa yang terucap dari sosok yang diagungkan itu. Mereka beranggapan bahwa setiap doa yang dilontarkan oleh tokoh istimewa tersebut adalah maqbul. Namun, apakah benar doa tersebut menjadi maqbul tanpa adanya usaha?
Berkaitan dengan masalah ini, bagaimana fakta yang terjadi pada zaman Rasulullah saw., tepatnya antara para sahabat dan Rasulullah saw.? Memang benar, tradisi semacam ini pernah dialami oleh sahabat Rasulullah saw., yaitu Ibnu Abbas. Dengan kapasitas intelektual yang tinggi dan atas keloyalannya terhadap Rasulullah saw., ia pernah didoakan oleh Rasulullah saw. supaya menjadi orang yang ahli Al-Qur’an.
Doa Nabi adalah pernyataan akan kenyataan. Ketika doa Sang Nabi bersinergi dengan talenta kecerdasan dan kedisiplinan yang tinggi, maka doa tersebut mewujud. Terbukti dalam sejarah, setelah dewasa, Ibnu Abbas menjelma menjadi ilmuwan garda depan dalam Islam. Ibnu Abbas menjadi seorang ulama fikih yang terpandang, ahli hadis yang masyhur, ahli bahasa yang disegani, dan mufasir yang diakui otoritasnya. Ia bahkan menjadi sosok orang yang ahli dalam Al-Qur’an tingkat kedua setelah Ibnu Mas’ud, hingga ia mendapat gelar al-bahru fi al-‘ilmi. Tanwir al-Miqbas adalah nama kitab tafsir karya Fairuzzabadi yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, sebuah kitab tafsir awal yang selalu menjadi rujukan utama bagi para mufasir setelahnya. Jumlah hadis yang diriwayatkannya pun cukup banyak, sekitar 1660 hadis.
Adapun hadis yang menjelaskan bahwa ia pernah didoakan oleh Rasulullah saw adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih al-Bukhari, Bab al-‘Ilm, No. 73 sebagai berikut.
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ
Abu Ma’mar telah menceritakan kepada kami, Abdul Warits telah menceritakan kepada kami, Khalid telah menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, “Rasulullah saw. telah memelukku (ke dadanya) dan bersabda,Ya Allah, ajarkanlah ia al-Kitab (Al-Qur’an).’”
Adapun asal-usul yang menjadi latar belakang kemunculan hadis tersebut adalah peristiwa yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad saw. bernama Abdullah bin Abbas ketika menyiapkan air untuk berwudu Rasulullah saw. Kemudian, Rasulullah saw. menghadiahkan sebuah doa untuk Ibnu Abbas.
Dari kajian terhadap hadis riwayat Imam Bukhari tentang doa Rasulullah saw. untuk Ibnu Abbas, penulis menyimpulkan bahwa:
 1. Melalui takhrij al-hadis, secara keseluruhan didapatkan 16 hadis dengan 18 jalur periwayatan (sanad) hadis yang setema dengan hadis riwayat Imam Bukhari.
 2. Berdasarkan i’tibar as-sanad, hadis riwayat Imam Bukhari ini masuk ke dalam kelompok hadis ahad dengan kategori hadis garib.
 3. Berdasarkan kajian terhadap sanad, hadis riwayat Imam Bukhari ini berstatus sebagai hadis sahih.
 4. Berdasarkan kajian terhadap matan, hadis riwayat Imam Bukhari ini berstatus sebagai hadis sahih dan hadis maqbul. Dengan demikian, hadis ini boleh diamalkan dan boleh dijadikan hujah.
 5. Secara kontekstual, hadis riwayat Imam Bukhari ini bersifat universal, karena pesan yang dikandung dalam hadis ini masih relevan dengan situasi kekinian dan kedisinian. Yaitu, dapat memberikan nilai-nilai edukatif bagi penumbuhan semangat dalam tafaqquh fi ad-din wa tafaqquh fi al-’ilm.
Demikianlah uraian ringkas hadis riwayat Imam Bukhari tentang doa Rasulullah saw. untuk Ibnu Abbas. Semoga hasil kajian ini bisa menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita, khususnya dalam bidang hadis. Wallahu a’lam bi as-sawwab. []

Doa Rasulullah saw untuk Ibnu Abbas r.a

Pada suatu hari Rasulullah saw. keluar untuk buang air. Ketika beliau selesai beristinjak, beliau mendapati sebuah panci yang sudah penuh berisi air di luar tempat beliau beristinjak. Lalu, beliau bertanya, "Siapakah yang telah menaruhnya di sini?"

"Ibnu Abbas telah menaruhnya," jawab para sahabat.

Rasulullah saw. sangat senang dengan pelayanan Ibnu Abbas r.a. kepadanya. Kemudian beliau mendoakannya, "Ya Allah, berikanlah kepadanya kepahaman agama dan Al-Qur'an."

Pada suatu ketika Rasulullah saw. sedang mendirikan shalat sunnah dan Ibnu Abbas r.a. mengikutinya di belakang. Lalu, Nabi saw. menarik tangannya sehingga ia berdiri tepat di samping kanan Rasulullah saw. Sebagaimana tata cara shalat berjemaah dengan satu makmum: posisi makmum tepat berada sejajar disamping kanan imam. Akan tetapi, Ibnu Abbas r.a. malah kembali mundur ke belakang dan shalat di belakang beliau.

Seusai shalat, Rasulullah saw. bertanya kepada Ibnu Abbas r.a., "Mengapa kamu mundur ke belakang?"

Ibnu Abbas r.a. menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau adalah pesuruh Allah, bagaimana saya dapat berdiri sejajar denganmu?"

Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah mendoakannya agar ditambahkan ilmu dan kepahaman agama kepadanya.

Ibnu Abbas r.a. sangat menghormati kedudukan Rasulullah saw. sehingga ia melayani beliau dengan sepenuh hati. Keutamaan seorang murid yang menghormati gurunya dianjurkan oleh Rasulullah saw, sebagaimana sabda beliau, "Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami." (HR Ahmad dan Hakim)

Imam Nawawi r.a. berkata, "Hendaklah seorang murid memperhatikan gurunya dengan pandangan penghormatan. Hendaklah ia meyakini keahlian gurunya dibandingkanyang lain. Karena halitu akan mengantarkan seorang murid untuk mengambil manfaat yang banyak darinya dan lebih bisa membekas dalam hati terhadap apa yang ia ambil dari gurunya tersebut."

Rasulullah s.a.w bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadith Qudsi: Pandangan mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis. Barangsiapa meninggalkannya kerana takut kepadaKu maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan manis dalam hatinya. (H.R. Al Hakim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Madinah adalah tanah haram, letaknya antara Bukit Eir dan Bukit Tsur, sesiapa yang melakukan kezaliman (maksiat) atau melindungi orang yang melakukan kezaliman di dalamnya maka ke atasnya laknat Allah s.w.t, malaikat dan manusia seluruhnya dan semua amalan sama ada yang wajib atau sunat tidak diterima oleh Allah s.w.t daripadanya pada hari kiamat kelak. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Ibnu Abbas r.a berkata, Nabi s.a.w bersabda: Jangan menyendiri seorang lelaki dengan perempuan melainkan harus ada mahram yang menyertainya. Dan jangan berpergian seorang perempuan melainkan bersama mahramnya. Maka ada seseorang bertanya: Ya Rasulullah, isteriku pergi berhaji sedangkan aku telah tercatat untuk pergi berperang. Maka Nabi s.a.w bersabda: Pergilah engkau berhaji bersama istrimu. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Aisyah r.a, Orang Quraisy merasa tidak senang akan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang perempuan suku Makhzum mencuri. Mereka berkata: Siapakah yang boleh menyampaikan kepada Rasulullah s.a.w supaya perempuan itu dibebaskan saja? Kata mereka: Siapakah yang berani selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah s.a.w! Usamah lalu menyampaikannya kepada baginda. Rasulullah s.a.w. bersabda: Mengapa engkau memberikan pertolongan untuk membebaskan seseorang dari had (hukum) Allah? Kemudian baginda berdiri lalu berpidato, sebagai berikut: Orang-orang yang sebelum kamu dibinasakan, kerana kalau orang yang terhormat (mulia) mencuri, mereka biarkan saja. Tetapi kalau yang mencuri itu orang lemah, mereka jatuhi hukuman. Demi Tuhan! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong juga tangannya! (H.R. Bukhari)
Dari Abu Hurairah r.a berkata: Kekasihku Rasulullah s.a.w pernah berpesan kepadaku supaya berpuasa tiga hari setiap bulan, solat dhuha dua rakaat dan solat witir sebelum tidur. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a berkata: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Bagaimanakah pendapatmu seumpama ada sebuah sungai di muka pintu salah seorang dari kamu, lalu ia mandi daripadanya setiap hari lima kali, apakah masih ada tertinggal kotorannya? Para sahabat menjawab: Tidak. Nabi s.a.w bersabda: Maka demikianlah solat lima waktu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengannya. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Mas’ud (Uqbah) bin ‘Amr al-Badri r.a berkata: Seseorang datang kepada Nabi s.a.w dan berkata: Saya terpaksa berhenti dari solat jemaah Subuh kerana Fulan (Imam) memanjangkan bacaannya. Berkata Uqbah: Maka saya tidak pernah melihat Nabi s.a.w marah dalam suatu nasihat sebagaimana waktu itu. Nabi s.a.w bersabda: Hai sekalian manusia, seseungguhnya di antaramu ada orang-orang yang membenci orang lain. Maka barangsiapa di antaramu mengimami orang ramai, hendaklah ia meringkas (bacaan surahnya) kerana di belakangnya ada orang yang sudah lanjut usia, orang yang lemah dan orang yang mempunyai kepentingan (urusan). (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: Sungguh, sekiranya salah seorang dari kamu itu pergi mencari kayu dan dipikul di atas bahunya, lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Sa’id Al-Khudri berkata: Ada dua orang lelaki dalam perjalanan, lalu datang waktu solat sedangkan air tidak ada, lantas keduanya bertayammum dengan debu yang suci dan solat, kemudian keduanya memperoleh air dan waktu solat masih ada. Seorang diantara keduanya lantas berwudhu’ dan mengulang solatnya dan yang lain tidak. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah s.a.w dan diterangkannyalah kejadian itu kepada Rasulullah s.a.w. Baginda lalu berkata kepada orang yang tidak mengulang solat: Benar engkau dan solatmu sah, dan kepada orang yang mengulang solat dengan berwudhu’ baginda berkata: Bagimu ganjarannya dua kali ganda. (H.R. An-Nasa’i dan Abu Daud)
Dari Anas r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Tidaklah seseorang masuk syurga ingin kembali ke dunia dan dia tidak mempunyai sesuatu pun di dunia kecuali orang yang syahid. Ia mengharap dapat kembali ke dunia untuk berperang dan terbunuh sampai sepuluh kali kerana kemuliaan yang ia peroleh. (H.R. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)
Daripada Ibnu Abbas, bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi: Wahai Rasulullah, aku ada memelihara seorang anak yatim perempuan. Dia dilamar oleh orang kaya dan orang miskin. Kami suka kalau dia memilih yang kaya, tetapi dia cinta kepada yang miskin. Maka berkata Rasulullah s.a.w: Kami tidak melihat perkara yang sesuai bagi orang yang saling menyintai itu kecuali kahwin. (H.R. Ibnu Majah, Thabrani, Al-Hakim; sahih mengikut syarat Imam Muslim dan Imam Baihaqi)
Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: Seorang lelaki pernah mengunjungi saudaranya di sebuah kampung. Maka Allah mengutus malaikat untuk memantaunya. Ketika ia tiba, malaikat bertanya: Mahu ke mana kamu? Ia menjawab: Aku akan mengunjungi saudaraku di kampung ini. Malaikat bertanya: Apakah kerana ada kenikmatan yang akan kamu peroleh darinya (hasil bumi)? Ia menjawab: Tidak, aku hanya mencintainya kerana Allah. Lalu malaikat berkata: Aku adalah utusan Allah untuk menyatakan kepadamu bahawa Allah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu kerana Dia. (H.R. Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Sekiranya seorang mukmin mengetahui siksaan Allah, nescaya tidak seorang pun yang tamak terhadap syurgaNya. Dan seandainya seorang kafir mengetahui rahmat Allah, nescaya ia tidak putus asa dari syurgaNya. (H.R. Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata Rasulullah s.a.w bersabda: Ketika Allah menciptakan makhluk, Ia menulis di buku (catatan) sementara di sisiNya di atas ArasyNya, “RahmatKu mengalahkan murkaKu”. (Muttafaq ‘Alaih)
Dari Anas bin Malik r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: Pada hari kiamat aku datang mengetuk pintu syurga. Kemudian penjaganya (malaikat) bertanya: Siapakah engkau? Muhammad jawabku. Lalu malaikat itu berkata: Aku dilarang oleh Allah untuk membuka pintu syurga ini kepada sesiapa pun sebelum engkau. (H.R. Muslim)
Dari Abi Abbas Sahl bin Sa’ad As-Sa’idi r.a berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w dan berkata: Wahai Rasulullah! Tunjukkilah aku pada suatu amal yang jika aku kerjakan, aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka Rasulullah s.a.w bersabda: Zuhudlah engkau akan dunia, pasti Allah mencintai engkau. Zuhudlah engkau akan apa yang ada pada manusia, pasti manusia mencintai engkau. (H.R. Ibnu Majah)
Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas’ud r.a berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w dan dialah yang selalu benar dan dibenarkan: Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya empat puluh hari berupa nutfah. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga (empat puluh hari), kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging selama itu juga, kemudian diutus kepadanya Malaikat maka ia meniupkan roh padanya dan ditetapkan empat perkara, ditentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, ia celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain dari padaNya, sungguh seorang di antara kamu ada yang melakukan pekerjaan ahli syurga sehingga tidak ada antara dia dan syurga itu kecuali sehasta saja maka dahululah atasnya takdir Allah, lalu ia lakukan pekerjaan ahli neraka maka ia pun masuk neraka. Dan sungguh salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaan ahli neraka sehingga tidak ada antara dia dan neraka kecuali sehasta saja maka dahululah ketentuan Allah atasnya, lalu ia melakukan pekerjaan ahli syurga maka ia pun masuk ke dalam syurga. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk bagaikan pembawa misk (kasturi) dan peniup api. Maka pembawa misk itu ada kalanya memberi kepadamu atau engkau memberi kepadanya atau engkau mendapat bau harum daripadanya. Adapun peniup api maka kalau tidak membakar pakaianmu maka kau akan mendapatkan bau busuk daripadanya. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Ketika dunia berada hampir di penghujungnya, kamu dapati maksiat dilakukan secara terang-terangan. Zina dilakukan dengan sewenang-wenangnya persis seperti perilaku haiwan. Yang tinggal hanyalah manusia yang keji dan buruk perangainya. Ketika itulah berlakunya kiamat. (H.R. Muslim)
Dari Ali r.a, katanya: Pada suatu ketika, Rasulullah s.a.w mengirim sepasukan tentera (ke medan perang) dan melantik seorang lelaki menjadi komandan mereka. Setibanya di suatu tempat, komandan tersebut menyalakan api (unggun) dan memerintahkan anak buahnya melompat ke dalam unggun api tersebut. Sebahagian anak buahnya telah bersedia untuk melompat ke dalam unggun api tersebut tetapi yang lain berkata: Kita harus lari dari api itu. Peristiwa itu mereka laporkan kepada Rasulullah s.a.w. Maka baginda bersabda: Seandainya kamu melompat ke dalam api itu kamu akan sentiasa berada di dalamnya hingga hari kiamat nanti. Kemudian baginda bersabda pula kepada yang lain dengan lemah lembut: Tidak wajib taat kepada perintah untuk menderhakai Allah. Taat itu hanya wajib dalam rangka menegakkan kebajikan. (H.R. Muslim)
Dari Mu’adz r.a, ia berkata: Rasulullah s.a.w mengutus saya sebagai gabenor di negeri Yaman maka Rasulullah s.a.w berpesan kepadaku: Engkau akan menghadapi kaum ahli kitab maka ajaklah mereka kembali kepada kalimat syahadat bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Jika mereka telah menurut kepada ajakan itu, beritahukanlah bahawa Allah telah mewajibkan atas mereka mengerjakan solat lima kali sehari semalam dalam lima waktu. Jika mereka telah taat, beritahukanlah bahawa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat (sedekah) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Jika mereka telah mentaati itu maka berhati-hatilah kamu dari kekayaan mereka terutama yang benar-benar mereka sayangi dan takutlah kamu dari doa orang yang teraniaya kerana tidak ada dinding antara doa itu dengan Allah. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Seorang perempuan disiksa kerana kucing yang dikurungnya hingga mati, maka ia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan ia tidak memberi makan dan minum ketika mengurungnya dan tidak pula melepaskannya agar memakan binatang-binatang melata di bumi. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Tinggalkan tujuh dosa yang akan membinasakan. Sahabat bertanya: Apakah itu, ya Rasulullah? Nabi s.a.w menjawab: Menyekutukan Allah, sihir (menilik nasib), membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada waktu perang, menuduh wanita mukminat yang sopan dengan tuduhan berzina. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Jundub bin Abdullah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain maka Allah akan mempermalukannya di hari kiamat dan barangsiapa yang memperlihatkan amalnya kepada orang lain maka Allah akan membalas riya’nya itu. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: Orang yang berbuat kebaikan kepada janda dan orang miskin adalah bagaikan orang yang berjihad fi sabilillah bahkan seperti orang yang tidak pernah berhenti puasa dan bangun solat malam. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Musa r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: Perumpamaan tuntunan hidayah dan ilmu yang diutuskan Allah kepadaku adalah bagaikan hujan yang turun ke bumi. Ada tanah yang subur menerima air dan menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak dan ada yang keras tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah contoh orang yang mengerti agama Allah lalu belajar dan mengajar dan orang yang tidak dapat menerima sama sekali petunjuk ajaran Allah yang diutuskan kepadamu. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Aisyah r.a. berkata: Ketika Nabi s.a.w masuk ke rumah kami bertepatan dengan adanya seorang wanita maka Nabi s.a.w bertanya: Siapakah wanita itu? Jawab Aisyah: Ini Fulanah yang terkenal ibadah solatnya banyak sekali. Maka Nabi s.a.w bersabda: Ah (kata yang menyatakan kurang senang), hendaklah ia mengerjakan menurut kadar kemampuannya dengan tidak memaksakan diri maka Allah tidak akan jemu (bosan) menerima amalmu sehingga kamu sendiri yang jemu beramal dan perilaku agama yang disukai Allah ialah yang dikerjakan terus-menerus (istiqamah). (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan: الْحَمْدُ لِلَّهِ Alhamdulillah. Dan hendaknya saudaranya atau sahabatnya mengucapkan kepadanya: يَرْحَمُك اللَّهُ Yarhamukallah. Maka apabila ia mengucapkan yarhamukallah kepadanya, hendaknya ia mengucapkan: يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ Yahdikumullah wa Yuslihu Baalakum. (H.R. Bukhari)
Dari Sulaiman bin Shurad r.a. berkata: Ketika saya duduk bersama Rasulullah s.a.w, tiba-tiba ada dua orang saling memaki, sedang salah satu telah merah wajahnya dan tegang pula urat lehernya, maka Rasulullah s.a.w bersabda: Saya mengetahui suatu kalimat yang apabila kalimat itu dibaca, pasti hilang apa yang dirasakannya iaitu ‘A’udzubillahi minasysyaithoonir rajiim’. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Setiap anggota badan manusia wajib atasnya sedekah, setiap hari bila terbit matahari engkau damaikan antara dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah dan menolong orang berkenaan dengan kenderaannya, engkau mengangkatnya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kenderaannya, itu adalah sedekah dan setiap langkah untuk solat adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu rintangan dari jalan adalah sedekah. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Pertama menjawab salam. Kedua menjenguk yang sakit. Ketiga mengantar jenazah. Keempat memenuhi undangan. Kelima mendo’akan orang yang bersin. (Muttafaq ‘Alaih)
Dari Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Andaikan seorang anak Adam (manusia) mempunyai satu lembah dari emas pasti ia ingin mempunyai dua lembah dan tidak ada yang dapat menutup mulutnya (menghentikan kerakusannya kepada dunia) kecuali tanah (maut). Dan Allah berkenan memberi taubat kepada siapa yang bertaubat. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid-masjid di waktu gelap bahawa dia akan mendapat cahaya yang sempurna di akhirat kelak. (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak ada seorang Nabi pun antara aku dan Isa dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun (dari langit), apabila kamu telah melihatnya, maka ketahuilah; bahawa ia adalah seorang lelaki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai dua lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah, kepalanya seakan-akan menitiskan air walaupun ia tidak basah. (H.R. Abu Daud)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa Ibnu Maryam, maka berkatalah pemimpin mereka (Al-Mahdi): Kemarilah dan imamilah solat kami. Ia menjawab: Tidak, sesungguhnya sebahagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebahagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini (umat Muhammad). (H.R. Muslim dan Ahmad)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tiba-tiba Isa sudah berada di antara mereka dan berkumandangkanlah solat, maka dikatakan kepadanya, majulah kamu (menjadi imam solat) wahai roh Allah. Ia menjawab: Hendaklah yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah dia yang mengimami solat kamu. (H.R. Muslim dan Ahmad)
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Demi yang diriku berada ditanganNya, sesungguhnya Ibnu Maryam (Nabi Isa a.s) hampir akan turun di tengah-tengah kamu sebagai pemimpin yang adil, maka ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menolak juzyah (pajak yang diambil dari orang kafir yang berada di dalam perlindungan pemerintahan Muslim), melimpahkan harta sehingga tidak seorang pun yang mahu menerima pemberian (sedekah) dan sehingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan segala isinya. (H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai’e dan Ibnu Majah)
Dari Abu Hurairah r.a, katanya: Ketika kami sedang duduk di samping Rasulullah s.a.w, tiba-tiba datang seorang lelaki lalu datang kepada baginda dan berkata: Ya Rasulullah! celaka aku. Jawab Nabi s.a.w: Kenapa engkau? Jawab orang itu: Aku bersetubuh dengan isteriku, padahal aku berpuasa. Rasulullah s.a.w bertanya: Adakah engkau memiliki hamba sahaya yang engkau boleh memerdekakan? Jawabnya: Tidak. Sabda Nabi s.a.w: Sanggupkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jawab lelaki itu: Tidak. Tanya Nabi s.a.w: Sanggupkah engkau memberi makan 60 orang miskin? Jawabnya: Tidak. Nabi s.a.w diam, sementara itu dibawakan orang kepada Nabi sebakul kurma. Lalu beginda bertanya: Di manakah orang tadi? Jawab orang itu: Saya ya Rasulullah. Sabda Nabi s.a.w: Ambillah kurma ini dan bersedekahlah dengannya. Kata orang itu: Apakah saya harus bersedekah kepada orang yang fakir seperti saya, ya Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga yang berada di antara dua perbatasan yang berbatu-batu (dari kota Madinah) yang lebih fakir dari keluarga saya. Mendengar itu Nabi s.a.w tertawa hingga nampak taring beliau. Kemudian baginda bersabda: Berilah makan untuk keluargamu. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tatkala Allah menciptakan Adam a.s, Dia berfirman: Pergilah dan ucapkanlah salam kepada para Malaikat yang sedang duduk, lalu perhatikanlah apa yang mereka akan jawab, sesungguhnya jawaban (para malaikat itu) adalah salam (penghormatan)mu dan anak keturunanmu. Maka Adam a.s berkata: Assalamu’alaikum, lalu mereka (para malaikat) menjawab: Assalamu’alaika wa Rahmatullah. Mereka menambahkan: Warahmatullah. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Rasulullah sedang bersama Malaikat Jibril, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata: Itu adalah dibukanya sebuah pintu di langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. Ibnu Abbas melanjutkan: Dari pintu itu turun malaikat dan menemui Nabi seraya berkata: Sampaikan berita gembira kepada umatmu mengenai dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu, dan belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang nabi pun sebelum dirimu, iaitu Fathihul kitab dan beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya melainkan akan diberikan pahala kepadamu. (H.R. An-Nasai’e dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidaklah seorang hamba mencapai darjah Mutaqqin (orang yang bertakwa) hingga dia meninggalkan apa yang boleh dilakukannya kerana khuatir akan menjerumuskan kepada apa yang tidak boleh dikerjakan (iaitu perkara yang diharamkan). (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w pernah keluar menemui satu halaqah dari para sahabat baginda. Kemudian baginda bertanya: Apa yang menyebabkan engkau duduk? Mereka menjawab: Kami duduk berzikir kepada Allah. Baginda bertanya lagi: Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan engkau duduk kecuali hanya itu? Mereka menjawab: Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu. Baginda bersabda: Sesungguhnya, aku tidaklah meminta engkau bersumpah kerana sangkaan (yakni cuba berbohong) kepadamu. Akan tetapi Jibril telah mendatangiku lalu memberitahukan kepadaku, bahawa Allah s.w.t membanggakanmu kepada para malaikat. (H.R. Muslim)
Dari Anas bin Malik, ia berkata: Saat aku duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum Ansar yang datang dan bertanya: Wahai, Rasulullah! Apakah masih ada (perkara) yang tersisa yang menjadi tanggungjawabku berkaitan dengan bakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua meninggal yang masih boleh aku lakukan? Nabi menjawab: Betul, (iaitu) ada empat hal: Engkau doakan dan minta keampunan bagi mereka, melaksanakan janji mereka, serta memuliakan sahabat-sahabat mereka, juga menyambung tali silaturahim dengan orang yang ada hubungannya dengan ayah ibu. Inilah (kewajiban) yang masih tersisa dalam berbakti kepada orang tuamu setelah mereka meninggal. (H.R. Abu Daud dan Ahmad)
Dari Abu Hurairah, dia menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin jika dia mengerjakan satu perbuatan dosa, maka akan timbul noda hitam dalam hatinya. Jika dia bertaubat, menarik diri dari dosa itu dan mencari redha Allah, maka hatinya menjadi jernih. Jika dosanya bertambah maka bertambah pula noda itu sehingga memenuhi hatinya. Itulah Ar-ran (penutup), yang disebut oleh Allah Taala dalam firmannya: “Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.” (H.R. Tirmidzi, An-Nasai’e dan Ibnu Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila seorang hamba berzina, keluarlah iman darinya, lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, maka apabila dia telah bertaubat, iman itu kembali kepadanya. (H.R. Abu Daud)
Dari Abdullah bin Qais, Rasulullah s.a.w bersabda kepadaku: Wahai Abdullah bin Qais (Abu Musa)! Aku berkata: Aku sambut panggilanmu, wahai Rasulullah. Baginda bersabda: Mahukah aku tunjukkan kepadamu terhadap satu kalimat, yang merupakan simpanan di antara simpanan-simpanan syurga? Aku menjawab: Tentu, wahai Rasulullah. Bapaku dan ibuku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda: “Laa haula wa laa quwwata illa billah”. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda, Allah s.w.t berfirman: Barangsiapa yang tidak redha terhadap ketentuanKu, dan tidak sabar atas musibah dariKu, maka carilah Tuhan selain Aku. (Hadith Qudsi Riwayat Bukhari dan Muslim)
Dari Aisyah r.ha, dia berkata, Rasulullah s.a.w mengutus seorang lelaki sebagai ketuan (komandan) pasuka ekspedisi. Dalam solat dia bertindak sebagai imam bagi sahabat lainnya, namun dia selalu membaca dalam solatnya surah “Qul huwallahu Ahad”, surah Al-Ikhlas. Ketika pasukan pulang, hal itu diceritakan kepada Rasulullah s.a.w. Baginda bersabda: Tanyakan saja langsung kepadanya mengepa dia selalu membaca surah itu? Mereka lalu menanyakannya. Dia menjawab: Kerana sesungguhnya surah itu adalah sifat Allah Yang Maha Pemurah dan aku senang membacanya. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda: Khabarkan kepadanya bahawa Allah mencintainya. (H.R. Muslim:1437)
Rasulullah s.a.w bersabda: Takutlah kamu akan doa seorang yang dizalimi, kerana doa tersebut tidak ada hijab (penghalang) di antara dia dengan Allah. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap Nabi-nabi mereka. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Amir bin Said dari bapanya berkata bahawa suatu hari Rasulullah s.a.w telah datang dari daerah berbukit. Apabila Rasulullah s.a.w sampai di masjid Bani Mu’awiyah lalu baginda masuk ke dalam masjid dan menunaikan solat sunat 2 rakaat. Maka kami pun turut solat bersama Rasulullah s.a.w. Kemudian, Rasulullah s.a.w berdoa dengan doa yang agak panjang kepada Allah s.w.t. Setelah selesai baginda berdoa, maka Rasulullah s.a.w pun berpaling kepada kami lalu bersabda yang bermaksud: Aku telah bermohon kepada Allah 3 perkara, dalam 3 perkara itu, Dia cuma perkenankan 2 sahaja manakala yang 1 lagi ditolak. Aku telah bermohon kepada Allah supaya tidak dibinasakan umatku dengan musim susah yang berpanjangan. Permohonanku ini diperkenankan oleh Allah. Aku telah bermohon kepada Allah supaya umatku ini jangan dibinasakan dengan bencana tenggelam (seperti banjir besar yang telah melanda umat Nabi Nuh). Permohonanku ini telah diperkenankan oleh Allah. Aku telah bermohon kepada Allah supaya umatku tidak dibinasakan kerana pergaduhan sesama mereka (peperangan, pergaduhan antara sesama Islam). Tetapi, permohonanku ini telah ditolak. (H.R. Muslim)
Dari Aisyah r.ha, Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya syaitan akan datang kepada seseorang diantara kamu lalu ia berkata: Siapa yang menciptakan kamu? Lalu dia menjawab: Allah. Kemudian syaitan akan bertanya lagi: Siapakah yang mencipta Allah? Apabila seorang di antara kamu mendapati hal semacam itu, maka hendaklah dia berkata “Aman tu billahi wa rasulih” (Aku beriman kepada Allah dan RasulNya) dan dengan ucapan itu syaitan itu akan pergi dari dirinya. (H.R. Ahmad)
Dari Jabir bin Abdullah r.a katanya: Aku kahwin pada masa Rasulullah s.a.w, sesudah itu aku bertemu dengan Nabi s.a.w, lalu baginda bertanya: Ya Jabir! Sudah kahwinkah engkau? Jawabku: Sudah, ya Rasulullah! Tanya baginda: Dengan gadis atau dengan janda? Jawabku: Dengan janda. Baginda bersabda: Kenapa tidak dengan gadis? Engkau akan senang bersenda gurau dengannya. Jawabku: Aku punya saudara-saudara perempuan yang ramai ya Rasulullah. Aku khuatir isteriku akan turut mengatur urusanku dan adik-adikku. Sabda Rasulullah s.a.w: Oh begitu. Kerana itulah justeru wanita itu dikahwini kerana agamanya, kerana hartanya, kerana kecantikannya. Rupanya engkau telah memilih yang beragama. Semoga engkau bahagia! (H.R. Muslim)
Dari Huzaifah bin al-Yaman r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Islam akan luntur (lusuh) seperti lusuhnya corak (warna-warni) pakaian (bila ia telah lama dipakai), sehingga (sampai suatu masa nanti) orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa, dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadat) dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Dan Al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja, maka (pada esok harinya) tidak tinggal dipermukaan bumi daripadanya walau pun hanya satu ayat. Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia, di antaranya orang-orang tua, laki-laki dan perempuan. Mereka hanya mampu berkata, “Kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimat La ilaha illallah, lalu kami pun mengatakannya juga”. Maka berkata Shilah (perawi hadith daripada Huzaifah): Apa yang dapat dibuat oleh La ilaha illallah (apa gunanya La ilaha illallah) terhadap mereka, sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang, puasa, nusuk, dan sedekah? Maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya (Shilah yang bertanya). Kemudian Shilah mengulangi pertanyaan itu tiga kali. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan Shilah itu. Kemudian Shilah bertanya lagi sehingga akhirnya Huzaifah menjawab: Kalimat itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka (Huzaifah memperkatakan jawapan itu tiga kali). (H.R Ibnu Majah)
Dari ‘Irbad bin Sariyah, sesungguhnya dia mendengar Nabi s.a.w bersabda: Aku adalah hamba Allah dan penutup sekalian Nabi. Dan sesungguhnya (ketika aku diangkat menjadi Nabi) Nabi Adam masih tanah terbaring (di dalam syurga). Aku akan memberitahu ta’wil perkara tersebut. Itulah yang didoakan Nabi Ibrahim (surah Al-Baqarah: 128), dikhabarkan Nabi Isa kepada kaumnya (surah ash-Shaf:6) dan itulah yang dimimpikan oleh ibuku yang melihat nur keluar dari perutnya yang menerangi istana-istana di Syam. Begitulah juga yang dilihat oleh ibu-ibu para nabi (yang juga bermimpi). (H.R. Ahmad; Musnad Imam Ahmad: 4/128)
Daripada Abu Hurairah berkata: Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bilakah tuan diangkat menjadi Nabi? Baginda s.a.w menjawab: Ketika Adam masih lagi (kejadiannya) di antara roh dan jasad. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Ketahuilah bahawa aku ini kekasih Allah dan bukanlah ingin membangga diri. Akulah pemegang panji-panji kepujian pada hari kiamat dan bukanlah ingin membangga diri. Akulah yang mula-mula sekali memberi syafaat dan yang mula-mula diterima syafaatnya pada hari kiamat dan bukanlah ingin membangga diri. Akulah yang mula-mula menggerakkan kunci syurga, lalu Allah membukanya kepadaku, maka masuklah aku ke dalamnya dan bersamaku orang-orang mukmin yang fakir dan akulah semulia-mulia orang-orang yang terdahulu dan semulia-mulia orang yang terkemudian dan bukanlah ingin membangga diri. (H.R. Tirmidzi)
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda : Apabila berkumpul suatu kaum dalam rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka ketenangan pasti akan turun kepada mereka, rahmat Allah melingkupi mereka, malaikat-malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang ada didekatNya (para malaikat). (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, setiap kali mereka keluar, syaitan akan menghiasinya. (H.R. Tirmidzi)
Apabila salah seorang daripada kamu bertunang, maka jika sekiranya dia boleh melihat wanita itu hingga membawa kepada kehendak atau kemahuan untuk berkahwin, maka lakukanlah! (H.R. Abu Daud)
Rasulullah s.a.w bersabda: Firman Allah s.w.t: Wahai hamba-hambaKu, Aku telah haramkan ke atas diriKu kezaliman dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram ke atas kamu semua maka janganlah berlaku zalim sesama sendiri. Wahai hamba-hambaKu, kamu semua adalah sesat kecuali orang-orang yang mendapat petunjukKu, maka mintalah hidayah daripadaKu, nescaya akan Aku berikan. Wahai hamba-hambaKu, kamu semua adalah dalam kelaparan kecuali orang yang mendapat makanan daripadaKu, maka mintalah daripadaKu nescaya Aku berikan kepadamu. Wahai hamba-hambaKu, kamu semua adalah tidak berpakaian kecuali orang yang Aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah daripadaKu nescaya akan Aku berikan. Wahai hamba-hambaKu, kamu semua melakukan salah dan silap setiap masa dan Aku adalah pengampun dosa-dosa, maka pohonlah keampunan daripadaKu nescaya Aku akan ampunkan. (Hadith Qudsi Riwayat Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Siapa yang benci dengan cara hidup (sunnah) ku maka dia tidak termasuk golonganku. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Ummu Salamah r.ha, bahawa ia pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Seseorang yang tertimpa musibah lalu ia berkata: “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” dan berdoa: “Allahuma jurnii fi musibatii wakhluf liya khairan minhaa (Ya Allah berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik daripadanya)”. Nescaya Allah akan memberinya pahala kerana musibah itu dan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik. (H.R. Muslim)
Daripada Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak terjadi hari Kiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates iaitu sebuah sungai yang ada di lraq) menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya. Maka terbunuh sembilan puluh sembilan daripada seratus orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat berkata, “Mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu”. Di dalam riwayat lain ada disebutkan: Sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu ternampak perbendaharaan daripada emas, maka barangsiapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Qatadah: Kami pernah berjalan bersama Nabi s.a.w pada suatu malam. Sebahagian kaum lalu berkata: Wahai Rasulullah, sekiranya Tuan mahu istirehat sebentar bersama kami? Baginda menjawab: Aku khuatir kalian tertidur sehingga terlewatkan solat. Bilal berkata: Aku akan membangunkan kalian. Maka mereka pun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada haiwan tunggangannya, tapi rasa mengantuknya mengalahkannya dan akhirnya ia pun tertidur. Ketika Nabi s.a.w terbangun ternyata matahari sudah terbit, maka baginda pun bersabda: Wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan? Bilal menjawab: Aku belum pernah sekalipun merasakan mengantuk seperti ini sebelumnya. Baginda lalu bersabda: Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla memegang roh-roh kalian sesuai kehendakNya dan mengembalikannya kepada kalian sekehendakNya pula. Wahai Bilal, berdiri dan azanlah (umumkan) kepada orang-orang untuk solat! Kemudian baginda berwudhu’, ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya, baginda pun berdiri melaksanakan solat. (H.R. Bukhari)
Dari Abu Hurairah r.a bahawa Nabi s.a.w bersabda kepada Bilal r.a ketika solat Fajar (Subuh): Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang sudah kamu amalkan dalam Islam, sebab aku mendengar di hadapanku suara seliparmu di dalam syurga. Bilal berkata: Tidak ada amal yang utama yang aku sudah amalkan kecuali bahawa jika aku bersuci (berwudhu’) pada suatu kesempatan malam atau pun siang melainkan aku selalu solat dengan wudhu’ tersebut disamping solat wajib. Berkata (Abu ‘Abdullah): Istilah Daffa na’laika maksudnya gerakan selipar. (H.R. Bukhari)
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. (H.R. Muslim)
Dari Amr bin ‘Auf r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Demi Allah. Bukanlah kemiskinan yang aku khuatirkan menimpa kalian. Akan tetapi aku khuatir ketika dibukakan kepada kalian dunia sebagaimana telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian pun berlumba-lumba dalam mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang terdahulu itu. Sehingga hal itu membuat kalian menjadi binasa sebagaimana mereka dibinasakan olehnya. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Ka’ab bin ‘Iyadh r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, sedangkan fitnah umatku adalah harta. (H.R. Tirmidzi, hadith hasan sahih)
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian (dalam hal dunia) dan janganlah kalian melihat orang yang lebih di atasnya. Kerana sesungguhnya hal itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. (H.R. Muslim)
Dari Shuhaib r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak didapatkan kecuali pada diri orang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan kesusahan maka dia akan bersabar. (H.R. Muslim)
Dari Anas bin Malik r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati selain kehidupan akhirat. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Sa’id al-Khudri r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah Ta’ala menyerahkannya kepada kalian untuk diurusi kemudian Allah ingin melihat bagaimana sikap kalian terhadapnya. Maka berhati-hatilah dari fitnah dunia dan wanita. (H.R. Muslim)
Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Jadilah kamu di dunia seperti halnya orang asing atau orang yang sekadar menumpang lewat/musafir. (H.R. Bukhari)
Dari Sahl bin Sa’id as-Sa’idi r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk nescaya Allah tidak akan memberi minum seteguk air sekalipun kepada orang kafir. (H.R. Tirmidzi, hadith hasan sahih)
Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Ada apa antara aku dengan dunia ini? Tidaklah aku berada di dunia ini kecuali bagaikan seorang pengendara/penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian dia beristirahat sejenak di sana lalu meninggalkannya. (H.R. Tirmidzi, hadith hasan sahih)
Dari Abdullah bin Mas’ud r.a bahawa baginda Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa menghadapi kesempitan dalam rezekinya kemudian dia mula meminta-minta kepada orang lain, maka kesempitan itu tidak akan hilang. Dan barangsiapa menghadapi kesempitan dalam rezeki kemudian dia meminta kepada Allah, maka Allah akan menyediakan kepadanya rezeki dengan segera, sama ada cepat atau dilambatkan sedikit. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Firman Allah s.w.t: Wahai anak Adam! Lapangkanlah masa untuk beribadat kepadaKu, nanti Aku akan penuhkan dadamu kekayaan, dan aku akan menutup kemiskinanmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, nanti Aku penuhkan tanganmu dengan urusan dan kerja, dan aku tidak menutup kemiskinanmu! (Hadith Qudsi Riwayat Ahmad)
Dari Al-Musayyab bin Hazn r.a: Rasulullah s.a.w menziarahi Abu Talib di saat-saat beliau tenat menghadapi sakaratul maut. Baginda dapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umaiyyah bin Al-Mughirah turut berada di sana. Rasulullah s.a.w bersabda: Pakcik, ucaplah dua kalimah syahadat, aku akan menjadi saksi kamu di hadapan Allah s.w.t. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah mencelah: Wahai Abu Talib, sanggupkah kamu meninggalkan agama Abdul Muttalib? Rasulullah s.a.w tidak berputus asa malah tetap mengajarnya mengucap dua kalimah syahadat serta berkali-kali mengulanginya. Sehinggalah Abu Talib menjawab sebagai ucapan terakhir kepada mereka bahawa dia tetap bersama dengan agama Abdul Muttalib malah enggan mengucapkan kalimah syahadat. Rasulullah s.a.w bersabda: Demi Allah, aku akan pohonkan keampunan dari Allah untukmu sehinggalah Allah menurunkan ayat مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Yang bermaksud: Tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang yang syirik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Telah nyata bagi mereka bahawa orang-orang syirik itu adalah ahli Neraka. Firman Allah bersempena dengan peristiwa Abu Talib إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ Yang bermaksud: Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayat iaitu petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya dia menerima Islam tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya iaitu menurut undang-undang peraturannya dan Dia jualah yang lebih mengetahui siapakah orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat petunjuk memeluk Islam. (H.R. Muslim)
Dari Anas r.a katanya: Suatu arakan jenazah telah melewati suatu tempat. Lantas orang ramai memuji bahawa itu adalah jenazah orang yang baik. Ya, pasti, berkata Rasulullah s.a.w menyetujuinya. Kemudian berlalu pula arakan jenazah yang lain. Orang ramai berkata pula: Mayat yang jahat. Berkata Rasulullah s.a.w: Ya, pasti! Maka bertanya Umar bin al-Khattab: Apakah yang pasti ya Rasulullah? Jawab baginda: Kamu katakan mayat itu baik, maka ia pasti masuk syurga. Kamu katakan pula mayat si anu itu jahat, pasti pula ia masuk ke neraka. Kamu semua adalah para saksi Allah di bumi. (H.R. Bukhari)
Orang-orang Yahudi berpura-pura bersin di majlis Rasulullah s.a.w, dengan tujuan supaya baginda bersabda dan mendoakan mereka dengan mendapat rahmat Allah (sebagaimana doa bagi orang-orang Islam apabila mereka bersin). Maka baginda bersabda (kepada orang-orang Yahudi ketika mereka bersin): Semoga Allah memberi hidayat kepada kamu dan membetulkan hal ehwal kamu. (H.R. Tirmidzi)
Thufail bin ‘Amr datang kepada Rasulullah s.a.w seraya berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kabilah Daus telah menderhaka dan enggan (menerima Islam), mohonlah (berdoalah) kepada Allah agar ditimpakan keburukan ke atas mereka. Orang-orang menyangka bahawa baginda akan berdoa memohon sesuatu keburukan ke atas mereka (kabilah Daus). Maka Baginda bersabda: Ya Allah! Berikanlah hidayat kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka sebagai orang-orang Islam. (H.R. Abu Hurairah)
Dari Abu Hurairah: Nabi s.a.w mencium Al-Hasan bin Ali dan di sisi Nabi ada Al-Aqro’ bin Haabis At-Tamimiy yang sedang duduk. Maka Al-Aqro’ berkata: Aku punya 10 orang anak, tidak seorang pun dari mereka yang pernah ku cium. Maka Rasulullah s.a.w pun melihat kepada Al-Aqro’ lalu baginda bersabda: Barangsiapa yang tidak merahmati/menyayangi maka ia tidak akan dirahmati. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Aisyah r.a: Datang seorang Arab Badwi kepada Nabi s.a.w lalu dia berkata: Apakah kalian mencium anak-anak lelaki? Kami tidak mencium mereka. Maka Nabi s.a.w bersabda: Aku tidak boleh berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat/sayang dari hatimu. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Anas bin Malik berkata: Rasulullah s.a.w memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan baginda berkata: Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak kerana aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para Nabi pada hari kiamat. (H.R. Ibnu Hibban)
Dari Ma’qil bin Yasar berkata: Datang seorang pemuda kepada Nabi s.a.w dan berkata: Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah (boleh) aku menikahinya? Nabi s.a.w menjawab: Jangan! Kemudian pemuda itu datang menemui Nabi s.a.w kedua kalinya dan Nabi s.a.w tetap melarangnya. Kemudian ia menemui Nabi s.a.w yang ketiga kalinya maka Nabi s.a.w bersabda: Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak kerana aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain. (H.R. Abu Daud, Ibnu Hibban dan An-Nasai’e)
Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah kalian memukul para wanita (isteri-isteri kalian)! Lalu Umar pun datang menemui Nabi s.a.w dan berkata: Para isteri berani dan membangkang suami-suami mereka! Maka Nabi s.a.w pun memberi keringanan untuk memukul mereka, maka para isteri pun dipukul. Para isteri pun banyak yang berdatangan menemui isteri-isteri Nabi s.a.w (para ummul mukminin) mengeluhkan tentang suami mereka. Nabi s.a.w pun berkata: Sungguh para isteri banyak yang telah mendatangi isteri-isteri Muhammad s.a.w mengeluhkan tentang suami-suami mereka, mereka itu (para suami yang memukul) bukanlah yang terbaik diantara kalian. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)
Dalam hadith yang lain Rasulullah s.a.w bersabda: Orang-orang terbaik di antara kalian tidak akan memukul. (H.R. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)
Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah s.a.w melarang memukul di wajah dan memberi alamat (dengan menggores) di wajah. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk (memukul) isterinya sebagaimana mencambuk (memukul) seorang budak lantas ia menjimaknya di akhir hari. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Dan merupakan hak kalian agar mereka (isteri-isteri kalian) untuk tidak membiarkan seorang pun yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian, dan jika mereka melakukan maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. (H.R. Muslim)
Dari Mu’awiyah bin Haidah: Seseorang bertanya kepada Nabi s.a.w: Apa hak seorang wanita terhadap suaminya? Rasulullah s.a.w bersabda: Memberi makan kepadanya jika ia makan, memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian, dan tidak memukul wajahnya, tidak memalukannya, serta tidak meng-hajr (menjauhi isterinya dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, kerana kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sekeping dinar yang engkau infakkan pada jihad fi sabilillah, sekeping dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan hamba, sekeping dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan sekeping dinar yang engkau infakkan kepada isterimu, maka yang paling besar pahalanya adalah sekeping dinar yang engkau infakkan kepada isterimu. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga, dan sesungguhnya para malaikat  membentangkan sayapnya karena redha terhadap orang yang mencari ilmu. Dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan didoakan oleh mereka yang ada di langit dan di bumi bahkan ikan-ikan yang ada di air. Dan sesungguhnya  keutamaan orang yang berilmu berbanding orang yang ahli ibadah seperti keutamaan (cahaya) bulan purnama dengan seluruh cahaya bintang. Sesungguhnya para ulama’ itu adalah pewaris para Nabi, sesugguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan  tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barangsiapa yang mengambil bahagian untuk mencari ilmu, maka dia sudah mengambil bahagian yang besar. (H.R. Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap isteri-isterinya. (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Iblis meletakkan singgahsananya di atas air (laut), kemudian ia mengutus para tenteranya. Maka tentera yang paling dekat dengan Iblis adalah yang paling besar fitnahnya (penyesatannya). Maka datanglah salah satu tenteranya dan melapor: Aku telah melakukan ini dan itu, maka Iblis berkata: Engkau belum melakukan apa-apa, kemudian datanglah tentera yang lain dan melapor: Aku telah menggodanya hingga akhirnya aku menceraikannya dengan isterinya. Maka Iblis pun mendekatkan tentera syaitan ini di sisinya lalu berkata: Engkau tentera terbaik. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Hendaknya yang kalian cari adalah hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir dan isteri yang solehah yang membantu kalian untuk meraih akhirat. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa yang bangun di tengah malam dan membangunkan isterinya lalu mereka berdua solat bersama dua rakaat maka mereka berdua akan dicatat sebagai lelaki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Allah merahmati seorang yang bangun di malam hari lalu solat (tahajjud) dan membangunkan isterinya. Jika isterinya enggan untuk bangun maka dia pun memercikkan air di wajah isterinya. Allah merahmati seorang wanita yang bangun di tengah malam lalu solat (tahajjud) dan membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan untuk bangun maka dia pun memercikkan air ke wajah suaminya. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)
Dari Anas bin Malik r.a: Abu Bakar mengimami sembahyang orang ramai ketika Rasulullah s.a.w dalam kesakitan yang menyebabkan kewafatan baginda. Pada hari Isnin, ketika para sahabat sedang mendirikan sembahyang, Rasulullah s.a.w membuka tirai dan berdiri memandang kami. Wajah baginda putih berseri umpama kertas, lalu baginda tersenyum lebar hingga tertawa. Anas berkata: Kami yang sedang sembahyang menjadi tercengang kehairanan dan cukup senang hati kerana Rasulullah s.a.w keluar. Abu Bakar tanpa membuang masa terus berundur menghampiri saf kerana menyangka Rasulullah s.a.w keluar untuk sembahyang. Lalu baginda mengisyaratkan kepada mereka supaya menyempurnakan sembahyang. Anas berkata: Rasulullah s.a.w kemudiannya kembali memasuki bilik dan menjatuhkan tirai. Anas berkata: Hari tersebutlah, berlakunya kewafatan baginda Rasulullah s.a.w. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya dari kalangan hamba-hamba Allah adanya golongan yang mereka bukan para nabi, atau para syahid. Namun para nabi dan para syahid cemburu kepada mereka pada Hari Kiamat disebabkan kedudukan mereka di sisi Allah. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Beritahulah kami siapakah mereka? Jawab Rasulullah: Mereka itu golongan yang cinta mencintai dengan ruh Allah, tanpa ada hubungan kekeluargaan dan bukan kerana harta yang diidamkan. Demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka adalah cahaya, mereka berada atas cahaya. Mereka tidak takut pada saat manusia ketakutan, mereka tidak berdukacita ketika manusia berdukacita. Lalu baginda membaca ayat al-Quran (maksudnya): Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tiada ketakutan untuk mereka dan tidak pula mereka berdukacita. (H.R. Abu Daud)
Rasulullah s.a.w bersabda: Semua umatku akan diampunkan dosanya kecuali orang yang bermujaharah (terang-terangan dalam berbuat dosa) dan yang termasuk mujaharah adalah Seorang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari, kemudian hingga pagi hari Allah telah menutupi dosa tersebut, kemudian dia berkata: “Wahai fulan semalam saya berbuat ini dan berbuat itu.” Padahal Allah telah menutupi dosa tersebut semalaman, tapi di pagi hari dia telah membuka sendiri akan dosa tersebut. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila seseorang lelaki memanggil isterinya ke katil tetapi dia enggan mendatanginya, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya nescaya malaikat akan melaknatnya sehingga waktu subuh (pagi). (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Diperlihatkan (Allah) kepadaku akan neraka. Ketika itu ku lihat kebanyakan isinya terdiri daripada perempuan-perempuan kafir. Baginda s.a.w ditanya oleh seseorang: Apakah mereka kafir kepada Allah? Jawab Rasulullah s.a.w: Mereka kafir kepada karib (suami) dan (tidak tahu berterima kasih) atas kebaikan (yang diterimanya). Biarpun engkau telah berbuat baik kepadanya sepanjang masa, kemudian dilihatnya daripadamu sedikit kesalahan sahaja, lantas ia berkata: Saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun! (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tiada faedah yang paling baik diperoleh seorang mukmin (suami yang beriman) selepas bertaqwa kepada Allah Azza Wa Jalla selain isteri yang solehah. Apabila suami menyuruhnya, ia mentaatinya. Jika suami memandangnya ia menggembirakan hati suaminya. Sekiranya suami bersumpah, ia memenuhi sumpah suaminya itu. Apabila ia keluar kerana bertugas atau berjuang, ia menjaga maruahnya dan maruah suaminya serta menjaga harta benda suaminya dengan cara berjimat cermat membelanjakannya. (H.R. Ibnu Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak dihalalkan bagi seorang isteri yang beriman kepada Allah untuk mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya, padahal suaminya tidak senang. (H.R. Al-Hakim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat (bermakna tiada bantuan dari dikenakan azab) mereka di hari kiamat: Si penderhaka kepada ibu bapa, si perempuan yang menyerupai lelaki dan si lelaki dayus. (H.R. Ahmad dan An-Nasaie)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tiga yang telah Allah haramkan baginya Syurga: Orang yang ketagih arak, si penderhaka kepada ibu bapa dan si dayus yang membiarkan maksiat dilakukan oleh ahli keluarganya. (H.R. Ahmad)
Dari Ammar bin Yasir berkata, ia mendengar dari Rasulullah s.a.w bersabda: Tiga yang tidak memasuki syurga sampai bila-bila iaitu si dayus, si wanita yang menyerupai lelaki dan orang yang ketagih arak. Lalu sahabat berkata: Wahai Rasulullah, kami telah faham erti orang yang ketagih arak, tetapi apakah itu dayus? Bersabda Nabi s.a.w: Iaitu orang yang tidak memperdulikan siapa yang masuk bertemu dengan ahlinya (isteri dan anak-anaknya). (H.R. At-Thabrani)
Berkata Ubadah bin Somit r.a: Jika aku nampak ada lelaki yang sibuk bersama isteriku, nescaya akan ku pukulnya dengan pedangku, maka disampaikan kepada Nabi akan kata-kata Sa’ad tadi, lalu Nabi s.a.w bersabda : Adakah kamu kagum dengan sifat cemburu (untuk agama) yang dipunyai oleh Sa’ad? Demi Allah, aku lebih kuat cemburu (ambil endah dan benci demi agama) berbandingnya, malah Allah lebih cemburu dariku, kerana kecemburuan Allah itulah maka diharamkan setiap perkara keji yang ternyata dan tersembunyi. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila lalat terjatuh ke dalam bekas minum salah seorang antara kamu, celuplah dan kemudian buanglah lalat itu kerana pada sebelah sayapnya mengandungi penawar dan di sebelah sayapnya yang lain mempunyai penyakit. (H.R. Bukhari, Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila hari kiamat telah dekat, jarang mimpi seorang muslim yang tidak benar. Mimpi yang paling benar ialah mimpi yang selalu berbicara benar. Dan mimpi seorang muslim adalah sebahagian dari 45 jenis nubuwwah (wahyu). Mimpi itu ada tiga jenis: Mimpi yang baik adalah khabar gembira daripada Allah, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan, dan mimpi yang timbul kerana ilusi, angan-angan atau khayalan seseorang. Maka kerana itu jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah kemudian solat dan jangan menceritakannya kepada orang lain. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa yang membaca surah Al-Ikhlas, maka seakan-akan dia telah membaca satu pertiga Al-Qur’an. (H.R. Ahmad dan An-Nasai’e)
Dari Abu Sa’id al-Khudri, seseorang mendengar bacaan surah al-Ikhlas berulang-ulang di masjid. Pada keesokan paginya dia datang kepada Rasulullah s.a.w dan sampaikan perkara itu kepadanya kerana dia menyangka bacaan itu tidak lengkap. Rasulullah s.a.w bersabda: Demi tangan yang memegang nyawaku, surah itu seperti sepertiga al Quran! (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang lupa akan sesuatu solat, maka hendaklah ia mengerjakan solat itu jika ia telah mengingatinya, tiada tebusan lain untuk solat itu kecuali solat yang dilupakannya, sesuai dengan firman Allah yang maksudnya: Dan dirikanlah solat untuk mengingatiKu. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Kasihanilah mereka yang berada di bumi nescaya kamu akan dikasihi oleh mereka yang tinggal di langit. (H.R. Thabrani)
Rasulullah s.a.w bersabda: Setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah (Islam). Maka kedua orang tuanyalah (ibu bapa) yang (kemudian) menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. (H.R. Bukhari)
Daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w telah bersabda: Sesungguhnya Allah Azza Wajalla berfirman: Sesiapa yang memusuhi seseorang wali Aku maka sesungguhnya Aku isytiharkan perang terhadapnya. Tidak ada satu perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepadaKu oleh hambaKu yang lebih Aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang Aku fardhukan ke atasnya. HambaKu akan terus (beramal) menghampirkan diri kepada Aku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku sudah mencintainya maka aku (menjadikan) pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memukul dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia memohon (sesuatu) daripada Aku nescaya aku berikannya, dan jika dia memohon perlindungan Aku (daripada sesuatu) nescaya akan aku lindunginya. Aku tidak ragu daripada sesuatu yang Aku lakukan sepertimana Aku ragu (hendak mengambil) nyawa hamba Aku yang mukmin di mana dia membenci maut sedang Aku tidak suka menyakitinya. (Hadith Qudsi Riwayat Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Aku tidak melihat (penawar) untuk dua orang yang bercinta seperti nikah. (H.R. al-Baihaqi dan Ibn Majah, sahih)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak berganjak kedua-dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia disoal mengenai umurnya pada perkara apakah ia habiskan dan ilmunya untuk apakah ia gunakan, dan harta bendanya dari manakah ia peroleh dan pada apakah ia belanjakan, dan juga tubuh badannya pada perkara apakah ia susutkan kemudaan dan kecergasannya. (H.R. Tirmidzi)
Daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Tahukah kamu, siapakah gerangan orang yang muflis itu? Lalu jawab sahabat: Pada pandangan kami, orang yang muflis itu ialah mereka yang tidak mempunyai wang dan harta. Lantas Baginda s.a.w bersabda: Sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, puasa dan zakat. Dia juga (dalam masa yang sama) datang dengan membawa dosa menghina, menyakiti orang, memakan harta orang lain, menumpahkan darah (membunuh), dan memukul orang. Lalu diberi segala kebajikan itu kepadanya dan ini adalah kebajikan-kebajikannya. Maka jika telah habis pahala kebajikannya sebelum dapat dibayar kepada orang yang menuntutnya (orang yang dihina, disakiti dan dizaliminya ketika di dunia dulu), maka dosa-dosanya itu akan dilemparkan kepadanya, lalu dia kemudiannya dicampakkan ke dalam api neraka. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang ada padanya kezaliman terhadap saudaranya (muslim yang lain); seperti terhadap maruah dan selainnya, mintalah halal pada hari ini sebelum tiba waktu yang tiada dinar dan dirham (tiada harta iaitu pada Hari Kiamat). Sekiranya baginya kebaikan (amalan soleh) maka akan diambil darinya dengan kadar kezalimannya. Jika tiada baginya kebaikan, maka akan diambil dosa orang yang dizalimi lalu ditanggung ke atasnya. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Segala hak akan dibayar kepada empunya pada Hari Kiamat, sehinggakan akan dibalas untuk biri-biri yang bertanduk atas perbuatannya ke atas biri-biri yang tidak bertanduk. (H.R. Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Kepanasan api kamu yang digunakan oleh anak Adam di dunia ini hanyalah sepertujuh puluh kepanasan api Neraka Jahanam. Sahabat-sahabat Baginda berkata: Demi Allah! Sesungguhnya sekadar itu pun cukuplah untuk menyeksa. Baginda s.a.w bersabda: Meskipun demikian, kepanasan Neraka Jahanam ditambah melebihi kepanasan api dunia sebanyak enam puluh sembilan bahagian yang tiap-tiap satunya seperti kepanasan api dunia ini. (H.R. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)
Abu Hurairah r.a mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah (mandi dengan membersih seluruh tubuh badan), kemudian dia pergi ke Jumaat (solat Jumaat) (sebagai orang yang pertama sampai) maka sama halnya seperti orang yang berkorban seekor unta; dan sesiapa yang datang sebagai orang kedua, sama halnya seperti orang yang berkorban seekor lembu betina; sesiapa yang datang sebagai orang ketiga, sama halnya seperti orang yang berkorban seekor biri-biri bertanduk; sesiapa yang datang sebagai orang keempat, sama halnya dengan seorang yang berkorban seekor ayam; dan sesiapa yang datang sebagai orang kelima; sama halnya dengan orang yang berkorban dengan sebutir telur. Apabila imam telah menaiki mimbar maka para malaikat yang hadir juga ikut mendengar khutbah. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila seorang perempuan mendirikan sembahyang lima waktu, berpuasa sebulan (Ramadhan), menjaga kehormatan dan taat kepada suami, dia akan disuruh memasuki syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai. (H.R. Ahmad)
Rasulullah s.a.w bersabda: Golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat, yakni perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang (nipis, ketat, seksi), yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat, kepala mereka seakan-akan bonggol unta. Mereka ini tidak akan boleh masuk syurga, serta tidak dapat akan mencium bau syurga, padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian. (H.R. Muslim)
Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka yang belum lagi aku melihat mereka. Pertama, golongan yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, berlenggang-lenggok waktu berjalan. Kepala mereka (sanggul di atas kepala mereka) bagaikan bonggol unta yang senget. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wangi syurga. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh daripadanya. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila seseorang hamba dikebumikan di dalam kuburnya kemudian ditinggalkan oleh kawan-kawannya nescaya dia akan mendengar bunyi hentakan tapak kasut mereka. Seterusnya dia akan didatangi oleh dua malaikat lalu mendudukkannya dan bertanya: Apa pendapatmu tentang lelaki ini (iaitu Nabi Muhammad s.a.w)? Baginda bersabda lagi: Sekiranya dia seorang mukmin, nescaya dia akan menjawab: Aku bersaksi bahawa dia hamba Allah dan pesuruhNya. Lalu diberitahu kepadanya: Lihatlah tempatmu di Neraka, sesungguhnya Allah telah menggantikannya dengan Syurga. Nabi s.a.w bersabda: Dia dapat melihat kedua-duanya iaitu Syurga dan Neraka. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Ketika aku berdiri di hadapan pintu syurga ternyata kebanyakan orang yang memasukinya ialah dari kalangan orang-orang miskin. Aku juga melihat para pembesar sedang ditahan kecuali penghuni Neraka, di mana mereka diarahkan terus pergi ke Neraka. Ketika aku berdiri di hadapan pintu Neraka ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah kaum wanita. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Golongan yang paling sedikit menghuni syurga ialah kaum wanita. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w telah bersabda: Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar iaitu memohon ampun. Kerana aku melihat kaum wanitalah yang lebih ramai menjadi penghuni Neraka. Seorang wanita yang cukup pintar di antara mereka bertanya: Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih ramai menjadi penghuni Neraka? Rasulullah s.a.w bersabda: Kamu banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, daripada golongan kamu. Wanita itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah s.a.w bersabda: Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang wanita sama dengan penyaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga wanita tidak mendirikan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadhan kerana haid. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila membaca ayat yang menyebut kalimat sujud lalu ia (Adam) sujud, larilah syaitan sambil menangis dan berkata: Celaka aku! Manusia diperintah bersujud lalu sujud maka syurga baginya dan aku diperintah bersujud tetapi aku tolak, maka neraka bagiku. (H.R. Muslim)
Diriwayatkan daripada Umar bin al-Khattab r.a bahawa beliau telah berkata kepada Rasulullah s.a.w: Wahai Rasulullah! Engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu melainkan nyawa yang ada di dalam diriku. Lalu Rasulullah s.a.w berkata: Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Umar pun berkata: Demi Tuhan yang telah menurunkan al-Kitab kepada engkau, sesungguhnya engkau lebih aku kasihi daripada diri aku. Baginda berkata kepada Umar: Sekarang iman engkau telah sempurna wahai Umar! (H.R. Muslim)
Barangsiapa yang menuntut sesuatu ilmu untuk berbangga diri di hadapan ulama’, atau berbalah dengan orang bodoh atau mengalihkan pandangan manusia kepadanya, maka dia akan ditempatkan di dalam neraka. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. (H.R. Muslim dan Abu Daud)
Aisyah r.a berkata: Rasulullah s.a.w meninggal di rumahku, pada hatiku dan berada antara dada dan kerongkonganku. Salah seorang dari kami membacakan doa untuknya dengan doa yang biasa dibacakan untuk orang sakit. Aku pun ikut mendoakannya. Kemudian baginda mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan: “Arrafiiqul A’laa, Arrafiiqul A’laa (Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi, ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi).” Lalu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan membawa kayu siwak yang masih basah. Nabi s.a.w pun menatapnya, saya mengira baginda memang memerlukan siwak tersebut. Aisyah berkata: Maka aku mengambilnya, mengunyahnya, mengibas-ngibaskannya, dan membaguskannya, kemudian aku berikan kepada baginda. Lantas baginda membersihkan giginya dan belum pernah aku melihat orang yang membersihkan giginya sebagus yang baginda lakukan. Setelah itu baginda memberikannya kepadaku namun jatuh (lepas) dari tangannya. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan antara air liurku dengan air liur baginda pada hari-hari terakhir baginda di dunia dan pada hari-hari pertama di akhirat kelak. (H.R. Bukhari)
Aisyah berkata: Rasulullah s.a.w bersabda ketika beliau masih sihat: Tidaklah seorang Nabi diambil nyawanya, hingga diperlihatkan terlebih dahulu tempat duduknya di syurga. Lalu disuruh memilihnya. Tatkala baginda sakit dan ajal menjemputnya, yang pada waktu itu kepala beliau berada di peha Aisyah, baginda pengsan. Setelah baginda sedar, baginda mengalihkan pandangannya ke atap rumah kemudian bersabda: “Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi.” Aisyah berkata: Kalau begitu baginda tidak akan bersama kita. Maka aku pun mengerti bahawa ucapanya itu adalah perkataan yang pernah baginda sampaikan kepada kami ketika baginda masih sihat. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Aku akan menjamin sebuah rumah di dasar syurga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bergurau. Dan aku akan menjamin sebuah rumah di bahagian teratas syurga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. (H.R. Abu Daud)
Daripada Abu Hurairah r.a, beliau bertanya Rasulullah s.a.w: Siapakah yang akan mendapat kebahagian di hari kiamat melalui syafaat Baginda s.a.w? Rasulullah s.a.w menjawab: Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah memerhatikan minatmu terhadap hadith, maka aku telah menduga bahawa tiada yang akan bertanya kepada aku tentang hal ini sebelum engkau. Baginda menambah: Yang akan mencapai kebahagian dan keuntungan melalui syafaatku ialah orang yang mengucapkan kalimah لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله dengan hati dan jiwa yang ikhlas. (H.R. Bukhari dan Al-Hakim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Zikir yang paling afdhal ialah لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله dan doa yang paling afdhal ialah Alhamdulillah. (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tiada seorang pun hamba yang mengucapkan لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله melainkan dibukakan baginya pintu-pintu langit sehingga kalimah itu terus menuju ke Arasy kecuali mereka yang terlibat dengan dosa-dosa besar. (H.R. Tirmidzi, An-Nasaie, Ibnu Hibban dan As-Sayuthi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Baginda s.a.w ditanya: Apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas itu? Baginda s.a.w menjawab: Ikhlas itu ialah yang mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan haram (mungkar dan sesat). (H.R. Thabrani)
Rasulullah s.a.w bersabda: Dua kalimah yang ringan pada lidah, berat pada Al-Mizan (yakni timbangan Allah di hari akhirat) yang kedua-duanya sangat-sangat di sukai oleh Allah SWT itulah bertasbih dengan Subhanallahi Wabihamdihi, Subhanallhil ‘Azhim. (H.R. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai’e dan Ibnu Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Di satu ketika, Nabi Musa a.s memohon kepada Allah s.w.t: Wahai Tuhan, ajarkanlah aku akan sesuatu agar dapat aku mengingatiMu dengannya. Allah s.w.t berfirman: Sebutlah لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله! Baginda menjawab: Wahai Tuhan, ini diucapkan oleh setiap hambaMu. Allah s.w.t berfirman lagi: Sebutlah لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله! Baginda menjawab lagi: Wahai Tuhan, aku mahukan sesuatu yang istimewa khas buat diriku. Allah s.w.t berfirman menjawab: Jika tujuh petala langit dan tujuh petala bumi diletakkan di atas satu bahagian di neraca timbangan dan لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله di sebelah yang lain, nescaya akan lebih berat di sebelah لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله. (H.R. An-Nasaie, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Semua umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Baginda menjawab: Barangsiapa yang taat kepadaku dia masuk syurga dan barangsiapa yang melanggar perintahku dia telah enggan. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w telah bersabda: Sesiapa yang menghadiri (menyaksikan) jenazah sehingga jenazah itu disembahyangkan, maka dia seolah-olah mendapatkan satu qirat (qirat adalah kinayah bagi ganjaran pahala yang sangat banyak) dan sesiapa yang menghadirinya sehingga jenazah itu dikuburkan, maka dia mendapat dua qirat. Sahabat bertanya: Apakah dua qirat itu? Baginda s.a.w bersabda: Seumpama dua gunung. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w telah bersabda: Sesiapa yang mendirikan sembahyang jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat (qirat adalah kinayah bagi ganjaran pahala yang sangat banyak). Jika dia menghadiri pengebumiannya maka dia mendapat dua qirat. Satu qirat adalah sama dengan Bukit Uhud. (H.R. Muslim)
Seorang lelaki telah dihumban ke Neraka pada Hari Kiamat, terkeluar ususnya dan dia berputar dalam Neraka seperti seekor keldai berputar mengelilingi pengisar gandum dalam kandang. Ahli Neraka mengerumuninya dan mereka bertanya: Hai kamu! Apa yang telah terjadi kepadamu? Bukankah kamu dahulu menyuruh manusia melakukan kebaikan dan menegah manusia daripada melakukan perkara mungkar? Dia menjawab: Memang benar. Aku telah menyuruh orang melakukan kebaikan tetapi aku (sendiri) meninggalkannya dan aku menegah manusia dari melakukan perkara mungkar sedangkan aku melakukannya. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Dan apabila harus pula engkau lakukan (iaitu mengharapkan mati), maka hendaknya ia berucap: Ya Allah, hidupkanlah hambamu bila hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah hambamu bila mati itu lebih baik untukku. (H.R Bukhari dan Muslim)
Seorang perempuan datang bertanya kepada Rasulullah s.a.w serta menerangkan katanya: Sesungguhnya sepupuku meminangku, maka sebelum aku berumah tangga, ajarkanlah kepadaku, apakah hak suami terhadap isterinya? Rasulullah s.a.w menjawab: Sesungguhnya hak suami terhadap isterinya sangatlah besar, sehingga apabila mengalir darah hidung atau nanah suaminya, lalu dijilat isterinya, masih belum terbayar hak suaminya itu. Dan jika sekiranya manusia dibolehkan sujud kepada manusia, nescaya aku perintahkan si isteri untuk sujud kepada suaminya. (H.R. Al-Hakim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Isteri-isteri kamu tergolong dalam golongan penghuni-penghuni Syurga adalah yang subur dengan kasih sayang dan sentiasa meminta keredhaan daripada suaminya. Apabila suami sedang marah, isteri menghampiri suami dan menyambut tangan suaminya lalu berkata: “Aku tidak ingin tidur sebelum kamu berasa tenang.” (H.R. An-Nasa’ie)
Berkata Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Siapa telah berwuduk dengan cara yang baik, kemudian terus ia menuju (ke masjid, tetapi) didapati orang ramai telah selesai dari bersembahyang (jemaah) Allah swt akan mengurniakan kepadanya pahala (solah jamaah) sama dengan mereka yang hadir berjemaah, dengan tidak mengurangkan sedikit pun pahala (solah) jemaah mereka. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Seorang hamba yang bercakap sesuatu kalimah atau ayat tanpa mengetahui implikasi dan hukum percakapannya, maka perkataan itu akan mencampakkannya ke dalam Neraka sejauh antara timur dan barat. (H.R. Bukhari)
Dari Anas r.a, kami para sahabat r.a bertanya: Ya Rasullullah s.a.w, kami tidak akan menyuruh orang untuk berbuat baik sebelum kami sendiri mengamalkan semua kebaikan dan menjauhi semua kemungkaran. Maka Nabi s.a.w bersabda: Tidak, bahkan serulah orang untuk berbuat baik, meskipun kalian belum mengamalkan semuanya. Dan cegahlah kemungkaran, meskipun kalian belum menghindari semuanya. (H.R. Thabrani)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang mempelopori sesuatu yang buruk, maka ke atasnya dosa dan dosa setiap orang yang membuatnya tanpa sedikit kurang pun dosanya. (H.R. Ahmad)
Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa yang menyeru kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapat dosa sebanyak yang diperoleh mereka tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. (H.R. Muslim)
Daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Mencarut adalah sejenis sikap kasar. Manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Said r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Pada Hari Kiamat kelak maut didatangkan seperti kibas belang (Abu Kuraib menambah di dalam riwayatnya: Lalu dihentikan antara Syurga dan Neraka. Mereka sepakat pada baki Hadith). Kemudian diseru: Wahai penghuni Syurga! Adakah kamu kenal siapa ini? Mereka mendongak dan memandang lalu berkata: Ya! Ini adalah maut. Kemudian diseru pula: Wahai ahli Neraka! Adakah kamu kenal siapa ini? Mereka mendongak dan memandang lalu menjawab: Ya! Itu adalah maut. Kemudian diperintahkan supaya maut disembelih dan menyeru: Wahai ahli Syurga! Kamu tetap kekal dan tidak akan mati. Wahai ahli Neraka! Kamu juga tetap kekal dan tidak akan mati. Kemudian Rasulullah s.a.w membaca ayat yang bermaksud: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian serta tidak beriman. Kemudian baginda menunjuk ke arah dunia dengan tangan. (H.R. Muslim)
Dari Aisyah r.a katanya: Sesiapa yang menceritakan kepada engkau bahawa Muhammad melihat Tuhannya, sesungguhnya orang itu dusta kerana Allah mengatakan: Pemandangan tidak sampai kepadaNya. Dan sesiapa yang menceritakan kepada engkau bahawa Muhammad mengetahui hal yang ghaib, sesungguhnya orang itu dusta kerana Tuhan mengatakan: Tiada mengetahui hal yang ghaib melainkan Allah. (H.R. Muslim)
Daripada Suhaib daripada Nabi s.a.w bersabda: Apabila Ahli Syurga telah memasuki syurga Allah Tabaraka wa Taala akan berkata: Kamu mengkehendaki sesuatu supaya Aku tambahkan lagi? Lalu mereka menjawab: Bukankah Kamu telah memutihkan wajah kami? Bukankah Kamu telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada neraka? Maka Allah menyingkap tabir dan tidaklah diberi nikmat yang lebih mereka cintai selain daripada melihat kepada Tuhan mereka Azza wa Jalla. Kemudian baginda membaca ayat ini: “Bagi mereka yang berbuat baik akan diberi kebaikan dan tambahan.” [Yunus: 26] (H.R. Muslim)
Dari Abu Dzar r.a katanya: Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w: Adakah anda melihat Allah? Jawab baginda: Dia Maha Cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya? (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Aku pernah bertanya kepada Malaikat Jibril, pernahkah engkau melihat Tuhanmu ya Jibril? Jibril menjawab: Di antara aku dan Allah ada 70 lapis hijab yang terdiri daripada cahaya. Bila terbuka sahaja lapisan hijab cahaya yang paling luar, aku pasti terbakar. (H.R. Thabrani)
Rasulullah s.a.w bersabda: Mana-mana isteri yang meminta suaminya menceraikannya dengan tiada sebab yang dibenarkan oleh syarak, haram baginya bau syurga. (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)
Dari Abu Said Al-Khudri dan dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau penyakit, atau kekhuatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya (dosa) kerananya. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan mengugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang mengugurkan daun-daunnya. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidaklah seseorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah-gulanan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Bencana senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pada dirinya. (H.R. Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambaNya dengan penyakit, sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya. (H.R. Al-Hakim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditetapkan baginya dengan sebab itu satu darjat dan dihapuskan pula satu kesalahan darinya. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. (H.R. Al-Bazzar)
Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah kamu mencaci-maki penyakit demam, kerana sesungguhnya (dengan penyakit itu) Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan ubatnya, maka berubatlah dan janganlah berubat dengan yang haram. (H.R. Ad Daulabi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa-apa yang haram.(H.R. Abu Ya’la dan Ibnu Hibban)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang diharamkan atas kalian. (H.R. Bukhari dan Thabrani)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak ada ketaatan kepada siapa pun dalam maksiat kepada Allah, ketaatan hanyalah dalam perkara yang baik menurut syariat. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Api yang kamu semua nyalakannya di dunia ini adalah 1 bahagian daripada 70 bahagian panasnya api neraka jahanam. Para sahabat berkata: Demi Allah, api di dunia ini pun sudah amat panasnya ya Rasulullah! Baginda lalu bersabda lagi: Memang, api neraka itu masih lebih panasnya 69 kali bahagian panasnya. Semuanya itu setiap bahagiannya sama suhu panasnya dengan api di dunia ini. (H.R. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Solat dua rakaat sebelum solat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada padanya. (H.R Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, Nabi s.a.w ucapkan kalimat ini satu kali. Berbahagialah orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah melihatku. Nabi s.a.w ucapkan kalimat terakhir ini tujuh kali. (H.R. Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa yang membelai kepala anak yatim kerana Allah s.w.t, maka baginya kebaikan yang banyak daripada setiap rambut yang diusap. Dan barangsiapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan dan lelaki, maka aku dan dia akan berada di syurga seperti ini, Rasulullah s.a.w mengisyaratkan merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. (H.R. Ahmad)
Rasulullah s.a.w bersabda: Puasa adalah perisai. Oleh itu, janganlah seseorang mengerjakan rafath (perkataan yang keji) dan berbuat sesuatu perkara yang jahil (menyalahi hukum). Jika seseorang itu diperangi atau dicaci, dia hendaklah berkata: “Sesungguhnya aku sedang berpuasa (Nabi menyebutnya dua kali).” (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Bukanlah dari itu, dari makan dan minum, namun puasa adalah dengan menahan diri daripada bercakap kosong dan lucah, maka jika seseorang memaki atau menyakitimu, maka katakan: “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” (H.R. Ibn Khuzaimah, hadith sahih)
Rasulullah s.a.w bersabda: Jika kamu mendengar sesuatu wabak (penyakit) menular di sebuah tempat, janganlah kamu memasuki kawasan itu. Namun jika wabak tersebut merebak di tempat kamu, janganlah kamu meninggalkan kawasan tersebut. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang ada sebarang kesalahan dengan saudaranya maka hendaklah diselesaikan sekarang, kerana sesungguhnya di sana (di akhirat) tiada lagi wang ringgit untuk dibuat bayaran, (yang ada hanyalah) diambil hasanah (kebaikan) yang ada padanya, kalau dia tidak mempunyai kebaikan, diambil keburukan orang itu lalu diletakkan ke atasnya. (H.R Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tiga perkara yang barangsiapa terdapat (ketiga-tiga perkara itu) padanya nescaya dia memperolehi kemanisan iman (iaitu) Allah dan RasulNya adalah lebih dia cintai daripada selainnya, dan dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran (maksiat) sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya perkara yang halal itu adalah sesuatu yang nyata dan demikian juga yang haram adalah nyata, (telah dijelaskan oleh Allah dan RasulNya) namun terdapat di antara kedua-duanya (halal dan haram) itu perkara yang kesamaran (syubhat) yang mana tidak diketahui oIeh ramai di kalangan manusia. Maka barangsiapa yang memelihara dirinya daripada mengambil perkara-perkara yang syubhat, maka terpeliharalah agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang melibatkan diri pada perkara-perkara syubhat bererti ia melibatkan dirinya pada perkara yang haram. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak seorang isteri yg menyakiti suaminya di dunia ini, melainkan isterinya di kalangan Bidadari (yang berada di dalam syurga) berkata kepada isterinya yang di dunia itu sebagai amaran dan peringatan: “Jangan kamu menyakiti kekasih yang bakal menjadi suami kami, nanti kamu akan dibinasakan oleh Allah (di akhirat).” (H.R. Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Nu’aim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Jika salah seorang dari kamu memasuki masjid, maka janganlah duduk sebelum mengerjakan solat dua rakaat. (H. R. Bukhari & Muslim)
Dari Jabir bin ‘Abdillah r.a, dia menyatakan: Sulaik al-Ghifani pernah datang pada hari Jumaat ketika Rasulullah s.a.w sedang menyampaikan khutbah lalu dia terus duduk. Baginda s.a.w pun berkata kepadanya: Wahai Sulaik, berdiri dan rukuklah dua rakaat serta pendekkanlah dalam melaksanakannya. Kemudian baginda bersabda: Jika salah seorang di antara kamu datang pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, hendaklah dia mengerjakan solat dua rakaat dengan seringkasnya. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Jika salah seorang di antara kamu memasuki masjid, hendaklah dia tidak duduk hingga mengerjakan solat dua rakaat. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa yang menumpai sesuatu harta, maka wajiblah dia memaklumkannya (bersaksi) dia menjumpainya kepada orang yang adil atau pihak berkuasa, tidak boleh sama sekali dia menyembunyikan dan menghilangkannya. Sekiranya dapat dijumpai pemiliknya wajiblah dia mengembalikan wang terbabit, jika gagal maka harta tadi adalah dikira milik Allah dan boleh disedekahkan kepada sesiapa yang diingini. (H.R. Abu Daud)
Rasulullah s.a.w bersabda: Akan sampai satu zaman dimana manusia tidak lagi menghiraukan dari sumber mana diperolehi hartanya, sama ada dari yag halal atau yang haram. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menakutkan Muslim yang lain, dan apabila seorang kamu mengambil hak milik saudaranya yang lain, wajiblah dia memulangkannya kembali. (H.R. Tirmidzi dan Abu Daud)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak halal harta yang dimiliki oleh seseorang Muslim (untuk diambil oleh orang lain) kecuali diizinkan olehnya. (H.R. Ahmad)
Rasulullah s.a.w bersabda: Aku mengagumi seorang mukmin. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. (H.R. Ahmad dan Abu Daud)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa menahan kemarahan padahal dia mampu meluahkannya, maka Allah kelak akan memanggilnya di hadapan makhluk-makhluk hingga Allah memperkenankan kepadanya untuk memilih bidadari yang dikehendakinya. (H.R. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Ibnu Abbas menceritakan: Nabi s.a.w berjalan melalui sebuah kebun di Madinah atau di Mekah. Lalu kedengaran oleh baginda suara dua orang sedang disiksa dalam kuburnya. Maka bersabda Rasulullah s.a.w: Keduanya disiksa bukanlah kerana dosa besar. Kemudian baginda melanjutkan perkataannya: Yang seorang disiksa kerana kencing di tempat terbuka dan yang seorang lagi kerana membuat fitnah supaya orang bermusuh-musuhan. Sesudah itu baginda menyuruh supaya mengambil pelepah tamar lalu dipatah dua oleh baginda dan diletakkan di atas kedua kubur itu masing-masing satu pelepah. Seseorang pun bertanya: Ya Rasulullah! Mengapa kamu lakukan seperti itu? Jawab baginda: Mudah-mudahan kedua-duanya mendapat keringanan selama pelepah tamar itu tidak kering. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Ubahlah ini (uban) tetapi jauhilah warna hitam. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sebaik-baik bahan yang digunakan untuk mewarna uban ialah pokok inai dan katam. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang sentiasa (berterusan) mengerjakan solat (sunat) 12 rakaat, Allah akan membina rumah baginya di syurga; iaitu 4 rakaat sebelum Zohor dan 2 rakaat pula selepas Zohor, serta 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isyak dan 2 rakaat sebelum Fajar. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Setiap anak Adam berbuat kesalahan dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang banyak dosa, tapi banyak bertaubat. (H.R. Ahmad)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang menolak kata-kata buruk terhadap kehormatan diri saudaranya, nescaya Allah menolak api neraka daripada mengenainya pada hari kiamat. (H.R. Ahmad dan Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki datang untuk meminang yang engkau redha terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Bila tidak engkau lakukan maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan timbul kerosakan yang merata di muka bumi. (H.R. Tirmidzi dan Ahmad)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tiga perkara yang jangan dilambat-lambatkan, iaitu solat apabila telah masuk waktunya, jenazah apabila telah siap (urusan mandi dan kafan) dan anak gadis setelah ditemuinya yang sesuai untuknya. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Seorang mukmin yang bercampur bergaul dengan masyarakat dan sabar atas kepedihan dan kepayahan yang ditimbulkan oleh masyarakatnya, adalah lebih besar ganjarannya dari mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak sabar atas kepedihan, kepayahan kejahatan masyarakatnya. (H.R. Bukhari, Tirmidzi dan Ahmad)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya apabila seseorang hamba berdiri untuk solat maka diletakkan semua dosa-dosanya di atas kepala dan kedua-dua bahunya. Setiap kali ia rukuk atau sujud, maka akan berjatuhanlah dosa-dosanya itu. (H.R. Thabrani)
Rasulullah s.a.w bersabda: Allah Ta’ala turun pada setiap malam ke langit dunia, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman: Siapa yang berdoa kepadaKu, nescaya Aku mengabulkannya, siapa yang memohon kepadaKu, nescaya Aku memberinya, siapa yang meminta ampun kepadaKu nescaya Aku mengampuninya! (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Seburuk-buruk makanan yang dijamu ialah hidangan dalam majlis kenduri perkahwinan apabila orang-orang kaya dijemput dan orang-orang miskin tidak dijemput. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya mati itu adalah amat pedih umpama ditetak dengan pedang beberapa kali atau digergaji dengan gergaji atau umpama dipotong dengan gunting beberapa kali guntingan (H.R. Abu Na’im)
Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah mencabut uban kerana uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan, dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan satu darjat. (H.R. Ibnu Hibban)
Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila matinya anak Adam itu terputuslah baginya segala amalan kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa dari anak yang soleh. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Orang mukmin memandang dosanya seperti sebuah bukit di atasnya yang dia bimbang akan menghempapnya, sedangkan orang munafik memandang dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu dihalaunya sehingga terbang. (H.R. Bukhari)
Rasulullah s.a.w bersabda: Bergerombolan dengan babi (khinzir) itu adalah lebih baik berbanding dengan bersentuhan (secara sengaja) dengan wanita yang bukan mahramnya. (H.R. Ibnu Majah; dhaif)
Daripada Ibn Mas’ud, katanya Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Janganlah seorang perempuan itu bergaul dengan perempuan lain kemudian ia menceritakan perihal perempuan lain itu kepada suaminya sehingga seakan-akan suaminya melihat perempuan yang diceritakannya. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Kecelakaan ke atas sesiapa yang menipu untuk menghiburkan manusia, kecelakaan ke atasnya, kecelakaan ke atasnya. (H.R. Abu Daud, Tirmidzi dan an-Nasai’e)
Rasulullah s.a.w bersabda: Islam bermula sebagai sesuatu yang dianggap asing dan ganjil. Dan ia akan kembali sebagaimana permulaannya, dianggap asing dan ganjil. Maka, beruntunglah orang-orang yang ganjil. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa di kalangan kamu yang melihat sesuatu kemungkaran, dia mesti memperbetulkannya dengan tangannya; dan sekiranya dia tiada cukup kekuatan untuk itu, maka dia mesti melakukannya dengan lidahnya; dan sekiranya dia juga tiada cukup kekuatan untuk itu, maka dia mesti membencinya dalam hatinya dan ini adalah selemah-lemah iman. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Akan ada dari umatku segolongan manusia yang meminum arak dengan mereka menamakannya dengan nama lain, kepala mereka dilalaikan dengan bunyi-bunyian dan penyanyi-penyani wanita. Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan sebahagian mereka kera dan babi. (H.R. Ibnu Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang kepada umat ku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagiamana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu, dan janganlah engkau kagum dengan amalan-amalanmu, sesungguhnya engkau tidak tahu apakah engkau termasuk orang yang celaka (masuk neraka) atau orang yang bahagia (masuk syurga). (H.R. Al-Baihaqi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Malu itu sebahagian daripada iman, dan iman itu dalam syurga; manakala kelucahan adalah daripada perangai yang kasar (al-jafa’), dan perangai yang kasar itu dalam neraka (H.R. Bukhari dan Al-Baihaqi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Akan datang di kemudian hari nanti, setelah aku tiada; beberapa pemimpin yg berdusta & berbuat aniaya. Maka barangsiapa yg membenarkan kedustaan mereka & membantu (mendukung) tindakan mereka yang aniaya itu, maka ia bukan termasuk umatku, & bukanlah aku daripadanya. Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga). (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah (terus-menerus) walaupun ianya sedikit. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya: Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan? Nabi s.a.w menjawab: Siapa lagi kalau bukan mereka.  (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya kubur itu, adalah singgahan pertama ke akhirat, sekiranya yang singgah itu terselamat, maka perjalanan selepas daripada itu lebih mudah lagi. Dan jika tidak selamat, maka perjalanan selepas daripada itu lebih sukar lagi. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu mati, akan ditunjukkan kepadanya setiap pagi dan petang tempat tinggalnya. Bila ia penghuni syurga, akan ditunjukkan kepadanya kenikmatan syurga, dan bila ia penghuni neraka, akan ditunjukkan kepadanya keazaban neraka. Lalu dikatakan kepada mereka: Itulah tempat tinggalmu, sampailah Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sekiranya kepala salah seorang daripada kamu ditusuk dengan jarum besi, itu adalah lebih baik bagi kamu daripada kamu menyentuh wanita yang tidak halal bagi kamu. (H.R. Thabrani)
Rasulullah s.a.w bersabda: Ada dua kenikmatan yang disia-siakan oleh kebanyakan manusia, iaitu nikmat sihat dan masa lapang. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Aisyah, Nabi s.a.w bersabda: Janganlah kalian mencaci orang-orang yang telah meninggal dunia, kerana mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan (pembalasan amal). (H.R. Nasa’ie)
Dari Abu Hurairah r.a katanya Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan di situ, maka Allah akan memudahkan baginya suatu jalan untuk menuju ke syurga. (H.R. Muslim)
Daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda: Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Seseorang yang pemaaf, Allah menambahkan kemuliaan baginya. Dan seorang yang tawaduk (merendahkan diri) kepada Allah, maka Allah menaikkan darjatnya. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda: Kedua mata dapat berzina, dan zina keduanya adalah melihat. Kedua telinga dapat berzina, dan zina keduanya adalah mendengar. Lidah zinanya dengan bicara. Tangan zinanya dengan menyentuh. Kaki zinanya dengan melangkah. Hati zinanya dengan berhasrat dan menginginkan. Dan kemaluan akan membenarkan atau mendustakannya. (H.R. Muslim)
Asma’ binti Abu Bakar telah masuk ke tempat Rasulullah s.a.w berada sedangkan dia memakai pakaian nipis. Rasulullah s.a.w lalu berpaling daripada memandangnya sambil berkata: Wahai Asma’ sesungguhnya seorang wanita itu apabila telah baligh (haid) maka tidak boleh baginya menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjukkan wajah dan telapak tangannya. (H.R. Abu Daud)
Ummu Salamah pernah bertanya Rasulullah s.a.w: Apakah seorang wanita boleh menunaikan solat di dalam pakaian labuh dan tudungnya jika dia tidak mempunyai sarung? Nabi s.a.w menjawab: Asal pakaian labuh (jubah) itu sempurna dan menutupi zahir kedua kakinya. (H.R. Abu Daud)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja. (H.R. Ahmad)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang berkehendakkan dunia maka hendaklah ia berilmu, sesiapa yang berkehendakkan akhirat maka hendaklah ia berilmu dan sesiapa yang berkehendakkan kedua-duanya maka hendaklah ia berilmu. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Pemimpin pilihan di antara kamu semua ialah orang-orang yang kamu cintai (suka), mereka juga mencintai kamu. Kamu semua mendoakan mereka untuk kebaikan begitu juga mereka mendoakan untuk kebaikan kamu. Adapun pemimpin-pemimpin yang jahat di kalangan kamu ialah orang-orang yang kamu benci mereka, dan mereka pun benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka juga melaknat kamu. Auf bin Malik bertanya kepada Rasulullah: Apakah kita tidak boleh menentang mereka? Sabda baginda: Jangan menentang mereka selama mereka masih mendirikan sembahyang di kalangan kamu. (H.R. Muslim)
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Akan lahir selepas aku beberapa pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan yang melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh kamu. Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah apakah yang engkau hendak perintah dikalangan kami ini sekiranya terdapat perkara seperti itu? Baginda s.a.w menjawab: Hendaklah kamu menunaikan tanggungjawab kamu dan memohon kepada Allah segala hak-hak yang kamu perlukan. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Ma’qil Ibnu Yasar r.a berkata: Saya mendengar Nabi s.a.w bersabda: Tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin segolongan rakyat lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan menuntut dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat melainkan tiadalah ia mencium bau syurga. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Tiga Golongan manusia yang Allah tidak akan bercakap dengan mereka di hari kiamat, tidak menganggap mereka sebagai orang yang bersih, tidak melihat kepada mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Mereka ialah orang tua yang berzina, raja atau pemimpin yang suka berbohong dan orang miskin yang sombong. (H.R. Muslim)
Sabda Rasulullah s.a.w bermaksud: Demi jiwaku berada di bawah kekuasaan Allah, seseorang kamu tidak beriman sehinggalah dia mencintaiku (Rasulullah s.a.w) lebih daripada kecintaannya kepada anaknya, ayahnya dan manusia keseluruhannya. (H.R. Bukhari dan Muslim)
Sabda Rasulullah s.a.w bermaksud: Sesiapa yang menghidupkan sunnah daripada sunnahku yang telah ditinggalkan selepas aku maka sesungguhnya baginya pahala seumpama pahala orang yang melakukannya tanpa sedikitpun berkurangan sementara sesiapa yang mengadakan bidaah yang sesat yang tidak diredhai Allah dan rasulNya baginya dosa seumpama dosa-dosa yang dilakukan mereka di mana tidak sedikitpun berkurangan. (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya marah itu daripada syaitan dan syaitan diciptakan daripada api, api dipadamkan dengan air, oleh itu apabila marah salah seorang daripada kamu hendaklah berwudhu’. (H.R. Abu Daud)
Dari Abu Hurairah r.a, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Roh orang mati yang beriman tergantung (diawang-awangan) dengan sebab hutangnya sehinggalah hutangnya dibayar oleh warisnya atau orang lain. (H.R. Tirdmizi)
Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya: Sesiapa yang memberi tangguh kepada orang yang tidak mampu membayar hutangnya atau mengurangkan bayaran jumlah hutangnya, nescaya Allah menaunginya di bawah naunganNya pada hari yang tidak ada sebarang naungan padanya selain daripada naungan Allah. (H.R. Muslim dan Ahmad)
Dari Abu Bakar r.a bahawa Nabi Muhammad s.a.w biasanya apabila menerima berita yang mengembirakan baginda terus sujud kepada Allah. (H.R. Ahmad)
Rasulullah s.a.w telah bersabda yang maksudnya: Jika seorang hamba Allah kematian anak, Allah bertanya kepada Malaikat: Adakah kamu telah mengambil nyawa anak hambaKu? Malaikat menjawab: Ya. Allah bertanya lagi: Kamu telah mengambil nyawa buah hatinya? Malaikat menjawab: Ya. Allah bertanya kali ketiga: Apakah kata hambaKu? Malaikat menjawab: Ia bersyukur padaMu serta mengucapkan “Dari Allah kita datang dan kepadanya kita kembali”. Allah Ta’ala memerintahkan malaikatNya: Binalah baginya sebuah rumah di syurga dan namakan rumah itu ‘Rumah Kesyukuran’. (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Hibban)
Firman Allah dalam sebuah hadith Qudsi: Tidak ada balasan bagi hambaKu yang mukmin, jika Aku ambil kekasihnya dari ahli dunia kemudian ia sabar, melainkan syurga baginya. (H.R. Bukhari)
Sabda Rasulullah s.a.w: Aku peringatkan kepada kalian tentang prasangka, kerana sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling bohong, dan janganlah kalian berusaha untuk mendapatkan informasi tentang keburukan dan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan pula saling dengki, saling benci, saling memusuhi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. (H.R Bukhari)
Bersabda Rasulullah s.a.w: Wahai sekelian yang mendakwa beriman dengan lidahnya, namun iman tidak masuk ke dalam hatinya, jangan kamu mengumpat kaum muslimin, jangan kamu mencari-cari keaiban mereka. Sesiapa yang mencari-cari keaiban kaum muslimin, maka Allah akan mencari keaibannya. Sesiapa yang Allah cari keaibannya, maka Allah akan mendedahnya sekalipun dirumahnya. (H.R. Abu Daud dan Ahmad)
Rasulullah s.a.w bersabda:”setiap orang di antaramu adalah pemimpin dan setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya, seorang imam adalah pemimpin atas umatnya,dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggungjawab ke atas isteri dan keluarganya. (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: Sesungguhnya kecacatan pertama yang berlaku pada Bani Israil ialah apabila seorang lelaki melihat lelaki lain melakukan maksiat, dia akan berkata: Wahai si fulan! Takutlah kepada Allah dan tinggalkan kerja maksiat yang engkau sedang lakukan itu kerana ia tidak harus bagi engkau untuk melakukannya. Kemudian pada keesokan harinya lelaki yang menegah itu melihat lelaki yang melakukan maksiat itu masih melakukan maksiat yang sama, tetapi dia tidak mencegahnya kerana barangkali pelaku maksiat itu merupakan orang yang memberinya makan dan minum atau rakan baiknya. Apabila Bani Israel melakukan perbuatan seperti itu, maka Allah telah memperlagakan sesama hati mereka dan kemudian Allah melaknat mereka melalui lidah para anbiya’Nya. (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)
Daripada Abi Zar Al-Ghiffari katanya: Kekasihku s.a.w telah memerintahkan agar aku berkata benar walaupun ianya pahit. (H.R. Ahmad)
Pada hari Kiamat nanti akan dihadirkan orang yang paling berbahagia di dunia yang akhirnya masuk Neraka, lalu dimasukkan sebentar ke dalam Neraka tersebut, kemudian ia ditanya, “Wahai manusia, apakah engkau pernah merasakan kebaikan? Apakah ada kebaikan yang pernah engkau alami?” Orang itu menjawab, “Sama sekali tidak wahai Rabbku.” Lalu dihadirkan pula orang yang paling sengsara di dunia ini, namun kemudian masuk ke dalam Syurga, dimasukkan ke dalam Syurga sebentar, lalu ditanya, “Wahai manusia, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Apakah ada kesengsaraan yang pernah kau alami?” Orang itu menjawab, “Tidak ada.” (H.R. Muslim dan Ahmad)
Syurga itu dikelilingi oleh perbuatan yang dibenci manusia, sementara Neraka itu dikelilingi oleh perbuatan yang disukai hawa nafsu.” (H.R. Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad)
Seorang sahabat telah bertanya kepada Nabi s.a.w tentang hak seorang isteri terhadap suaminya. Nabi s.a.w telah menjelaskan: Engkau memberinya makan apabila engkau makan dan memberikannya pakaian apabila engkau memakai dan janganlah engkau memukul wajahnya dan janganlah engkau memalukannya dan janganlah engkau menjauhinya kecuali dalam rumah sahaja. (H.R. Ibnu Majah)
Dua perkara apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang yg bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohinya. Dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih bawah lalu bersyukur kepada Allah bahawa dia masih diberi kelebihan. (H.R. Tirmidzi)
Rasulullah s.a.w bersabda: Demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamanNya. Seandainya kamu tidak berdosa nescaya Allah akan mematikan kamu. Kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yang melakukan dosa dan mereka memohon keampunan kepada Allah lantas Allah mengampuni mereka. (H.R. Muslim)
Rasulullah menjelaskan, tatkala ditanya oleh seorang sahabat: Wahai Rasulullah, apakah itu mengumpat? Lalu jawab baginda: Menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu di belakangnya! Kemudian baginda ditanya lagi: Bagaimana sekiranya apa yang disebutkan itu benar? Jawab baginda: Kalau sekiranya apa yang disebutkan itu benar, maka itulah mengumpat, tetapi jika sekiranya perkara itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan (pembohongan besar). (H.R. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)
Apabila diantara kamu mencampuri isterinya, hendaklah ia menutupi dirinya dan menutupi isterinya dan janganlah keduanya (suami isteri) bertelanjang bulat seperti keldai. (H.R. Tabrani)
Terkutuklah orang yang menyetubuhi isteri di duburnya. (H.R. Abu Daud dan Nasa’ie)
Apabila diantara kamu telah mencampuri isterinya kemudian ia akan mengulangi persetubuhannya itu maka hendaklah ia mencuci zakarnya terlebih dahulu. (H.R. Baihaqi)
Apabila seseorang diantara kamu bersetubuh dengan isterinya maka janganlah ia menghentikan persetubuhannya itu sehingga isterinya juga telah selesai melampiaskan hajatnya (syahwat atau mencapai kepuasan) sebagaimana kamu juga menghendaki lepasnya hajatmu (syahwat atau mencapai kepuasan). (H.R. Ibnu Addi)
Saidatina Aisyah r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Pada Hari Kiamat manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan belum berkhatan. Aku Bertanya: Wahai Rasulullah! Adakah kaum lelaki dan wanita akan melihat di antara satu sama lain?. Baginda bersabda: Wahai Aisyah! Urusan ketika itu lebih penting dari memandang kepada orang lain. (H.R. Muslim)
Sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu yang sepatutnya dicari keredhaan Allah Azza wa Jalla dengannya, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan habuan dunia, maka dia tidak akan mendapat bau syurga pada hari kiamat. (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah)
Rasulullah s.a.w bersabda: Tujuh golongan akan berada dibawah naungan rahmat Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNya. (Pertama): Raja yang adil. (Kedua): Pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan beribadat kepada Allah. (Ketiga): Seorang lelaki yang hati sanubarinya sentiasa berpaut kepada masjid. (Keempat): Dua orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Bertemu dan berpisah kerana Allah. (Kelima): Seorang lelaki yang diajak oleh wanita bangsawan dan cantik kepadanya namun dia berkata: Aku takutkan Allah. (Keenam): Seorang lelaki yang membelanjakan hartanya secara sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan (Ketujuh): Seorang lelaki yang berzikir kepada Allah dengan bersunyi diri sehingga mengalirkan air mata. (H.R. Bukhari)
Doa sebelum jimak dengan isteri:
بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
“Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang kau anugerahkan kepada kami.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah s.a.w jika memberikan ucapan doa kepada seseorang yang berkahwin, baginda akan berkata:
بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ
“Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, memberikan keberkahan atasmu, dan menyatukan kamu berdua di dalam kebaikan.” (H.R. Abu Daud, Tirmidzi)
Doa ketika Rasulullah menikahkan Ali r.a dengan Fatimah r.ha:
اَلَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا، وَبَارَكَ لَهُمَا فِيْهِمَا فِيْ بِنَائِهِمَا
“Ya Allah, berkahilah mereka berdua dan berkahilah perkahwinan mereka berdua.” (H.R. Thabrani)

“Wasiat Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam- kepada Ibnu Abbas -radhiallahu anhu-

Abu Khaulah Zainal Abidin
Wahai para orang tua….
Pernahkah kau katakan kepada anak-anakmu: (-”Jagalah hak-hak ALLAH, niscaya ALLAH pun akan menjaga kalian.“-) ?. Kemudian apa kata mereka setelah mendengar wejangan ini? Mengertikah mereka, apa makna menjaga ? Ingat! Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- menyampaikan kalimat ini kepada Ibnu Abbas -radhiallahu anhu-, yang usianya ketika itu belum mencapai 10 tahun. Dan Ibnu Abbas -radhiallahu anhu- mengerti makna kiasan -yang sangat indah dan halus- tersebut yang artinya menjaga perintah dan larangan ALLAH.
Pernahkah kau katakan kepada anak-anakmu:(-”Jika berdo’a, berdo’alah kepada ALLAH. Dan jika meminta pertolongan, mintalah kepada ALLAH.”-) ?Melalui lafadznya saja sudah dimaklumi, bahwa Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- bukan sedang memerintahkan Ibnu Abbas berdo’a – melalui wasiat ini-, bukan pula sedang mengajarkannya, tetapi Beliau -Shallallahu alaihi wa sallam- sedang mengajarkan arti Tauhid dan menanamkannya.
Ya, do’a adalah inti dari ibadah, karena dengan berdo’a seseorang secara tak langsung telah mengakui akan adanya ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa. Sebab, mustahil seseorang akan berdo’a atau meminta jika yang diserunya itu tak ia yakini ada. Karenanya, dengan mengajari anak berdo’a, artinya kita telah menanamkan kepadanya keyakinan akan ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa Yang Mencipta, Memiliki, dan Mengatur alam semesta ini.
Ya, do’a adalah inti dari ibadah, karena dengan berdo’a seseorang secara tak langsung telah mengakui bahwa ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa itu Maha Mendengar dan Mengetahui. Sebab, mustahil seseorang akan berdo’a dan meminta manakala ia tak meyakini bahwa yang diserunya itu mampu mendengar dan memahami, sebagaimana tak mungkinnya seseorang mengutarakan hajat dan maksudnya kepada yang tak mampu mendengar dan mengetahui isi pembicaraannya. Karenanya, dengan mengajari anak berdo’a, artinya kita telah menanamkan kepadanya keyakinan bahwa ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa itu Maha Mendengar dan Mengetahui.
Ya, do’a adalah inti dari ibadah, karena dengan berdo’a seseorang secara tak langsung telah mengakui bahwa ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa itu Maha Kaya dan Memberi Kekayaan. Sebab, mustahil seseorang akan berdo’a dan meminta manakala ia tak meyakini bahwa yang diserunya itu kaya dan mampu memberikan kekayaan, sebagaimana tak mungkinnya seseorang meminta kepada yang miskin dan tak mampu membagi kekayaannya. Karenanya, dengan mengajari anak berdo’a, artinya kita telah menanamkan kepadanya keyakinan bahwa ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa itu Maha Kaya dan Memberi Kekayaan.
Ya, do’a adalah inti dari ibadah, karena dengan berdo’a seseorang secara tak langsung telah mengakui bahwa ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa itu Maha Memberi dan Mengabulkan Do’a. Sebab, mustashil seseorang akan berdo’a dan meminta manakala ia tak meyakini bahwa yang diserunya itu mau dan mampu memenuhi permintaannya, sebagaimana tak mungkinnya seseorang meminta kepada yang terkenal pelit atau bakhil. Karenanya, dengan mengajari anak berdo’a, artinya kita telah menanamkan kepadanya keyakinan bahwa ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa itu Maha Memberi dan Mengabulkan Do’a. Dan keyakinan ini merupakan pula tanda baik sangkanya seorang hamba kepada ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa.
Ya, do’a adalah inti dari ibadah, karena dengan berdo’a seseorang secara tak langsung telah mengakui kelemahannya dan butuhnya ia akan ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa. Sebab, mustahil seseorang akan berdo’a dan meminta manakala ia merasa mampu memenuhi segala kebutuhannya dan mengatasi segala masalahnya tanpa bantuan ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa. Karenanya, dengan mengajari anak berdo’a, artinya kita telah menanamkan kepadanya keyakinan bahwa ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa- lah tempat bergantung dan satu-satunya zat yang layak diibadahi.
Ya, do’a merupakan cara paling ampuh untuk menanamkan Tauhid kepada anak. Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudahkah mereka pandai dan terbiasa berdo’a ? Atau sudahkah kita mengajarkan mereka do’a-do’a yang bisa mereka ucapkan di sepanjang siang dan malam mereka?
Kemudian…
Pernahkan kau katakan kepada anak-anakmu: (-”Ketahuilah! Sesungguhnya, seandainya seluruh manusia bersatu ingin memberikan kebaikan kepadamu, mereka tak akan sanggup kecuali sebatas apa yang telah ALLAH tetapkan bagimu. Juga, seandainya seluruhnya mereka bersatu ingin mendatangkan keburukan kepadamu, mereka tak akan sanggup kecuali sebatas apa yang telah ALLAH tetapkan atasmu. Kalam telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah terlanjur kering.”-) ?
Sungguh sulit dibayangkan, anak yang belum lagi mencapai usia 10 tahun mendengarkan ungkapan-ungkapan seperti di atas. Kalau bukan karena cerdas atau terbiasanya mendengar kalimat-kalimat bermutu, tentu tak mungkin seorang anak seumurnya memahami perkara ini. Maka, obrolan macam apa yang biasa didengar anak kita, jika kalimat-kalimat semacam di atas terasa sulit mereka pahami?
Tentu saja Rasulullah -Shallallahu alaihi wa sallam- menyadari sekali bahwa Ibnu Abbas -radhiallahu anhu- pasti memahaminya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam- ingin menanamkan keyakinan kepada Taqdir -baik dan buruk- melalui kiasannya yang demikian indah, sekaligus mengajari Ibnu Abbas -radhiallahu anhu- bersikap optimis. Ya, semuda itu seorang anak sudah harus tahu perkara semacam ini. Bagaimana dengan anak-anak kita?
Kemudian…
Pernahkah kau katakan kepada anak-anakmu: (-”Ingatlah kepada ALLAH tatkala kau sedang dalam kelapangan, maka ALLAH pun akan ingat kepadamu ketika engkau dalam kesempitan.”-) ? Mengertikah mereka akan maksudnya? Mengertikah mereka kalau yang dimaksudkan - Ingatlah kepada ALLAH tatkala kau sedang dalam kelapangan- adalah bersyukur, bersyukur manakala kita sedang dalam keadaan sehat, senang, atau hidup berkecukupan apalagi berlebihan? Dan mengertikah mereka kalau yang dimaksud - ALLAH pun akan ingat kepadamu ketika engkau dalam kesempitan- adalah datangnya pertolongan ALLAH kepada kita, di antaranya dikaruniakan kesabaran dan kekuatan untuk bersabar?
Ya, sejak kecil seorang anak sudah harus diajar untuk mengerti arti bersyukur. Dibiasakan untuk senantiasa -bahkan lebih- mengingat ALLAH ketika sedang bersenang hati, bukan justru menjadi lalai. Dan membiasakan anak -atau siapa saja- ingat kepada ALLAH sering lebih efektif justru ketika mereka sedang dalam keadaan gembira. Lakukan ini! Yakni, ketika kita sedang bersenang-senang dengan mereka -ketika sedang bertamasya dan berlari-lari di taman, atau sedang bercengkrama dan bercanda di rumah, misalnya- berhentilah sejenak dan pegang tangannya, kemudian katakan kepadanya, ” Kau bahagia.., senang ? Bersyukurlah kepada ALLAH !” Juga yang seperti ini bisa dilakukan seorang suami kepada isterinya, atau sebaliknya. Di saat-saat mereka bersenang-senang, bertanyalah yang satu kepada yang lainnya, “Kau bahagia…, kau senang ? Bersyukurlah kepada ALLAH !
Juga hendaknya kita menyadari bahwa Syukur dan Sabar itu ibarat dua muka dari satu mata uang, tak mungkin yang satu ada tanpa yang lainnya. Seorang yang tak pandai bersyukur -ketika senang- sudah pasti tak mampu bersabar -ketika susah-. Bagaimana dia akan mampu bersabar ketika menghadapi penderitaan, sedangkan ni’mat saja tak mampu ia rasakan dan syukuri. Juga dapat kita ambil manfa’at dari wasiat di atas adalah, bahwa menumbuhkan sikap sabar dan kuat -pada anak- di dalam menahan kesusahan harus dimulai dengan mengajarkan mereka untuk pandai-pandai bersyukur tatkala senang.
Kemudian…
Pernahkan kau katakan kepada anak-anakmu: (-”Ketahuilah, bahwa apa yang tak pantas bagi mu tak akan ALLAH timpakan kepadamu. Dan apa yang ALLAH timpakan kepadamu itu memang layak bagimu.”-) ? Mengertikah mereka akan maksudnya? Mengertikah mereka, bahwa ALLAH SWT tak pernah salah di dalam menetapkan taqdir ?
Ya, sedini mungkin seorang anak harus tahu, bahwa ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa tidak pernah berbuat dzolim kepada hamba-Nya. Semua yang ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa tetapkan atas hamba-Nya berdasarkan Pengetahuan-Nya, Kebijaksanaan-Nya, Keadilan-Nya, dan Kasih Sayang-Nya. ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa tak akan menjebloskan hamba-Nya ke dalam neraka, seandainya hamba tersebut tak pantas masuk ke dalamnya. Begitu pula Ia tak akan memasukkan hamba-Nya ke sorga, seandainya hamba tersebut tak pantas masuk ke dalamnya. Dan seseorang yang semula di neraka -disebabkan dosa-dosanya- mungkin saja akhirnya diangkat ke sorga dengan beberapa sebab, seperti mendapatkan syafa’at dari yang diijinkan ALLAH untuk memberi syafa’at, selesai sudah adzab baginya, atau memperoleh ampunan dari ALLAH. Tetapi, tak mungkin seseorang yang telah ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa masukkan ke dalam sorga kemudian dikeluarkan kembali dan dijebloskan ke dalam neraka, sebagaimana sering kita dengar dari riwayat yang dianggap sebagai ucapan Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam-. Sungguh mustahil ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa memasukkan ke sorga seseorang yang tidak layak menikmatinya, kemudian setelah itu Ia keluarkan dan jebloskan ke dalam neraka. Perhitungan ALLAH sangat teliti dan Ia tidak pernah salah dalam menetapkan taqdir. Bukankah seseorang yang telah dimasukkan ke dalam sorga tak akan sekali-kali dikeluarkan kembali, sebagaimana firman ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa (-Yang artinya: “Dan sekali-kali mereka -yang telah berada di sorga- tak akan lagi pernah dikeluarkan darinya.” / Al Hijr:48-) Ya, sedini mungkin seorang anak harus tahu, bahwa ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa tidak pernah salah di dalam menetapkan taqdir.
Kemudian…
Pernahkah kau katakan kepada anak-anakmu: (-”Ketahuilah, bahwa pertolongan ALLAH bersama kesabaran, perjuangan itu bersama pengorbanan, dan bersama kesulitan ada kemudahan.” -) ? Mengertikah mereka akan ucapan atau ungkapan semacam ini ? Ya, bahwa ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa akan senantiasa menolong orang yang sabar. Begitu pula kita katakan , “Mana ada perjuangan tanpa pengorbanan.” Dan anak-anak kita diajak mengerti, bahwa tidak ada yang gratis di dalam hidup ini. Semua harus ditempuh dengan perjuangan dan memerlukan pengorbanan. Namun demikian, kita ajarkan pula kepada mereka arti sebuah usaha dan sikap optimis, bahwa di balik kesulitan-kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan dan jalan keluar.
Ya, sudahkah itu semua kita sampaikan kepada anak-anak kita, walau mungkin dengan cara dan ungkapan yang berbeda ? Sudahkah anak-anak kita mengetahui -sejak usia mereka belum mencapai 10 tahun, bahwa:
 • Ada hak-hak ALLAH yang harus dijaga, berupa perintah dan larangan-Nya.
 • Berdo’a kepada ALLAH adalah wujud paling nyata dari perbuatan mentauhidkan ALLAH.
 • Tak ada yang terjadi tanpa kehendak ALLAH Subhaanahu wa ta’alaa.
 • ALLAH tidak pernah salah di dalam menetapkan taqdir.
 • ALLAH menyukai orang yang sabar, bersungguh-sungguh, dan optimis.
Ya, sudahkah mereka pernah mendengar hadits ini dan memahaminya ?
عَنْ عبدِ الله بنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ : كُنتُ خَلفَ النَّبيِّ r فقال :
يا غُلامُ إنِّي أعلِّمُكُ كَلماتٍ:
احفَظِ الله يَحْفَظْكَ، احفَظِ الله تَجِدْهُ تجاهَك، إذا سَأَلْت فاسألِ الله، وإذا استَعنْتَ فاستَعِنْ باللهِ،
واعلم أنَّ الأُمَّةَ لو اجتمعت على أنْ ينفعوك بشيءٍ، لم ينفعوك إلاَّ بشيءٍ قد كَتَبَهُ الله لكَ،
وإنِ اجتمعوا على أنْ يَضرُّوكَ بشيءٍ، لم يضرُّوك إلاَّ بشيءٍ قد كتبهُ الله عليكَ،
رُفِعَتِ الأقلامُ وجَفَّتِ الصُّحُفُ .
رواه الترمذيُّ ، وقال : حديثٌ حسنَ صَحيحٌ .وفي رواية غير التِّرمذي :
احفظ الله تجده أمامَك، تَعرَّفْ إلى اللهِ في الرَّخاء يَعْرِفْك في الشِّدَّةِ،
واعلَمْ أنَّ ما أخطَأَكَ لم يَكُن لِيُصِيبَكَ، وما أصابَكَ لم يَكُن ليُخطِئَكَ،
واعلَمْ أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبر، وأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وأنَّ معَ العُسْرِ يُسراً.
Dari Abdullah bin Abbas -radhiallahu anhu-. Ia berkata: Dahulu aku berada dibelakang Nabi -Shallallahu alaihi wa sallam- di atas kendaraannya kemudian ia berkata: “Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat; Jagalah ALLAH niscaya Ia akan menjagamu. Jagalah ALLAH niscaya kau akan mendapati NYA di hadapanmu. Jika engkau berdo’a, berdo’alah kepada ALLAH. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada ALLAH. Dan ketahuilah! Sesungguhnya, seandainya seluruh manusia bersatu ingin memberikan kebaikan kepadamu, mereka tak akan sanggup kecuali sebatas apa yang telah ALLAH tetapkan bagimu. Juga, seandainya seluruhnya mereka bersatu ingin mendatangkan keburukan kepadamu, mereka tak akan sanggup kecuali sebatas apa yang telah ALLAH tetapkan atasmu. Kalam telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan taqdir telah terlanjur kering.” (H.R. Tirmidzi dan ia berkata: Hadits hasan shohih.)Dan di dalam riwayat selain Tirmdzi:
Jagalah ALLAH niscaya engkau akan mendapatinya berada didepan mu. Ingatlah ALLAH ketika engkau dalam kelapangan, maka Ia akan mengingatmu ketika engkau dalam kesempitan. Dan ketahuilah, bahwa apa yang tak pantas bagi mu maka tak akam ALLAH timpakan kepadamu. Dan apa yang ALLAH timpakan kepadamu itu memang layak bagimu.Dan ketahuilah, bahwa pertolongan ALLAH bersama kesabaran, perjuangan itu bersama pengobanan, dan bersama kesulitan ada kemudahan.”
Abdullah Ibn Abbas
Home
AL-QURAN | HADIS | BAHR AL-MAADZI | SEJARAH | TOKOH ISLAM | TAZKIRAH | PERSOALAN | ALBUM | PERBINCANGAN | FAIL | NASYID | LINK
Abdullah ialah anak Abbas, bapa saudara Nabi SAW. Beliau dilahirkan tiga tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Apabila Nabi SAW wafat, Abdullab baru berusia tiga belas tahun. lbunya bernama Lubahah binti Harith yang terkenal dengan panggilan Ummu Fadhal. Ahdullah lahir beberapa tahun sebelum hijrah.

        
Ketika beliau dilahirkan, ibunya membawanya pergi berjumpa Nabi SAW yang mana baginda meletakkan sedikit air liurnya ke atas lidah bayi itu sebelum Abdullah mula menghisap susu. Ini adalah permulaan ikatan yang erat di antara Abbas dan Nabi SAW yang rnenjadi bahagian daripada kebaktian dan kecintaannya sepanjang hayatnya.

Apabila Abdullah mencapai usia baligh, beliau menyerahkan dirinya untuk berkhidmat kepada Nabi SAW.  Beliau selalu rnengambilkan air ketika baginda ingin berwudhu. Sewaktu solat, beliau akan berdiri di belakang Nabi SAW untuk berjamaah bersama baginda, apabila Nabi SAW pergi mengadakan perjalanan atau bermusafir, beliau turut sama bepergian bersama baginda. Dengan demikian, Abdullah menjadi seperti bayang-bayang Nabi, sentiasa berada di samping baginda.

Dalam semua situasi ini, beliau sentiasa mengambil perhatian dan mengingati apa saja yang dilakukan serta diucapkan oleh baginda SAW. Hatinya penuh bersemangat dan pemikiran mudanya masih bersih serta tidak bercelaru, mengingati setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan kebolehan dan ketelitian. Dengan cara ini dan melalui pengkajiannya yang berterusan setelah  itu, sebagaimana kita akan lihat nanti, Abdullah menjadi salah seorang dan sahabat Nabi SAW yang paling berilmu   dan meriwayatkan hadith-hadith Nabi SAW yang sentiasa berada di dalam ingatan generasi Muslim selepas itu.
Diriwayatkan bahawa beliau meriwayatkan kira-kira seribu enam ratus enam puluh hadith-hadith Rasulullah SAW yang dicatit dan disahihkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim.

Nabi SAW kerap mendekatkan Abdullah yang masih kanak-kanak itu pada diri baginda. Pada suatu hari Rasul memanggil Abdullah yang sedang merangkak-rangkak di atas tanah, menepuk-nepuk bahunya dan mendoakannya:

Ya Allah, jadikanlah Ia seorang yang mendapat pemahaman mendalam mengenai agama Islam dan berilah kefahaman kepadanya di dalam ilmu tafsir.
        
Sesudah itu, banyak kali Rasulullah SAW mengulangi doa tersebut untuk anak saudaranya itu dan kemudian Abdullah ibnu Abbas rnenyedari bahawa seluruh hidupnya haruslah dihabiskan untuk mengejar ilmu pengetahuan. Nabi SAW juga mendoakan beliau agar bukan saja mendapat ilmu pengetahuan dan pemahaman bahkan juga hikmah dan kebijaksanaan. Abdullah menceritakan peristiwa berikut mengenai dirinya:

Suatu ketika Nabi SAW hendak mengambil wudhu,  maka aku bersegera mendapatkan air untuknya. Baginda gembira dengan apa yang telah aku lakukan itu. Sewaktu baginda hendak memulakan solat, baginda menunjukkan isyarat supaya aku bendiri di sebelahnva. Namun, aku  berdiri di belakang baginda. Setelah selesai solat, baginda menoleh ke arahku lalu berkata:

Hai Abdullah, apa yang menghalang engkau dari berada di sebelahku?Aku berkata: Ya Rasulullah, engkau terlalu mulia dan terlalu agung pada pandangan mataku ini untuk aku berdiri bersebelahan denganmu.
      
Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit lalu berdoa:
        
Ya Allah, kurniakanlah ia hikmah dan kebijaksanaan dan berikanlah perkembangan ilmu daripadanya.
       
 Tidak syak lagi doa Rasulullah SAW itu dikabulkan  untuk Abdullah yang masih muda belia, dan hal ini dibuktikan dengan berlalunya masa di mana Abdullah  memiliki kebijaksanaan yang melebihi usianya. Tetapi hikmah itu hanya datang dengan kebaktian dan  kesungguhan mengejar ilmu pengetahuan di masa Nabi SAW masih hidup dan selepas kewafatan baginda.
   
 Di zaman Rasulullah SAW, Abdullah tidak pernah  meninggalkan majlis-majlis yang diadakan oleh baginda, dan beliau sentiasa mengingati apa saja yang diucapkan oleh baginda SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau sentiasa berusaha pergi menemui seberapa ramai sahahat yang mungkin terutamanya para sahabat yang mengenali Nabi lebih lama dan beliau mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka semua. Setiap kali beliau mendengar bahawa seseorang mengetahui mengenai sesuatu hadith Nabi SAW yang tidak diketahuinya, beliau segera pergi menemui orang itu dan mencatit hadith  tersebut. Beliau selalu meneliti dan menyelidiki hadith-hadith yang diterimanya dan akan membandingkannya dengan lain-lain laporan yang diterimanya. Beliau selalu pergi mendapatkan para sahabat lain sehingga tiga puluh orang untuk mengesahkan satu-satu persoalan yang  didapatinya itu.

Abdullah menerangkan apa yang telah dilakukannya setelah beliau mendengar bahawa salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengetahui suatu hadith yang tidak diketahui olehnya:

Aku pergi menemuinya sewaktu dia tidur siang dan membentangkan jubahku di pintu rumahnya. Angin  meniupkan debu ke atas mukaku sewaktu aku  menunggunya bangun dan tidurnya. Sekiranya aku ingin,  aku boleh mendapatkan keizinannya untuk masuk dan tentu dia akan mengizinkannya. Tetapi aku lebih suka  menunggunya supaya dia bangun dalam keadaan segar  kembali. Setelah ia keluar dan mendapati diriku dalam  keadaan itu, dia pun berkata: Hai sepupu Rasulullah! Apa jadi dengan engkau ini?  Kalau engkau mengirimkan seseorang kemari, tentulah aku akan datang mendapatkanmu Aku berkata: Akulah yang sepatutnya datang rnendapatkan engkau, kerana ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Aku pun bertanya kepadanya mengenai hadith yang diketahuinya itu dan mendapatkannya daripadanya 
Doa Para Nabi & Rasul dalam Al-Quran
« on: 27 March, 2009, 04:01:15 AM »
DOA UNTUK MENDAPAT ZURIAT
    
Surah ALI-‘IMRAN ayat 38

                
Maksudnya :  “ Wahai Tuhanku ! Kurniakanlah kepadaku dari sisi-Mu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar ( menerima ) doa.

Keterangan ayat

       Al-Imam al-Samarqandi meriwayatkan bahawa Nabi Zakaria pernah merasakan baginda tidak akan mendapat zuriat sehinggalah baginda melihat anugerah Allah memberikan Mariam a.s. buah-buahan pada bukan musimnya. Maka baginda meyakini bahawa Allah berkuasa mengurniakan baginya anak. Tambahan pula baginda memegang amanah menjaga kunci rumah Qurban yang diwarisi turun-temurun. Keturunan dalam ayat ini bermaksud anak yang sihat sejahtera dan berakhlak. ( Tafsir al-Samarqandi, tafsir ayat 38, surah Ali-‘Imran )

Khasiat dan Kaifiat Beramal

   Melihat ayat ini secara positif dan berbaik sangka dengan Allah s.w.t., digalakkan
  Pasangan yang belum beroleh zuriat agar berdoa dengannya. Juga dinasihatkan supaya
  memperbanyakkan sedekah, puasa sunat, dan qiyamulail untuk mendapat anugerah
  Allah yang hebat itu.

Share this topic on Facebook
« Last Edit: 29 March, 2009, 07:30:21 AM oleh Munaliza Ismail »assujakTopic starter

 • *
 • Offline
 • Posts: 35
  • View Profile
Re: Doa Para Nabi & Rasul dalam Al-Quran
« Jawab #1 on: 27 March, 2009, 04:08:27 AM »
DOA KETIKA MENGHADAPI TEKANAN

Surah ALI-‘IMRAN ayat 173

         

Maksudnya : “ Cukuplah Allah untuk ( menolong ) kami, dan Ia sebaik-baik pengurus
( yang terserah kepada-Nya segala urusan kami ).”

Keterangan ayat

   Menurut al-Imam al-Bukhari, Ibn al-Munzir, al-Hakim dan al-Baihaqi, daripada
Ibn Abbas berkata bahawa doa diatas merupakan kalimah yang terakhir diucapkan oleh nabi ibrahim a.s. sebelum dicampakkan ke dalam api. Ia juga diucapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ketika golongan kafir menakut-nakutkan nabi tentang tentera bersekutu yang akan menyerang Nabi s.a.w. ( Tafsir al-Fakhrurrazi, tafsir ayat 173, surah Ali-Imran. )


Khasiat dan Kaifiat Beramal

   Amalkan membaca zikir ini apabila berhadapan dengan suasana yang menakutkan atau ketika menghadapi tekanan atau stress.

Share this topic on Facebook
« Last Edit: 29 March, 2009, 07:29:06 AM oleh Munaliza Ismail »


assujakTopic starter

 • *
 • Offline
 • Posts: 35
  • View Profile
Re: Doa Para Nabi & Rasul dalam Al-Quran
« Jawab #2 on: 28 March, 2009, 02:44:41 AM »
DOA AGAR DIKURNIAKAN NUR

Surah al-Tahrim ayat ke 8Maksudnya : “ Wahai Tuhan kami ! Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan limpahkanlah keampunan kepada kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Keterangan ayat

   Al-hakim meriwayatkan dalam sebuah hadis yang dianggap sahih bahawa
Ibn Mas’ud berkata yang bermaksud ; Taubat Nasuha menghapuskan semua dosa kerana terdapat dalam Al-Quran, Allah s.w.t. berfirman…”, lalu beliau membaca ayat sebelum doa ini. Orang-orang beriman akan dikurniakan Allah Nur sedangkan orang-orang munafik akan dipadamkan Nur yang diberikan kepadanya. Perkara yang sama diriwayatkan oleh Ibn Abbas ketika menceritakan tentang hari akhirat.
(Tafsir Fathil Qadir, tafsir ayat 8 surah al-Tahrim)

Khasiat dan Kaifiat beramal

   Amalkan membaca doa ini selepas solat fardhu.
.Semoga kita dikurniakan Allah keampunan dan Nur pada hari perhitungan.

Share this topic on Facebook
« Last Edit: 29 March, 2009, 07:31:36 AM oleh Munaliza Ismail »


assujakTopic starter

 • *
 • Offline
 • Posts: 35
  • View Profile
Re: Doa Para Nabi & Rasul dalam Al-Quran
« Jawab #3 on: 28 March, 2009, 02:48:32 AM »
DOA NABI YUSOF AGAR MATI DALAM ISLAM

Surah Yusof ayat 101
Maksudnya : “ Sempurnakanlah ajalku ( ketika mati ) dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh.”


Keterangan ayat

   Selepas kewafatan ayahandanya Nabi Yaakub a.s dan disemadikan di Baitul Maqdis, Nabi Yusof mula merasakan bahawa nikmat dunia ini adalah sementara.
Baginda memohon kepada Allah agar menganugerahkan baginya husnul khatimah dan keredaanNya. Walaupun hidup sebagai seorang yang mulia dan diberi segala kemewahan, namun nabi Yusof tidak leka dari mengingati Allah s.w.t. ( Tafsir al-Khazin, tafsir ayat 101)

“Sempurnakanlah ajalku ( ketika mati ) dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh.” Maksudnya masukkan aku ke dalam kalangan orang-orang yang soleh seperti datuk-datukku : Ibrahim a.s., Ishaq a.s. dan Yaakub a.s.
( Tafsir al-Nasafi, tafsir ayat 101 )

Menurut Ibn Abbas r.a., tidak ada seorang nabi pun yang pernah meminta daripada Allah s.w.t. agar dimatikan selagi belum ajalnya, selain daripada Nabi Yusof a.s.
Jelas dalam ayat di atas permintaan baginda memohon agar mati dalam keadaan muslim dan berada disamping hamba-hamba Allah yang soleh. Dalam Islam perkara ini adalah dilarang, ini disebabkan syariat mereka berbeza daripada syariat kita kerana jika seseorang itu merupakan hamba yang taat, mudah-mudahan ketaatannya itu akan bertambah, sebaliknya jika dia seorang ahli maksiat, moga dia sempat bertaubat dan mempernaiki amalannya. Menurut al-Imam Ibn Kathir, ayat ini sebenarnya merupakan permohonan agar mati dalam husnul khatimah bila menjelang ajalnya. ( tafsir Ibn Kathir ayat 101 )

Khasiat dan Kaifiat beramal

   Menurut hadid sahih, Nabi s.a.w. mengucapkan”ila al-rafiq al-a’la ( ke hadrat
Allah s.w.t. ) sebanyak 3 kali sewaktu nazaknya baginda. Pengajarannya ialah kita wajar memohon kembali kepada Allah s.w.t. dalam keadaan yang diredai-Nya selari dengan apa yang Allah s.w.t. anjurkan dalam kisah doa Nabi Yusof a.s. ini.
Amalkan membaca doa ini pada setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah s.w.t.
( Fiqh Sirah oleh al-Buti ) 

Share this topic on Facebook
« Last Edit: 29 March, 2009, 07:33:03 AM oleh Munaliza Ismail »


assujakTopic starter

 • *
 • Offline
 • Posts: 35
  • View Profile
Re: Doa Para Nabi & Rasul dalam Al-Quran
« Jawab #4 on: 29 March, 2009, 03:10:23 AM »
DOA APABILA MENDERITA SAKIT GIGI

Surah al-Mulk ayat 23Maksudnya : “ Katakanlah ( wahai Muhammad): Allah yang menciptakan kamu ( dari tiada kepada ada ), dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati
( untuk kamu bersyukur ) tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur :”

Keterangan ayat

   Menurut al-Khatib dalam kitab al-Tarikh dan Ibn Munzir daripada Ibn Abbas berkata, Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya: “ Sesiapa yang mengalami sakit gigi, maka hendaklah dia meletakkan jarinya atas gigi tersebut lalu dibacakan ayat ini “ ( Al-Durrul Manthur; tafsir ayat 23, surah al-Mulk )

   Al-Daruqutni pulq meriwayatkan dalam al-Afrad daripada Ibn Abbas berkata, Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya: “ Sesiapa meletakkan jarinya atas gigi tersebut lalu dibacakan ayat ke-98 surah al-An’am dan ayat ini, maka dia akan sembuh dengan izin Allahs.w.t.”
( Al-Durrul Manthur, tafsir ayat 23, surah al-Mulk
Manusia kurang mensyukuri nikmat kurniaan Allah. Menghabiskan usia pada perkara yang tidak memberi faedah seperti kebanyakkanorang awam merupakan tanda tidak mensyukuri nikmat Allah. Sasterawan yang lalai menyebabkan fakta-fakta  sejarah tentang lembah yang sudah luput dalam lipatan sejarah juga merupakan tanda membahagi masa pada perkara yang tidak bermanfaat. ( Hada’iq zatu bahjt,, Dr Aid al-Qarni )


Khasiat dan Kaifiat beramal

   Ayat ini boleh digunakan sebagai ikhtiar mengurangkan sakit gigi .Walau bagaimanapun bergantung semata-mata kepada ayat sahaja tidak mendatangkan apa-apa kesan kecuali dengan izin Allah s.w.t. .

Share this topic on Facebook
« Last Edit: 29 March, 2009, 07:34:01 AM oleh Munaliza Ismail »


assujakTopic starter

 • *
 • Offline
 • Posts: 35
  • View Profile
Re: Doa Para Nabi & Rasul dalam Al-Quran
« Jawab #5 on: 29 March, 2009, 03:15:42 AM »
KELEBIHAN AL-TA’AWWUZ UNTUK MENGHALAU SYAITAN

Surah al-A’raf ayat 200Maksudnya : “ Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “


Keterangan ayat

   Ibn Zaid berkata, apabila allah s.w.t. menurunkan ayat menyuruh memberikan kemaafan serta melakukan al-amru bil ma’ruf dan al-nahyu ‘anil mungkar; maka Nabi s.a.w. bertanya kepada Allah tentang marah. Allah s.w.t. menurunkan ayat ke 200 doatas untuk mengajar Nabi s.a.w. cara menghadapinya iaitu dengan berta’awwuz daripada syaitan. Hasutan untuk menyebabkan seseorang itu merasa tertekan emosinya mengakibatkan berlakunya kemarahan itu. Oleh itu , antara teknik yang berkesan untuk mengatasi perasaan marah ialah dengan berta’awwuz daripada syaitan yang direjam.
( Tafsir al-Baidhawi, Tafsir al-Khazin, tafsir ayat 200, surah al-A’raf )

Khasiat dan kaifiat beramal

   Ayat ini mengajar umat Islam mempertahankan diri daripada gangguan jin.
Jika gangguan itu dilakukan oleh manusia, maka kita diminta berlembut dan memberikan kemaafan. Sebaliknya jika ia dilakukan oleh jin, maka kita tiada pilihan melainkan dengan membaca al-Ta’awwuz seperti yang diperintahkan oleh Allah s.w.t.
( Tafsir Adwa’ al-Bayan, tafsir ayat 200. )

Selain daripada membaca al-Ta’awwuz kita juga disuruh melaungkan azan.
Terbukti pada zaman sahabat, Zaid bin Aslam telah memerintahkan para sahabat yang berhadapan dengan gangguan jin agar melaungkan azan sebanyak-banyaknya.
Akhirnya mereka tidak lagi berhadapan dengan gangguan jin-jin itu. ( Al-Wabil
al-Sayyib, bab zikir menghalau syaitan )

Share this topic on Facebook
« Last Edit: 29 March, 2009, 07:35:19 AM oleh Munaliza Ismail »


assujakTopic starter

 • *
 • Offline
 • Posts: 35
  • View Profile
Re: Doa Para Nabi & Rasul dalam Al-Quran
« Jawab #6 on: 29 March, 2009, 03:18:32 AM »
DOA NABI MUSA MEMOHON PERLINDUNGAN ALLAH

Surah al-Qasas ayat 24Maksudnya : “ Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang
rezeki pemberian yang engkau berikan. “

Keterangan ayat

   Lanjutan daripada kejayaan melarikan diri daripada hukuman Firaun, baginda
telah masuk ke Madyan dan ditakdirkan membantu 2 anak gadis memberi kambingnya minum. Baginda mengadu dengan merendah diri kepada allah agar beroleh rahmat dan belas-Nya. ( Tafsir al-Fakhr al-razi, tafsir ayat surat 24 surah al-Qasas )

Khasiat dan kaifiat Beramal

   Amalkan doa ini apabila orang lain menghargai bantuan yang kita hulurkan.
Walaupun kita kelihatan hebat pada tanggapannya, sebenarnya kita sangat bergantung
pada Allah. 

Share this topic on Facebook
« Last Edit: 29 March, 2009, 07:36:11 AM oleh Munaliza Ismail »


5zul

 • *
 • Offline
 • Posts: 2153
 • my
 • ~~ Tiada Kesusahan Melainkan Susah ~~
  • View Profile
Re: Doa Para Nabi & Rasul dalam Al-Quran
« Jawab #7 on: 27 October, 2011, 07:32:13 PM »
Semuga ada kebaikkan dalam diri (Senyum)-
ALLAH maha mengetahui isi hati setiap manusia...


subahanallah....

Share this topic on Facebook
~~ Dalam Kegelapan Malam Ader Sinaran ~~


Munzir khan

 • *
 • Online
 • Posts: 463
  • View Profile
Re: Doa Para Nabi & Rasul dalam Al-Quran
« Jawab #8 on: 12 November, 2011, 04:40:51 AM »
Allah kurniakan doa untuk umat Rasul SAW

Ya Tuhan kami,Janganlah Engkau hukum kami jika
kami lupa atau kami tersalah,Ya Tuhan kami,Janganlah
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana
Engkau bebankan kepada orang orang sebelum kami,
Ya tuhan kami,Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa
yang tak sanggup kami memikulnya,Beri maaflah kami.ampunilah
kami dan rahmatilah kami,Engkau lah penolong kami,Maka tolonglah
kami terhadap kaum yang kafir.
Al Baqarah:286